Kalkınmada Kadın Girişimciliği ve Kapsayıcılık

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde inovasyon, girişimcilik ve kadın emeğinin kalkınma sürecine katılımı gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli etmenlerdir. Dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde tarım toplumundan sanayi ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde kadın emeğinin duygusal emek, bakım emeği olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bilgi toplumunda inovasyon ve insan odaklı kalkınma sürecinde ise kadının kalkınma sürecindeki rolü ile kadının güçlenmesi daha çok tartışma konusu olmaktadır. Küreselleşme, neoliberal politikaların etkisiyle yoksulluğun kadınlaşmasına yol açmış ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artırmıştır. Bu süreçte, kadınların kalkınmadaki rolünün güçlenmesi, cinsiyet temelinde eşitsizliklerin ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla kadın girişimciliği ve kapsayıcı politikalar gündeme gelmektedir. Kadınları kapsayan faaliyetlerden birisi sosyal girişimcilik, diğeri ise kadın girişimciliğinin desteklenmesi yönünde mikro kredi uygulamalarıdır. Sosyal girişimcilik çerçevesinde kadının toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik olarak küresel ve yerel anlamda kapsayıcı politikalar gündeme gelmektedir. Kapsayıcılık, kadının toplumdaki konumunun sorgulanması açısından yeni kabul gören bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, kalkınmada kadın girişimciliğinin rolü ve kapsayıcı kalkınma yaklaşımı arasındaki bağı ortaya koymaktır. Çalışmada, literatür taraması yönteminden yararlanılmıştır. Bu çerçevede, çalışmada küreselleşme sürecinde artan kadın yoksulluğunun önlenmesi ve kadın emeğinin ekonomiye katılımı açısından sosyal girişimcilik ve mikro krediler gibi finansal çözüm arayışları içeren kapsayıcı yaklaşımlara yer verilmektedir. İlgili yazın değerlendirildiğinde çalışmada, ülkeler ve firmalar ölçeğinde inovasyon odaklı, sosyal girişimciliği destekleyen kapsayıcı bir kalkınma anlayışının kadın girişimciliğini artıran önemli bir etken olduğu vurgulanmaktadır.

WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND INCLUSIVE IN DEVELEOPMENT

Globalization has led to the feminization of poverty with the effect of neoliberal policies and increased gender inequality. In this process, with the aim of empowering the role of women in development and eliminating gender-based inequality and poverty; women entrepreneurship and inclusive development approach is being discussed. In this article; the relation between women entrepreneurship in development and inclusive development is being discussed. In this study, with the help of the current literature; it is emphasized that an innovation focused and inclusive development approach with respect to firms and countries is an factor that increases women entrepreneurship.

