Structural Features And Registration Of The World Brand Bursa Knife

Bursa Bıçağının tam anlamıyla önemini yansıtan bu makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Makalenin birinci bölümünde coğrafi işaret tescilinin tanımı, türleri, Tarihi Bursa Bıçağının tescil edildiği türü, yasal sorumlulukları ve önemi, Bursa bıçağının özellikleri, tescil kaynağı olan yerel özellikler yer almaktadır. İkinci bölümde 1953 tarihli ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkındaki kanunun Bursa bıçağı, bıçak ve bunların üretimini nasıl etkilediği ve günümüz yaptırımları tartışılmıştır. Makalenin sonuç kısmında ise Tarihi Bursa Bıçağının marka değeri, oluşturulması gereken marka kişiliği ve satış politikaları ele alınmakta ve önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca bu bölümde makale kapsamında elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Bursa, bıçak, tescil, marka, üretim

Structural Features And Registration Of The World Brand Bursa Knife

This article that reflects its very sense importance of Bursa Knife consists of three main parts. The first part of the article consists of the definition of geographical indication registration, its types, the type with which the Historical Bursa Knife is registered, legal responsibilities and importance, the characteristics of the Bursa knife, the local characteristics that are the source of the geographical indication registration, the purpose and scope of the article, the material and the method. In the second part, how the 1953 law on firearms, knives and other tools affected Bursa knives, knives and their production, and today’s sanctions were discussed. In the result part of the article, the brand value of the Historical Bursa Knife, the brand personality that needs to be created and the sales policies are discussed and suggestions are made. In addition in this part, the findings obtained within the scope of the article were evaluated.

___

 • Akay, T. (2016). Osmanlı Devleti’nde Marka Hukukunun Gelişimi. TBB Dergisi.
 • Anonim. (2014, 1 21). Coğrafi İşaretler Bilgilendirme. Türk Patent Enstitüsü: http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/CAbout adresinden alındı
 • Biber, H. (2005). Urartu Silahları: Kılıç, Hançer ve Bıçaklar. Van, Türkiye: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ABD Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Borça, G. (2004). Pazarlama Reçeteleri, Marka Yöneticisinin El Kitab. İstanbul: MediaCat.
 • Bulut, İ. Ş. (2018). Serik Bıçağı’nın Coğrafi İşaret Tescili Kapsamında Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Özel Sayı), 557-580.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi. (2018). TR, Bursa Patent No. C2015/004.
 • Döşemen, Y. (2009). Kestane Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Doğanay, H. A. (2013). Geleneksel El Sanatlarına Bir Örnek: Sürmene Bıçağı Üretimi. Doğu Coğrafya Dergisi, s. 52.
 • Erdal, G. (2016). Bıçak ve Bıçakta Bursa Markası. International Journal of Humanities and Art Researches, 19-42.
 • Erdal, G. (2018, sayı, 12). Bursa Bıçağının Tipolojisi. TÜRÜK, 300-314.
 • Gülşen, M. (2021, Mart Cumartesi). Göçmen Bıçak Ustaları. (G. Erdal, Röportaj Yapan)
 • Harari, Y. N. (2017). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. İstanbul: Kolektif Kitap. 40. Baskı.
 • Küçükata, M. B. (2011, 05 28). İsmini Dünyaya Duyuran Bursa Bıçakları Ve Bıçakçıları, Bıçak Ustası Mülazım Gülşen ve Mesut Küçükata ile röportaj. Koceli Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı: http://kouha.kocaeli.edu.tr adresinden alındı
 • Kai Corporation. (2021). Kitchen Knives. Tokyo, Japan.
 • Mevzuat. (1/6/1991 / Cildi : 5/30 No : 91/1779 No : 6136 No : 20888 Sayfa : 1448). Resmi Gazete. mevzuat.gov.tr: www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6136.pd adresinden alındı
 • Özdemir, Recep (2017). Tarihte Tüketici Haklarına Yönelik Yapılan İlk Kanun: “Kanunnâme-i İhtı̇sab-I Bursa”. Mecmua, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1-16.
 • Parlak, Y. (2021). Düzce’de Bıçakçılık Sanatı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları. idil, 77 (2021 Ocak)., doi: 10.7816/idil-10-77-11, 142–163.
 • Resmi Gazete. (1953, Sayı : 8458, 7 10). Ateşli Silahlar Kanunu. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN. Ankara.
 • Saraç, H. G. (2005). Bursa Bıçakçılığının Bugünkü Durumu. I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (s. 949). Bursa: Uludağ üniversitesi Kültür Sanat Kurulu Yayınları.
 • Şahin, G. (2013). Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, S.15, 23-37.
 • Türkpatent. (2018). Bursa Bıçağı Terscil Raporu. Ankara: Türk Patent Enstitüsü.
 • TSE. (2018). Coğrafi İşaret Başvuru kılavuzu. Ankara.
 • TSE. (2018). Coğrafi İşaret ve Geleneksel ürün Adı Amblem Kullanım Kılavuzu. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.