Çevre İçerikli Belgesel Filmlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Sözcük Dağarcığı Gelişimine Katkısı Yuva Belgeseli Örneği -

Çevre içerikli belgesel filmlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözcük dağarcığı gelişimine katkısının belirlenmesine yönelik sorulara cevap arandığı bu çalışma, deneysel ve nicel desende bir tarama araştırmasıdır. Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çevre konulu belgesel izletmenin öğrencilerin çevreyle ilgili sözcük dağarcıklarını geliştirmesine etkisini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ULUTÖMER) Türkçe öğrenen hazırlık sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada materyal olarak Arthus-Bertrand'ın (2009) “Yuva” isimli çevre belgesel filminin senaryosunda yer alan sözcükler kullanılmıştır. Kullanılan sözcükler -DİAOÖÇ (Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi) B2 düzeyi kazanımlarına uygun olacak biçimde- B2 düzeyine uyarlanarak sözcük dağarcığı testi şeklinde uygulanmıştır. Veriler 2020-2021 güz döneminde ULUTÖMER’de Türkçe öğrenen öğrencilere uygulanan “Sözcük Dağarcığı Testi” formu ölçeğiyle toplanmıştır. Toplanan veriler nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilerek ön ve son sözcük dağarcığı testleri arasındaki olası farklılıklar belirlenmiştir. Belirlenen farklılıkların ortalamasının, öğrencilerin çevresel sözcük dağarcığı gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak için ön-son test arasında bağımlı gruplar t - testi (paired-sample’s t-testi) yapılmıştır. Sonuç olarak çevre belgesel filmlerinin öğrencilerin günlük ve çevre sözcük dağarcıklarının gelişimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The Contribution of an Environmental Documentary Movie on the Development of Vocabulary of Turkish Language Learners: Home Documentary

The current study, which investigates the contribution of environment-themed documentary films to the vocabulary development of students learning Turkish as a foreign language, is an experimental and quantitative (survey research) research. This study aims to determine the effect of watching aforementioned type of documentary on the development of students’ vocabulary learning in the scope of environment in teaching Turkish as a foreign language. The sample group of the study consists of preparatory class students learning Turkish at Bursa Uludağ University Turkish Teaching Research and Application Center (ULUTÖMER). The vocabulary content of this study is based on the words in the scenario of environment-themed documentary film called “Home” by Arthus-Bertrand (2009). The utilized words which were adapted in a compatible way with B2 level and related CEFR (The Common European Framework of Reference) learning outcomes were applied as a vocabulary test. The data were collected with the "Vocabulary Test" questionnaire form applied to the students learning Turkish at ULUTÖMER in the fall semester of 2020-2021. The collected data were analyzed with quantitative data analysis methods and probable differences between pre-post-vocabulary tests were determined. Then, by conducting Paired-sample's t-test between the pre-post-tests’ averages, the contribution of environment –themed documentary films on the development of language skills, daily and related vocabulary development of those learning Turkish as a foreign language was determined. The results indicate that environment-themed documentary films contribute positively to the development of students' vocabulary learning within the context of everyday life and environment theme.

___

 • Abukhattala, I. (2013). Krashen’s five proposals on language learning: Are they valid in Libyan EFL classes. English Language Teaching/www.ccsenet.org/elt 6(1), 128-131.
 • Abuzahra, N., Farrah, M. A. H., Zalloum, S. (2016). Using cartoon in language classroom from a constructivist point of view. Arab World English Journal (AWEJ) 3, 229-245.
 • Alsmari, N. A. (2020). A video-driven approach to promoting pragmatic development in the context of english as a foreign language. Arab World English Journal (AWEJ), 3-23.
 • Alyaz, Y., Öztürk, A. O., Genç, Z. S. (2017). Contribution of an enviromental documentary movie to the development of pre-service teachers‘ environmental attitudes. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5( 9), 203–218.
