BEVERİDGE ETKİSİYLE TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ DURUMU VE ANALİZİ:2003-2018 YILLARI ÖRNEĞİ

Türkiye’de işsizlik yıllardır çözülmeyi bekleyen ciddi bir problem haline gelmiştir. İşsizlik olgusu, ülkelerde sosyal veya ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Ülkelerin karşılaştığı bu soruna yönelik tedbir ve önlemler alınmadığı sürece uzun dönemli yapısal bozulmalar ve dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin işsizlik sorunlarıyla baş edebilmesi için yapması gereken en önemli şey işgücü piyasasını doğru ve dikkatli bir şekilde incelemektir. Buradan yola çıkılmak gerekirse, işsizlik piyasanın arz yönünü oluştururken, açık iş oranı ise piyasanın talep yönünü oluşturmaktadır. Bu ilişkiyi ise Beveridge Eğrisi yardımıyla açıklamak mümkün olacaktır.William Beveridge tarafından ilk defa 1944 yılında bulunan Beveridge Eğrisi açık iş ile işsizlik oranları arasındaki negatif yönlü ilişkiyi gösteren bir eğridir ve Beveridge Raporu’nda eğrinin temel özellikleri ilke olarak sunulmuştur. İşgücü piyasasında eğri yardımıyla açık iş ve işsizlik oranlarının eşleşmesi ile piyasanın içinde bulunduğu düzeyi saptamak mümkün olacaktır. İşgücü piyasasında ve ekonomideki dengesizlikler Beveridge Eğrisi’ nin orijine göre konumunun değişmesinde kilit rol oynamaktadır.Ekonomide yaşanan konjonktürel dalgalanmalar ve yapısal bozulmalar sonucunda ortaya çıkan işsizlik türlerinin oluşturulmasında Beveridge Eğrisi önemli bir rol üstlenmektedir. Bu noktada ekonomide işsizliğin türü belirlenmiş olacaktır ve işsizliğe neden olan sorunun kaynağına yönelik ekonomide tedbirler alınarak çözüm üretilmeye çalışılacaktır.Bu çalışmada ilk önce Türkiye’deki işsizlik türleri ele alınmıştır ve sonrasında Beveridge Eğrisinin arka planı üzerinde durulmuştur. 2000-2018 yılı işgücü istatistiklerinin açıklanmasıyla birlikte 2003-2018 yıllarının Beveridge Eğrisi dağılımı grafikler yardımıyla gösterilmiştir. Ulaşılan sonuca göre işsizlik oranın bu yıllar arasında daima 45°lik tam istihdam doğrusunun altında yer aldığıdır. Çalışmanın son kısmında ise Karabük ili açık iş, işsizlik ve işe yerleştirme oranları incelenmiş olup Karabük ili işgücü piyasasına değinilmiştir.

THE BEVERIDGE EFFECT OF LABOR MARKET SITUATION AND ANALYSIS IN TURKEY: THE CASE OF THE YEAR 2003-2018

Solving unemployment has become a serious problem in Turkey for many years of waiting. The phenomenon of unemployment brings with it social or economic problems. Unless measures and precautions are taken for this problem faced by countries, long-term structural distortions and imbalances occur. The most important thing in developing countries such as Turkey needs to do to be able to cope with the unemployment problem is to examine the labor market correctly and carefully. From this point of view, while unemployment is the supply side of the market, vacancy rate is the demand side of the market. It will be possible to explain this relationship with the help of the Beveridge Curve. The Beveridge Curve, which was first found by William Beveridge in 1944, is a curve showing the negative relationship between open job and unemployment rates, and the basic features of the curve are presented as a principle in the Beveridge Report. With the help of the curve in the labor market, it will be possible to determine the level of the market with open job and unemployment rates. Imbalances in the labor market and economy play a key role in changing the position of the Beveridge Curve relative to the origin. The Beveridge Curve plays an important role in the creation of unemployment types that arise because of cyclical fluctuations and structural disruptions in the economy. At this point, the type of unemployment in the economy will be determined and measures will be taken to find solutions to the source of the problem causing unemployment in the economy. In this study, first types of unemployment in Turkey was discussed and focused on the background of the Beveridge Curve after. With the announcement of 2000-2018 workforce statistics, the Beveridge Curve distribution of 2003-2018 is shown with the help of graphs. According to the conclusion reached, the unemployment rate is always below the full employment line of 45 ° between these years. In the last part of the study, the open job, unemployment, and job placement rates of Karabük province were examined and the labor market of Karabük province was mentioned.

