Savunmacı Realizm Perspektifinden Soğuk Savaş Dönemi Almanya-İsrail İlişkileri ve İstihbarat Servislerinin İşbirliği

Soğuk Savaş döneminde Amerika ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan rekabet, istihbarat savaşlarını da etkilemiştir. Bu kapsamda Almanya, iki ülkenin istihbarat faaliyetlerinin en sık cereyan ettiği coğrafya olmuştur. Özellikle Almanya’nın doğu bölgesinde yükselen Sovyet tehdidi, Batı Almanya istihbaratını daha fazla önemli kılmıştır. Batı Almanya’nın istihbarat teşkilatı olan Federal Haber Alma Servisi, bu dönemde yükselen Sovyet tehdidine karşı diğer ülkelerin istihbarat teşkilatları ile işbirliği yapma yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda Federal Haber Alma teşkilatı yönünü İsrail istihbarat servisine çevirmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, Alman istihbarat servisi ile İsrail istihbarat servisi arasındaki işbirliği Savunmacı Realizm perspektifinden incelenmiştir. Çalışmanın temel varsayımı ise, Savunmacı Realist teorinin de ön gördüğü şekilde uluslararası sistem anarşik olsa da devletler bazen işbirliği yaparak kendini daha fazla güvende hissetmektedir. Dolayısıyla İsrail ve Federal Almanya Cumhuriyeti de Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyet tehlikesi, Arap-İsrail savaşları, terörizmle mücadele bağlamında istihbarat servisleri arasında işbirliği yoluna gitmiş ve iki devlet de uluslararası sistemde kendisini daha fazla güvende hissetmiştir. Literatürde bu konuyla ilgili yeterince kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışma, BND ve MOSSAD istihbarat teşkilatlarının Soğuk Savaş dönemindeki işbirliği faaliyetlerine ışık tutmaktadır.

from the Perspective of Defense Realism, Cold War German-Israel Relations and Cooperation of the Intelligence Services

The rivalry between USA and the Soviet Union during the Cold War also affected the intelligence wars. In this context, Germany has been the geography where the intelligence activities of the two countries took place most frequently. The rising Soviet threat, especially in the eastern region of Germany, made West German intelligence more important. The Federal Intelligence Service, the intelligence agency of West Germany, sought to cooperate with the intelligence agencies of other countries against the rising Soviet threat in this period. For this reason, the Federal Intelligence Agency turned its direction to the Israeli intelligence service. Therefore, in this study, the cooperation between the German intelligence service and the Israeli intelligence service is examined from the perspective of Defensive Realism. The basic assumption of the study is that although the international system is anarchic, as predicted by the Defensive Realist theory, states sometimes feel more secure by collaborating. Therefore, Israel and the Federal Republic of Germany also cooperated between the intelligence services in the context of the Soviet danger, Arab-Israeli wars, and the fight against terrorism during the Cold War period, and both states felt more secure in the international system. There are not enough resources on this subject in the literature. This study sheds light on the cooperation activities of BND and MOSSAD intelligence agencies during the Cold War period.