___

 • Altun, D.(2017), “Yerel Kalkınmada Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları:Yerel Yönetimlerin Rolü”, Toplumsal Cinsiyet Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar, Ed. Derya Altun, Huriye Toker, Nika yay.61, Ankara, ss.47-59.
 • Aşkın, A., Nehir, S., & Vural, S. Ö. (2011). Tarihsel süreçte girişimcilik kavramı ve gelişimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • Bozoğlu Batı, G., & İnel, M. N. (2015). Kadın Girişimcilerin Profili Bağlamında Çatışma Düzeyleri Ve Yatırım Tercihleri: Yalova İli Üzerine İnceleme. Journal Of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri, 11(44).
 • Bradshaw, S., Chant, S., & Linneker, B. (2017). Gender and poverty: What we know, don’t know, and need to know for Agenda 2030. Gender, Place & Culture, 24(12), 1667-1688.
 • Çuhadar, P., & Algan, N. (2019). Kadın Yoksulluğu Ve Mikro Kredi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 41(1), 83-105.
 • Diamond Jr, A. M. (2006). Schumpeter's creative destruction: A review of the evidence. Journal of Private Enterprise, 22(1), 120. Gerşil, G. (2015). Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu. Journal of Management & Economics, 22(1).
 • Işık, N., Işık, H. B., & Kılınç, E. C. (2015). Girişimcilik ve inovasyon ilişkisi: Teorik bir değerlendirme. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(2), 57-90.
 • Keyifli, N., Karakurt, B., & Şentürk, S. H. (2022). Kamu Kesimi Büyüklüğü Ve Kapsayıcı Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma. Sayıştay Dergisi, 33(124), 39-69.
 • Metin, B. (2013). " Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından"" Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine" Dünya Bankası'nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı. Çalışma ve Toplum, 37(2).
 • Mustafa, Ö., & Çiftçi, N. (2009). AR-GE Tabanli İçsel Büyüme Modelleri ve AR-GE Harcamalarinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 219-240.
 • O'neill, M. P. (1977). An analysis of entrepreneurship in economic development: a synthesis of Schumpeter, Hagen, and McClelland. The University of Oklahoma.
 • Ozeren, E., Saatcioglu, O. Y., & Aydin, E. (2018). Creating social value through orchestration processes in innovation networks: The case of “Garbage Ladies” as a social entrepreneurial venture. Journal of Organizational Change Management.
 • Özgün, F. (2021), Kapsayıcı Büyümenin Bir Unsuru Olarak “Üretken İstihdam” Kavramı ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(3), 273-295.
 • Özütler, H. (2018). Kapsayıcı Büyümenin Kuramsal Çerçevesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 1455-1477.
 • Pearce, D. (1978). The feminization of poverty: Women, work, and welfare. Urban and social change review. Schultz, T. W. (1980). Investment in entrepreneurial ability. The Scandinavian Journal of Economics, 437-448.
 • Schumpeter, J.A. (1934) The Theory of Economic Development, Harvard University Press: Cambridge MA. Schumpeter, J.A. (1942) Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd edition, London: George Allen and Unwin, 1976.
 • Serinikli, N. (2016). Kadın Yoksulluğunu Önlemede Girişimciliğin Önemi: Kadın Kooperatifleri Ve Mikro Kredi Uygulamaları. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 598-609.
 • Sen, A. (1993). Capability and well-being73. The quality of life, 30, 1-445.
 • Soyak, M. (2013). Kadin Girişimciliği ve Mikrofinans: Türkiye Deneyimi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 129-144.
 • Soysal, A. (2010). Türkiye'de Kadin Girişimciler: Engeller Ve Firsatlar Bağlaminda Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(01), 83-114.
 • Sönmez, A., Arıker, Ç., & Toksoy, A. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de sosyal girişimciliğin gelişimi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(37 Girişimcilik Özel Sayısı), 102-121.
 • Şener, Ü. (2012), “Kadın Yoksulluğu”, Mülkiye Dergisi, 36(4), ss.51-67.
 • Şengür, M., & Taban, S. (2012). Yoksullukla mücadele stratejisi olarak mikro kredi uygulaması: Eskişehir ili örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 59-89.
 • Toksöz, Gülay (2011), Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık yayınları, İstanbul
 • Tuncel, C. O., & Bakir, H. (2010). Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelisme Sürecinde Kalkinma Ajanslarinin Yeri. Business and Economics Research Journal, 1(4), 19.
 • Topkaya, Ö. (2013). Tarihsel süreçte girişimcilik teorisi: girişimciliğin ekonomik büyüme ve istihdam boyutu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • Tulan, D., & Türko, E. S. (2018). Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 285-306.
 • Tunç, M.(2018), Türkiye Kapsayıcı Kalkınmanın Neresinde?, Nobel yay., Ankara.
 • Noyan Yalman, İ., & Gündoğdu, Ö. (2014). Kadın girişimciliği ve bölgesel kalkınma: TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi.
 • Yener, S. (2018). İktisadi kuramlar ve girişimcilik. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 13-38.
 • Yenilmez, M. I. (2017). Kadın Güçlendirmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Ölçülmesi: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 24(2), 485-503.
 • Yetim, N. (2002). Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. Ege Academic Review, 2(2), 79-92