Ekip Çalışmasının Sosyal Kaytarma Üzerindeki Etkisi: Özel Banka Çalışanları Örneği

Ekip çalışması bilgi ve uzmanlıklarını bir araya getiren bireylerin yaptığı çalışmalardır. Sosyal kaytarma ise, bireylerin kolektif bir görevde bireysel olarak çalıştıklarından daha az gayret göstermeleridir. Bu açıdan bakıldığında ekip çalışmasının sosyal kaytarma üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı ekip çalışmasının ve boyutlarının sosyal kaytarma üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemi Kütahya ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm özel bankalarda çalışan 217 kişiyi kapsamaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda ekip çalışmasının sosyal kaytarma davranışı üzerinde negatif bir etkisinin olduğu; ekip çalışması boyutlarından görev uyumu, ekip hedefleri ve yeni fikirlere destek olmanın sosyal kaytarma üzerinde bir etkisinin olmadığı ancak ekibe katılımın sosyal kaytarma davranışını azalttığı belirlenmiştir.

The Impact of Team Work on Social Loafing: A Research on Private Bank Employees

Teamwork is the work of individuals who bring together their knowledge and expertise. Social loafing is a phenomenon of exerting less effort individually in a collective task compared to working alone. When viewed from this aspect,, teamwork supposedly have an impact on social loafing behavior. The aim of this study is to try to determine the effect of teamwork and its dimensions on social loafing. The sample of this study is composed of 217 individuals working in private banks in Kütahya Province of Turkey. The regression analysis of the data concluded that teamwork has a negative relation with social loafing: the task orientation, team objectives and support for new ideas are the three out of four dimensions of teamwork that showed no significant effect on social loafing either positively or negatively, team participation on the other hand reduced social loafing behavior in our sample

