Resimde Kurgusal Olarak Gerçekçilik ve Konu Üzerine Bazı Eleştiriler

Gerçekçilik görsel sanatlar için basit bir tanımlama ile görüleni birebir aktarma şeklidir. Gerçekçilik ve gerçeklik gibi terimler insan zihninde farklı açılımlar yaratması dolayısıyla karışıklıklar da yaratmaktadır. Her sanat ürününün kendine özgü tinsel bir “gerçek”liği vardır ancak “gerçekçi”liğe olan yakınlığı daha biçimsel, görülebilir bir özelliktir. Gerçekçilik eserin diliyle ilgili olan, sanat üretimi ve görünenler arasında biçimsel uyum kurduran bir görsel biçimlendirme şeklidir. Makalede gerçekçiliğin resim sanatının tarihsel sürecine konumlanmasının ve gerçekçi biçimlendirme kullanımına karşı geliştirilmiş bazı eleştirilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle “temsil”, “temsili sanat” gibi tanımlamalar ve “benzetme edimi” incelenmiş, konuya daha geniş bir perspektiften bakılması amaçlanmıştır. Makale, tarama modelinde desenlenmiş olup, “İmge ve Temsil”, “Resim Sanatında Kurgusal ve İdeolojik Olarak Gerçekçilik”, “Gerçekçi Biçimlendirme Şekline Dönük Eleştiriler” alt başlıklarından oluşturulmuştur. Gerçekçilik kavramının farklı disiplinlerle ve alanlarla olan yakın ilişkisi sebebi ile bahsi geçen konu resim alanı ile sınırlı tutulmuştur.

Realism As A Fictional Context and Some Criticism On The Subject

Realism is a way of conveying what is seen with a simple definition for visual arts. Terms such as realism and reality can be confused because they create different openings in the human mind. Each work of art has its own spiritual "truth", but the closeness of art to "realism" is a more formal, visible feature. Realism is a form of visual formatting that is related to the language of the work and it has a formal harmony between art and the visible world. In this article, it is aimed to examine the positioning of realism in the painting historical process in general and the criticisms developed against the use of realistic formatting. For this purpose, definitions such as "representation", "representational art" and "the act of establishing similarity in painting" were examined. Thus, it is aimed to look at the subject from a broader perspective. The article is composed of sub-titles "Image and Representation", "Fictionally and Ideologically Realism in Painting", "Some Criticisms of Realism". Since the concept of realism is used in fields such as politics and education, and in other branches of art, a limitation has been introduced based on the art of painting. . Scope of work; written and visual sources related to the subject were examined.

___

 • Antmen, A. (2010). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Baudrillard, J. (2008). Simulakrlar ve Simulasyon. (Çev. Oğuz Adanır). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Barrett, T. (2020). Eleştiri. (Çev. Manolya Aşık Öztürk). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Barrett, T. (2022). Sanat Üretimi – Form ve Anlam. (Çev: Ebru Berrin Alpay ). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Bozkurt, N. (2004). Sanat ve Estetik Kuramları. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Danto, A. (2010). Sanatın Sonundan Sonra. (Çev. Zeynep Demirsü). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (2008). İstanbul: YEM Yayın.
 • Erzen, J. N. (2011). Çoğul Estetik. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ferraris, M. (2019) Yeni Gerçekçilik Manifestosu. (Çev. Kemal Atakay). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Foster, H. (2009). Gerçeğin Geri Dönüşü. (Çev. Esin Hoşsucu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Germaner, S. (1997). 1960 Sonrası Sanat. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Gombrich, E. H. (1997). Sanatın Öyküsü. (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Heartney, E. (2008). Art &Today, Phaidon Press.
 • Lenoir, B. (2004). Sanat Yapıtı. (Çev. Aykut Derman). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Leppert, R. (2002). Sanatta anlamın görüntüsü: İmgelerin toplumsal işlevi. (Çev. İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sözen, M. ve TANYELİ, U. (1999). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, M. (2012). Sanatın Günceli Güncelin Sanatı. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Don Eddy Web Sitesi. http://www.doneddyart.com/1967- (Erişim Tarihi: 11.04.2022).
 • Don Eddy Web Sitesi. http://www.doneddyart.com/1973-90/ (Erişim Tarihi: 11.04.2022).
 • İstanbul Sanatevi. https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-c/courbet-gustave/gustave-courbet-ressamin-atolyesi-4785/ (Erişim Tarihi: 15.12.2021).
 • TATE Müzesi. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/f/fantastic-realism (Erişim Tarihi: 29.06.2022).
 • The8percent. https://the8percent.com/artwork-of-the-week-escaping-criticism/ (Erişim Tarihi: 29.04.2022).
 • Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 28.03.2022).
 • Yves Klein Web Sitesi. https://www.yvesklein.com/en/oeuvres/view/1049/people-begin-to-fly/ (Erişim Tarihi: 20.12.2021).
 • Worldhistory. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-11600/altamira-magaras/ (Erişim Tarihi: 29.04.2022).