___

 • Aydın, N. (2012). İşsizlik, Beveridge Eğrisi Ve Türkiye İş Gücü Piyasasına İlişkin Bir Değerlendirme. Dumlu Pınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 121.
 • Blanchard, O., & Diamond, P. (1989). The Beveridge Curve. Brookings Papers on Economic Activity, 1-76.
 • Dow, J., & Dicks-Mireaux, L. (1958). “The Excess Demand for Labour: A Study of Conditions in Great Britain. Oxford University Press, 1-33.
 • Erdoğan, D. (2014). Makro İktisat Ve Para-Banka-Kredi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erikli, S. (2015). Sinop İlinde İş Gücü Piyasasının Temel Sorunu:Beceri Uyumsuzluğu. Çalışma Dünyası Dergisi, 18-19.
 • Freeman, R., & Nickell, S. (1988). Labour Market Institiutions and Economic Performance. Oxford University Ekonomik Politik Araştırmaları Merkezi, 63-80.
 • Güler, E. (2015). Sanayi Sektöründe Açık İş Pozisyonu ve İşgücü Devir Hızı İstatistikleri. T.C. İstatistik Kurumu.
 • Hansen, B. (1970). Excess Demand, Unemployment, Vacancies And Wages. Quarterly Journal Of Economics 84, 1-23.
 • İşkur. (2019, Mayıs 18). https://media.iskur.gov.tr/22091/karabuk.pdf. https://media.iskur.gov.tr/22091/karabuk.pdf: https://media.iskur.gov.tr/22091/karabuk.pdf adresinden alındı
 • İşkur. (2019, Mayıs 18). https://media.iskur.gov.tr/27256/1-ceyrek-donem.pdf. İşkur: https://media.iskur.gov.tr/27256/1-ceyrek-donem.pdf adresinden alındı
 • İşkur. (2019, Mayıs 18). https://media.iskur.gov.tr/27256/1-ceyrek-donem.pdf. İşkur: https://media.iskur.gov.tr/27256/1-ceyrek-donem.pdf adresinden alındı
 • İşkur. (2019, Mayıs 18). https://media.iskur.gov.tr/28244/04-nisan-2019-aylik-istatistik-bulteni.pdf. https://media.iskur.gov.tr/28244/04-nisan-2019-aylik-istatistik-bulteni.pdf adresinden alındı
 • Kanık, B., Sunel, E., & Taşkın, T. (2012). Beveridge Eğrisi Ve Eşleşme Fonksiyonu:Türkiye Örneği. Ekonomi Notları.
 • Keskin , A., & Şen, H. (2010). Beveridge Eğrisi: Teori ve Türkiye Uygulaması. Tisk Akademi , 203.
 • Kutlutürk, D. S., Orhan , A., & Yılmaz Genç, S. (2018). Beveridge Eğrisi Yardımıyla Açık İş Pozisyonlarının Analizi. Uluslararası Yönetim,Ekonomi Ve Politika Kongresi, 23. İstanbul.
 • Nal, M. (2018). Türkiye'de Doğal Ve Konjonktürel İşsizlik Bileşenlerinin Eşleşme Modeli Ve Akım Yaklaşım İle Belirlenmesi:Kısa Ve Uzun Dönem Etkiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Paya, M. (2013). Makro İktisat. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Pissarides, C. A. (2000). Equilibrium Unemployment Theory. Cambiridge: Mıt Press.
 • Sapancalı, F. (2008). Türkiye’de İşgücü Piyasası, Sorunlar ve Politikalar. TÜHİŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 21(2).
 • Stegman, A. (2004). Labour Market Reform And The Macroeconomic Efficiency Of The Labour Market İn Australia. Cambridge Journal of Economics, 743-766.
 • Tanrıöver, B., & Biçer, B. (2015). Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri:Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini. Internatonal Journal Of Academic Value Studies, 14.
 • (2009). The Global Gender Gap Report. World Economic Form.
 • Tiryaki, M. (2007). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tarımdan Kopan İşgücünün İistaihdam Edilmesinde Aktif İstihdam Politikalarının Rolü Ve Etkinliği. Uzmanlık Tezi. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
 • Tokatlıoğlu, İ. (2016). Küresel Kriz Öncesi Ve Sonrası İçin Türkiye'nin Beveridge Eğrisi Tahmini. Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(3), 73-105.
 • Toksöz, G. (2007). İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi Ve Bölgeler Arası Dengesizlikler. Çalışma Ve Toplum, Birleşik Metal-İş Ekonomi Ve Hukuk Dergisi, 4(15), 57-79.
 • TÜSİAD. (2010, Ocak 22). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik. https://www.tusiad.org/. adresinden alındı
 • TÜSİAD. (2019, 05 10). Türkiye'de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı Ve İşsizlik. https://www.tusiad.org/tr/: https://www.tusiad.org/tr/ adresinden alındı
 • Yıldırım, K., Karaman, D., & Taşdemir, M. (2014). Makro Ekonomi. Ankara: Seçkin Y