 • Alyaz, Y., Isigicok, E., & Gürsoy, E. (2016). The Impact of the environmental documentary movies on pre-service German teachers‟ environmental attitudes. Journal of Education and Training Studies, Vol.5, No. 1, 159-170.
 • Alyaz, Y., Coşkun, R., & Şen, H. H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe ve Almanca öğretimi ders materyallerinde doğa ve çevre sorunları. Uludağ Üniversitesi I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 1-10.
 • Amalia, L. (2012). Teaching vocabulary through movies to improve students’ vocabulary mastery. English Department, Lampung University, 1-6.
 • Argynbayev, A., Kabylbekova, D, & Yaylaci, Y. (2014). Teaching culture and identifying language interference errors through films. English Language Teaching; Vol. 7, No. 9, 49-56.
 • Arthus-Bertrand, Y. (2009). Home (Yuva) film. GoodPlanet. http://www./ http://www.youtube.com/watch?v=Q5X85AIv2Ig Atçı, A. Ş. (2019). Coğrafya öğretiminde belgesel filmlerin kullanılmasının öğrencilerin başarısına ve kavram kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
 • Bakla, A. (2017). Interactive videos in foreign language instruction: A new gadget in your toolbox. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13(1), 124-137.
 • Başkalyoncu, H. (2017). Bilimin doğası ve maddenin tanecikli yapısı öğretiminde bilim tarihi belgesel filmlerinin etkisi. (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Başören, M. T. (2015). Drama öğretim tekniğinin yabancı dil kelime öğretimine ve öğrencilerin kelime öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Bursalı, H. (2015). Çizgi dizilerin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin söz varlığına katkısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 60-74.
 • Büyükkantarcıoğlu N. (2006). Toplumsal gerçeklik ve dil. İstanbul: Multilingua lYayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılınç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakmakçı, G. (2017). Using video vignettes of historical episodes for promoting pre-service teachers’ ideas about the nature of science. Science Education International 28(1), 7-29.
 • Chao, T.-C. (2013). A diary study of university EFL learners' intercultural learning through foreign films. Culture and Curriculum 26:3, 247-265.
 • Chika, M. K. (2014). Film as source material in advanced foreign language classes. L2 Journal, Volume 6, 1-13.
 • Dilber, Z. (2018). Filmler yabancı dil öğretiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılabilir. Türkçe Konuşurların Akademik Dergisi/www.Türkophone.com, 30-37.
 • Dizon, G. (2018). Netflix and L2 learning: A case study. Himeji Dokkyo University, Japan, 2-7.
 • Florence, Y., (2009). Learning English through films: A case study of a Hong Kong class. Degree of Master of Arts in Applied Linguistics. University of Hong Kong.
 • Gilmore, A. (2007). Authentic materials & authenticity in Foreign Language Learning. Language Teaching 40, 97-118. Haghverdi, H. R. (2015). The effect of song and movie on high school students language achievement in Dehdasht. Social and Behavioral Sciences 192, 313–320.
 • Harji, M. B., Woods, P. C., & Alavi, Z. K. (2010). The effect of viewing subtitled videos on vocabulary learning. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 7(9).
 • Hayati, A. &. (2009). The effect of films with and without subtitles on listening comprehension of EFL learners. British Journal of Educational Technology 42(1), 181-192.
 • Herrero, D. C. (2010). Use film to teach languages. http://www.cornerhouse.org/resources/, 1-34.
 • İşcan, A. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Türkish Studies -International Periodical For The Languages, terature and History of Türkish or Türkic, 939-948.
 • İşcan, A. (2016a). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak filmlerden yararlanma. Türkiyat Araştirmalari Enstitüsü Dergisi, 437-452.
 • İşcan, A. (2017). Using films in vocabulary teaching of Turkish as a foreign language. Journal of Education and Training Studies 5(5), 27-35.