___

 • Akgündüz, Y., Akdağ, G., Güler, O. ve Sünnetçioğlu, S. (2014). İşten ayrılma niyeti ve aşırı rol yükünün otel çalışanlarının sosyal aylaklık davranışlarına etkisi, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 515-536.
 • Alegbeleye, D.I. & Kaufman, E.K. (2022). How team members transformational leadership and effective follower ship work during team interactions, Journal of Leadership Studies, 6(2), 4-22.
 • Alyahya, M.A., Elshaer, I.A. & Sobaih, A. E. (2022). The ımpact of job insecurity and distributive ınjustice post covıd-19 on social loafing behavior among hotel workers: Mediating role of turnover ıntention, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 1-14.
 • Anderson, N. R. & West, M. A. (1998). Measuring climete for work group innovation: development and validation of the team climate inventory. Journal of Organizational Behaviour, 19(3), 235-258.
 • Baker, D. P., Salas, E. & Barach, P. (2005). Medical teamwork and patient safety: The evidence- based relation. https://www.researcgate.net/profile/Paul¬_Barach/publication/233969549.
 • Baker, M.D., Boen F., Cuyper De.B., Hoigaard, R. & Broek, G.V. (2015). A team fares well with a fair coach: Predictors of social loafing in interactive female sport teams, Scand J Med Sci Sports, 25, 897-908.
 • Berkün, S. ve Durmaz, V. (2019). Yerel yönetimlerin etkinliğinde ekip çalışmasının rolü: Yerel yönetim birlikleri. International Anatolia Academic Online Journal/ Social Science Journal, 1(1), 43-54.
 • Büyükgöze, H. ve Demirkasımoğlu, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin grup çalışmalarında sosyal kaytarma davranışlarına ilişkin görüşleri: Nedenler ve olası çözümler. Yükseköğretim Dergisi, 8(2), 172-187.
 • Czyz, S. H. (2016). Participation in team sports can eliminate the effect of social loafing. Perceptual and Motor Skills, 123(3), 754-768.
 • Doğan, A., Bozkurt, S. ve Demir, R. (2012). Sosyal kaytarma davranışı ile algılanan görev görünürlüğü arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(24), 53-79.
 • Duyan, V. (2003). Hastaların karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri tıbbi sosyal hizmet. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 39-44.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 8. Baskı,İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım. Fruhen, L.S. & Keith N. (2014). Team cohesion and error culture in risky work environments, Safety Science, 65, 20-27.
 • George, J.M. (1992). Extrinsic and ıntrinsic origins of perceived social loafing in organizations, Academy of Management Journal, 35 (1), 191-202.
 • Gök, A.G. ve Koca, D. (2016). Sağlık çalışanlarında hiyerarşi ve takım eğiliminin sosyal kaytarmaya etkisi: Isparta ilçe hastaneleri örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 354-375.
 • Güçer, E., Elbeyi P., Demirdağ Ş.A. ve Keleş Y. (2017). Sosyal kaytarmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 14-36.
 • Hoigaard R. & Ingvaldsen, R. P. (2006), “Social loafing in interactive groups: The effects of identifiability on effort and individual performance in floorball”, The Online Journal Of Sport Psychology, 8(2), 52-63.
 • Johen, S. G. & Bailey, D. E. (1997). What makes teams work: Group effectiveness research from yhe shop floor to the executive suite, Journal of Management, 23(3), 239-290.
 • Kanten, S. (2018). İş yaşamının kalitesinin sosyal kaytarma ve işi erteleme davranışı üzerindeki etkisinde etik iklim algısının rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32), 559-576.
 • Karau, S. & Williams, K. D. (1993). Social loafing: A meta- analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 681-706.
 • Karau, S. & Williams, K. D. (1997). The effects of group cohensiveness on social loafing and social compensation. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1(2), 156-168.
 • Katzenbach, J. R. & Smirth, D. K. (1993), The discipline of teams. Harvard Business Review, March-April, 1-11.
 • Kayıkçı, K. (2019). Algılanan liderlik davranışının sosyal kaytarma etkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.
 • Kesen, M. (2015). Psikolojik güçlendirme çalışanların sosyal kaytarma davranışlarını azaltır mı? Journal of Yasar University, 10(38), 6478-6554.
 • Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, 18. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Kurnaz, G. (2016). Sosyal kaytarmanın çalışan performans düzeyine etkisi üzerine bir araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1143-1150.
 • Lam, C. (2016). Can slack curb slacking?: Examining the ımportance of team communication in reducing social loafing, IEE International Professional Communication Conference,1-4.
 • Lambe, C. J., Wittmann, C. M. & Spekman, R. E. (2008). Social exchange theory and research on business- to- business relation exchange. Journal of BusinessTo-Business Marketing, 8(3), 1-36.
 • Latene, B., Williams, K. & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequances of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37(6), 822-832.
 • Lee, P. C., Chen, C. M. & Liou, K. T. (2015). Using citizens leadership behaviors to enhance worker motivation: Reducing perceived social loafing in a coproductive tax service program. Public Performance & Management Review, 39(1), 172-197.
 • Liden, R. C., Wayne, S. & Bennett N. (2004). Social loafing: A field investigation. Journal Management, 30(2), 285-304.
 • Liemika, F. & Maryam, E.W. (2023). Social loafing of members of the MAPALA organizations in Sidoarjo, Innovation in Social Science, 21, 6-10.
 • Manzoor, S. R., Ullah, H., Hussain, M., & Ahmad, Z.M. (2011). Effect of teamwork on employee performance. International Journal of Learning & Development, 1(1), 110-126.
 • Meyer B., Schermuly, C.C. & Kauffeld, S. (2016). That’s not my place: The interacting effects of faultlines, subgroup size, and social competence on social loafing behaviour in work group, European Journal of Work and Organizational Psychology, 25(1), 31-49.
 • Monzani, L., Ripoll P., Peiro, J.M. ve Dick, R.V. (2014). Laofing in the digital age: The role of computer mediated communication in the relation between perceived loafing and group affective outcomes, Computer in Human Behavior, 32, 279-285.
 • Ningtyas, N. L. & Maryam, E. W. (2023). Group cohensiveness and social loafing in students. Indonesian Journal of Innovation Studies, 21, 1-7.
 • Öneren, M., Demirel E.N., Arar, T. ve Kartal, C. (2019). Yükseköğretim kurumlarında sosyal kaytarma davranışının incelenmesi: Bir kamu üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 309-318.
 • Plaks, J. E. & Higgins, T. (2000). Pragmatic use of stereotyping in teamwork: social loafing and compensation as a function of ınferred partner-situation fit. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 962-974.
 • Rasmussen, T. H. & Jeppeesen, H. J. (2006). Teamwork and associated psychological factors:A Review. Work & Stress, 20(2), 105-128.
 • Salas, E., Burke, S. & Cannon, J. A. (2000). Teamwork: Emerging principles. International Journal of Management Reviews, 2(4), 339-356.
 • Shepperd, J. A. (2001). “Social loafing and expectancy-value theory”. In S. G. Harkins (Ed.), Multiple perspectives on the effects of evaluation on performance (pp. 1–24). New York: Kluwer.
 • Shiue, Y.C., Chiu, C.M. & Chang, C.C. (2010). Exploring and mitigating social loafing in online communities, Computers in Human Behavior 26, 768-777.
 • Soysal, A. ve Çakır, M. (2022). Ekip çalışması algısının iç girişimciliğe etkisi: Hemşireler üzerine bir araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 291-306.
 • Suleiman, I. & Watson, R.T. (2008). Social loafing in technology-supported teams, Computer Supported Cooperative Work, 175, 291-309.
 • Taner, B. ve İştin, A. E. (2017). Çalışma ortamında sosyal kaytarma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3), 27-41.
 • Teng,C.C. and Luo,Y.P. (2015). Effects of perceived social loafing, social interdependence, and group affective tone on students group learning performance. The Asia-pacific education researcher, 24, 259-269.
 • Uslu, D.Y., Çavuş, F. (2014). Örgütsel adalet ve kaytarma davranışları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 4(9), 51-54.
 • Xyrichis, A. & Ream, E. (2007). Teamwork: A concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 61(2), 232- 241.
 • Yakın, B. ve Sökmen, A. (2018). Sosyal kaytarmanın örgütsel sinizme etkisinde zorunlu vatandaşlık davranışının aracılık rolü: Sosyal ağ gruplarında bir araştırma, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 399-416.
 • Yıldız, M. L., İşçi, E. ve Taşçı, S. (2016). İzlenim yönetimi taktiklerinin sosyal kaytarma üzerine etkisi: sağlık sektöründe bir araştırma. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 103-120.