Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yapılan bu çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm tutumları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya 53 kadın ve 97 erkek olmak üzere toplam 150 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde kişisel bilgi formu ile “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans analizi, tanımlayıcı istatistik, pearson moment korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sinizm algıları üzerindeki değişimin yaklaşık %34.2’sinin öğretmenlerin sahip oldukları örgütsel adalet algıları ile açıklandığı görülmektedir. Bireylerin sahip oldukları örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre bireylerin sahip oldukları örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının yüksek olmasının örgütsel sinizm düzeyini azalttığı söylenebilir.

Investigation of the Effects of Physical Education Teachers' Perceptions of Organizational Justice on Organizational Cynicism Attitudes

In this study, it is aimed to examine the effect of physical education teachers' organizational justice perceptions on organizational cynicism attitudes. A total of 150 physical education teachers, 53 females and 97 males, participated in the research. In the data collection process of the research, the personal information form and the "Organizational Justice Scale" and the "Organizational Cynicism Scale" were used. Frequency analysis, descriptive statistics, Pearson moment correlation analysis and simple linear regression analysis were used in the analysis of the obtained data. In the light of the findings, it is seen that approximately 34.2% of the change in the organizational cynicism perceptions of physical education teachers is explained by the organizational justice perceptions of the teachers. It has been concluded that the organizational justice perceptions of individuals have a statistically significant and negative effect on their organizational cynicism perceptions. Accordingly, it was concluded that organizational justice possessed by individuals has a significant effect on organizational cynicism. As a result, it can be said that the high organizational justice perceptions of physical education teachers reduce the level of organizational cynicism.

___

Abraham, R. (2004). Organizational cynicism: Definitions, bases, and consequences. Edwin Mellen Press.

AL-Abrrow, H. (2018). The effect of perceived organisational politics on organisational silence through organisational cynicism: Moderator role of perceived support. Journal of Management & Organization, 1-20. https://doi.org/10.1017/jmo.2018.62.

Bölükbaşıoğlu, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Brandes, P., Dharwadkar, R. and Dean Jr., J.W. (1999) Does organizational cynicism matter? Employee and supervisior perspectives on work outcomes. The 36th Annual Meeting of the Eastern Academy of Management, Philadelphia, 1-33.

Efeoğlu, İ.E., & İplik, E. (2011). Algılanan örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik ilaç sektöründe bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 343-360. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50721

Erdost, H.E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007) Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya, 514-524. https://acikerisim.nevsehir.edu.tr/handle/20.500.11787/1891

Helvacı, M.A. (2010). Örgütsel sinizm. İçinde H.B. Memduhoğlu., & K. Yılmaz (Eds.), Yönetimde yeni yaklaşımlar (ss. 384-396). Pegem Akademi. https://www.researchgate.net/profile/Binali-Tunc/publication/321694334_Orgutsel_bilgi_yonetimi/links/5bc4872192851c88fd6a6e16/Oerguetsel-bilgi-yoenetimi.pdf

James, M.S. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations: An examination of the potential positive and negative effects on school systems. The Florida State University.

Kanbur, E., & Canbek, M. (2018). Algılanan örgütsel adaletın örgütsel sinizm üzerine etkisi: Algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 36-57. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.317

Karacaoglu, K., & Ince, F. (2012). Reliability and validity of the Turkish version of Brandes, Dharwadkar, and Dean’s (1999) organizational cynicism scale: the case of organized industrial zone, Kayseri. Business and Economics Research Journal, 3(3), 1-77. http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BERJ%203(3)12%20Article%205%20pp.77-92.pdf

Kerse, G., & Karabey, C. N. (2017). Algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Örgütsel sinizmin aracı rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 375-398. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/578911

Kılıç, S., & Toker, K. (2020). Örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Yaşar University, 15(58), 288-303. https://doi.org/10.19168/jyasar.499909

Korkmaz, B., & Ünüvar, Ş. (2019). Otel çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 443-462. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/912349

Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., & Öncel, A. (2017). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-14. https://doi.org/10.17679/inuefd.285527

Mantere, S., & Martinsuo, M. (2001, July 5-7). Adopting and questioning strategy: Exploring the roles of cynicism and dissent [Conference presentation]. 17th EGOS-European Group for Organisation Studies Colloquium, HUT, Finland.

Mataş Sancak, Y. (2014). Etik liderlik örgütsel adalet ve örgütsel sinizm üzerine bir uygulama [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi.

Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556. https://doi.org/10.5465/256591

Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Kocaeli Üniversitesi.

Shea, L. (2010). The cynic enlightenment: Diogenes in the salon. JHU Press.

Şamdan, T., & Baskan, G.A. (2019). Öğretmenlerin algılarına göre örgütsel adalet ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 17-40. https://doi.org/10.9779/pauefd.479173

Tokgöz, N., & Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu University Journal of Social Sciences, 8(2). http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=e291cbf0-5d7e-45ae-b86e-c9b91741edd1%40pdc-v-sessmgr03

Uludağ, T. (2018). Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

___

APA Tufan, A. & Erhan, S. E. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 3 (1) , 18-25 . DOI: 10.51538/intjourexerpsyc.957727