___

Adams, J. (2006). “Historical Dictionaries of Intelligence and Counter intelligence”, Scarecriw Pres, Cilt:4, No:11, s.489- 495. Asseburg, M. (2015). “Fifty Years of German-Israeli Diplomatic Relations”, German Institute for International and Security Affairs, Cilt: 27, s. 1-15. Balcı, A. (2005). “Avrupa Birliğinin Filistin Politikası”, Ali Balcı ve Kemal İnat (der). Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Kitapevi, s.354-384. Balcı, A. ve Kardaş, Ş. (2017). Uluslararası İlişkilere Giriş. İstanbul, Küre Yayınları. Bar Zohar, M. ve Mishal, N. (2012). Mossad: Büyük Operasyonlar. İstanbul: Koton Kitap. Belkin, P. (2007). “Germany’s Relations with Israel: Background and Implications for German Middle East Policy”, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service, January 19, 2007, s. 2-3 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a464690.pdf Erişim Tarihi: 29.04.2017 Brentjes, B. (2001). “Geheim operasyonu Nahost: zur Vorgeschichte der Zusammenarbeitvon Mossad und BND”, Das Neue Berlin, 2001. Bülbül, A. (2019). Başbakan Angele Merkel Dönemi Almanya’nın Ortadoğu Politikası. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Bülbül, A. (2020). “Asgari Egemenlik Azami İstihbarat: Soğuk Savaş’ta Federal Almanya Cumhuriyeti Dış İstihbarat Servisi’nin (BND) Ortadoğu’daki Faaliyetleri”,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, No: 50, s.330-346. Collins, A. (2017). Güvenlik Çalışmaları. İstanbul, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi. Çakı, C. Ali Gazi, M. ve Çakı, G. (2019). “Nazi Almanya’sı İşgalindeki Polonya’da Propaganda Posterleri Üzerinden Yahudilere Karşı Nefret Söylemi İnşası”, Araştırma Makalesi, Cilt:12, No:2, 2019, s. 785-786. Çakı, C. (2018). “Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanya’sı Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme”, Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, Cilt:1, No: 1, 2018, s.11-15. Erbe, P. ve Jürgen, P. (1997). “Handbuch Ausrüstung Bundeswehr”, Report Verlag, 1 Ocak 1997, s. 78 Erbe, P. Ve Preylowski,J. (1997). Handbuch Ausrüstung Bundeswehr. Report Verlag, 1997. Europa (2017). “Venice Declaration, June 13, 1980” http://eeas.europa.eu/archives/docs/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf, Erişim Tarihi: 13.06.2017. Gardner Feldman, L. (1984). The Special Relation ships Between West Germany and Israel. Allen:UnwinPty. Graf, R.(2014). Knowledge und Energie politik in den USA und West Europa in den 1970er Jahren. OldebourgVerlag. Gül Yesevi, Ç. (2014). “İsrail İstihbaratı ve Mossad,” Ümit Özdağ, İstihbarat Örgütleri, Ankara: Kripto Yayınları. Gül Yesevi, Ç. (2017). “İsrail ve Devlet İmajının Şekillenmesi”, Araştırma Makalesi, Cilt: 9, No:16, 2017, s.117-120. Kloke, M. (2005). “40 Jahredeutsch-israelische Beziehungen”, Bundeszentarlefürpolitische Bildung, 07.07.2005, http://www.bpb.de/25044/40-jahre-deutsch-israelische-beziehungen?p=all Erişim Tarihi: 05.06.2017 Lobell, S. (2010). “Structual Realism/ Offensive and Defense Realism”, 1 Mart 2010. MOSSAD (2016). “About us”, https://www.mossad.gov.il./eng/about/Pages/default.aspx, Erişim Tarihi: 23 Aralık 2016. Müller, P. ve Müller, M. (2002). Gegen Freund und Feind: Der BND: Geheime Politik und schutzigegeschafte. Rowohlt.
Nassauer, O. (1995). “An ArmySurplus- The NVA’s Heritage”, Bonn International Center for Conversion Research (BICC). https://www.bits.de/public/bicc95.htm. Erişim Tarihi: 3 Juna 1995. Nassauer, O. ve Steinmetz, C. (2003) “Rüstungs kooperationzwischen Deutschland und Israel”, BITS Resarch Report, September 2003, https://www.bits.de/public/researchreport/rr03-1-5.htm. Neuberger, B. (2005). “Israel und Deutschland: Emotionen, Realpolitik und Moral” , 04.04.2005 Seiler, B. (1996). “ Dolchstoß und Dolchstoßlegende, Zeitschriftfürdeutsche Sprache,”Hamburg, 1996, s.1-22 Shipiro, S. (2000). “Fürdie Sicherhe it Israels kooperierenwirsogar mit dem Teufel”, Magazin – Seite M6, https://ia800204.us.archive.org/17/items/NazisBndUndMossad/NazisBndUndMossad.pdf. Erişim Tarihi: 8 Ocak 2000. Shipiro, S. (2002). “Intelligence Service and ForeignPolicy: German –Israeli Intelligence and Military Cooperation”, German Politics, Cilt:11, No:1 2002, s. 23-42. Shipiro, S. (2005). “Für Israels Sicherheitpaktierenwirsogar mit dem Teufel”, http://www.todesnacht.com/raf/GSG9%20+%20Mossad/Coop%20BND%20Mossad,%20aufbau%20GSG9.pdf, Erişim Tarihi: 11 Nisan 2005. Shpiro, S. (2010). “Intelligence Services and Foreign Policy: German-Israeli Intelligence and Military Cooperation”, German Politics, Cilt:11, No:1, s.34-40. Shpiro, S. (2012). “Know Your Enemy: West German-Israeli Intelligence Evaluation of Soviet Weapon Systems”, Journal of Intelligence History, Cilt:4, No:1, s.57-59. https://doi.org/10.1080/16161262.2004.10555093. Tang, S. (2009). “The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, Security Studies, Cilt:18, No: 3 ss. 591-595. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Massachussetts, Addison-Wesley Publishing Company. Weidnaz, R. “Casualties of Unification?:UnderstandingtheVariousInterpretations of the Dissolution of the Nationale Volksarmee and the Integration of Its Membersin to the Bundeswehr”, Florida State University Libraries”, s.120.