 • İşcan, A., & Karagöz, B. (2016a). The use of Turkish films in teaching Turkish as a foreign language: A sample from Hababam Sınıfı. Participatory Educational Research (PER),
 • İşcan, A., & Aktürk, Y. (2014). Using television series in teaching Turkish as a foreign language (The Series Of Seksenler Sample). International Journal of Language Academy 2(4), 234-246.
 • Kabooha, R. H. (2016). Using movies in EFL classrooms: A study conducted at the English language institute (ELI), King Abdul-Aziz University. English Language Teaching 9(3), 248-257.
 • Kapucu, M. S. (2013). Fen ve teknoloji dersinde belgesel kullanılmasının 8. sınıf öğrencilerinin hücre ile kuvvet konularındaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. (doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kapucu, M. S. (2015). The infuence of documentary films on 8th grade students’ views about nature of science. Educational Sciences: Theory & Practice, 797-808.
 • Kazanoğlu, F., Atan, N., Özçelebi, H., (2015). "Yabancı dil öğretiminde belgesel film kullanımının öğretmen adaylarının dil yetiler i ve değer eğitimi gelişimine katkısı” başlıklı projenin tanıtımı ve proje kapsamında Fransız dili eğitimi ana bilim dalı uygulamaları. Uludag Universitesi Dergisi, 371-383.
 • Keene, M. D. (2006). Viewing video and DVD in the EFL language classroom. 217-234.
 • Khan, A. (2015). Using films in the ESL classroom to improve communication skills of non-native learners. ELT Voices- International Journal for Teachers of English, 46-52.
 • Mahdiloo, A., & Siros Izadpanah. (2017). The impact of humorous movie clips on better learning of English language vocabulary. Internatıonal Journal of Research In English Education, 16-30.
 • Mekheimer, M. A. (2011). The Impact of using videos on whole language learning in EFL context. Arab World English Journal 2(2), 5-39.
 • Metruk, R. (2019). Using English movies and TV programs for developing listening skills of EFL Learners. Rastislav MetrukInformation Technologies and Learning Tools 70(2), 227-236.
 • Ismail, M. Z., Mansor, A. N., Iksan, Z., Mamad, N. (2019). The impact of using stem video in teaching on students’ learning engagement in Malaysia . International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 1-8.
 • Mushtaq, H., & Zehra, T. (2016). Teaching English grammar through animated movies. Nust Journal Of Social Sciences And Humanities 2(1), 77-87.
 • Özbal, B. (2020). 2020 Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Tamamlayıcı Cilt: Güncellenen ve eklenen tanımlayıcı ölçekler. O. K. Gül, B. Kurt & C. C. Çakmakçı(ed.), iv. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ss. 519-531). Ankara: Kıbrıs İlim Üniversitesi.
 • Özkan, Y.Ö. & Güvendir, M. A. (2013). Öğrenciler ölçme ve değerlendirme dersinin sunulmasında tercih ettikleri öğretim yöntemleri. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4 (1), 1-14.
 • Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (2), 543-556.
 • Öztaşkın Ö. B. (2013). Sosyal bilgiler derslerinde belgesel film kullanımının akademik başarıya ve bilinçli farkındalık düzeylerine etkisi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4(2).
 • Pekdağ, B. L.-F. (2010). Movies in chemistry education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 11(1) , 1-18.
 • Pimsamarn, T. (2011). A survey of student's opinions on watching English soundtrack movies to enrich listening skill development, proje. Thammasat University, Thailand, 1-34.
 • Pisarenko, V. (2017). Teaching a foreign language using videos. Science Studies, 2-21.
 • Polat, M., & Erişti, B. (2019). The effects of authentic video materials on foreign language listening skill development and listening anxiety at different levels of English proficiency. International Journal of Contemporary Educational Research 6(1), 135-154.
 • Rahmatian, R. (2002). Dil öğretim yöntemleri ve dil bilgisinin görsel-işitsel yöntemlerde yapısal-küresel görsel-işitsel kurgunun kullanımı. Pazhohesh zaban hai khareji, 12, 77-92.
 • Rostambeik, A. & Moqaddam, S. (2015). The use of films for teaching Persian language and Iranian cultures to Non-Persian speakers. https://www.researchgate.net/publication/332572137, 80-102.
 • Sabouri, H., Zohrabi, M., Osbouei, Z. K. (2015). The impact of watching English subtitled movies in vocabulary learning in different genders of Iranian EFL learners. International Journal on Studies in English Language and Literature 3(2), 110-125.
 • Sadik, F. S. (2014). A study on environmental knowledge and attitudes of teacher candidates. Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 2379–2385.
 • Saraçoğlu H. (2021). Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde sessiz filmlerle fiil öğretimi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Seferoğlu, G. (2008). Using feature films in language classes. Educational Studies 34 (1), 1-9.
 • Shirazi, R. R., Hesabi, A. & Simin., Sh. (2016). Effects of pedagogical movie English subtitles on EFL learners’ vocabulary improvement. International Journal of Research Studies in Language LearningVolume 5(2), 47-56.
 • Sirmandi, E. H. (2016). Improving Iranian intermediate EFL learners’ vocabulary knowledge through watching video clips with English subtitles. Journal of Applied Linguistics and Language Research 3(6), 175-187.
 • Soytürk M. E. (2019). Coğrafya öğretiminde (Kazanım düzeyinde) belgesel izlemenin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmış yüksek lisan tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sun, L. (2019). Teacher’s role in using movies as instruments in English classes for junior college students. Scientific Workshop on Advanced in Social Sciences, Arts & Humanities (ASSAH 2019), 134-139.
 • Şimşekli, Y. (2015). An implementation to raise environmental awareness of elementary education students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191, 222–226.
 • Tabatabaei, O., & Gahroei, F. R. (2011). The contribution of movie clips to idiom learning improvement of Iranian EFL learners. Theory and Practice in Language Studies 1(8), 990-1000.
 • Tahir, B. (2015). The ımpact of using movies on learning English language at University of Halabja. (Lisans bitirme tezi). University of Halabja, Irak.
 • Tahirizade, M. (2010), Müfredat planlama âyini: Belgesel filmin dinî kavramları aktarma yeteneği, Kum: İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu İslami Araştırmalar Merkezi.(طاهری زاده، م. (1389). آیین برنامه سازي: قابلیت فیلم مستند براي انتقال مفاهیم دینی، قم: مرکز پژوهشهاي اسلامی صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران).
 • Tekin, İ. & Parmaksız, R. Ş. (2016). Impact of video clips on the development of the listening skills in English classes: A case study of Turkish students. Journal of Education and Training Studies 4(9), 200-208.
 • Tokgöz, Z. T. (2021). 8. Sınıf T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi “Milli bir destan: Ya istiklâl ya ölüm” konusunda belgesel film kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Üstündağ, N. (2012). Bir ders materyali olarak belgesel sinemanın eğitim işlevinin incelenmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Wittgenstein, L. (1922). Tractatus logico-philosophicus. With contributions of Bertrand Russell; trans. C. K. Ogden. Tractatus Logico-Philosophicus, 2010. Edinburgh: Edinburgh Press.
 • Yazıcı, S. (2008). Belgesel destekli tarih öğretiminin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Yılmaz, F. (2015). Filmlerle yabancılara Türkçe öğretimi: Beyaz melek film örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 223-240.
 • Yılmaz, F. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde TV dizilerinin kullanımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 144-157.
 • Yılmaz, F., & Şenden Y. E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kalıp sözler: “Babam ve Oğlum” film örneği. International Journal of Social Science , 187-202.
 • Yüksel, D., & Tanriverdi B. (2009). Effects of watching captioned movie clip on vocabulary development of EFL learners. The Turkish Online Journal of Educational Technology 8(2), 48-54.