Kadınlarda Pilates-Mat Egzersizlerinin Psikolojik Sağlık Üzerine Etkisi

Alan yazında egzersizin insanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarına olumlu etkisi olduğu gösterilmektedir.Bu çalışmada da pilates-mat egzersizlerinin kadınlarda depresyon ve anksiyeteyi azaltırken yaşam doyumunu artıran, stresle baş etmede destekleyici bir fiziksel egzersiz aktivitesi olarak kullanılabileceğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmaya deney (n=15) ve kontrol (n=15) grubu olmak üzere toplam 30 kadın katılmıştır. Araştırmada deney grubunda bulunan kadınlara 6 hafta boyunca haftada 3 gün ve günde 1 saat olmak üzere toplam 18 seans pilates egzersiz programı uygulanmıştır. Bu süreçte kontrol grubunda yer alan kadınlar herhangi bir bedensel etkinliğe katılmamıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde “Beck Anksiyete Ölçeği”, “Beck Depresyon Envanteri” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler bağımlı ve bağımsız örneklem t-testleriyle değerlendirilmiştir. Bağımlı gruplar t-testiyle yapılan analizlerde etki açısından fark görülse de (anksiyete için t=7.31, depresyon için t=8.52, yaşam doyumu için t=-4.15, p<.05), bağımsız gruplar t-testleriyle yapılan kıyaslamalarda sadece yaşam doyumu değişkeni açısından anlamlı bir etki olduğu görülmüştür (anksiyete için t=-.47, depresyon için t=-1.47 p>.05; yaşam doyumu t=4.93, p<.01).Sonuç olarak, 18-50 yaş grubunda bulunan kadınlara uygulanan 6 haftalık pilates egzersiz programının depresyonveanksiyete düzeyinin azalmasına, bunun yanında yaşam doyum düzeyinin yükselmesine katkı sağlayabileceği söylenebilir.

Kaynakça

Akbaş, E., & Ünver, B. (2018). A six-week pilates exercise protocol for improving physical and mental health-related parameters. Malaysian Journal of Movement, Health & Exercise, 7(2). https://doi.org/10.15282/mohe.v7i2.239

Ardıç, F. (2014). Egzersizin sağlık yararları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 60, 9-14. https://doi.org/10.5152/tftrd.2014.33716

Avşar, Z. (2019). Sedanter kadınlara uygulanan pilates egzersizlerinin bazı antropometrik özellikler ve performans üzerine etkilerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Başoğul, C., & Buldukoğlu, K. (2015). Depresif bozukluklarda psikososyal girişimler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.5455/cap.20140426072955

Bayram, B., & Kılıç, L. K. (2017). 5E modelinin 6. sınıf dil bilgisi öğretiminde başarıya ve kalıcılığa etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-20. https://doi.org/10.17556/erziefd.289948

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4(6), 561-571. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004

Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(6), 893. https://doi.org/10.1037/0022-006X.56.6.893

Çelik, F.H., & Hocaoğlu, Ç. (2016). ‘Major depresif bozukluk’ tanımı, etyolojisi ve epidemiyolojisi: Bir gözden geçirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(1), 51-66. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222312

Çivitçi, A. (2012). Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 321-336. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50773

Cruz-Ferreira, A., Fernandes, J., Gomes, D., Bernardo, L. M., Kirkcaldy, B. D., Barbosa, T. M., & Silva, A. (2011). Effects of pilates-based exercise on life satisfaction, physical self-concept and health status in adult women. Women & Health, 51(3), 240-255. https://doi.org/10.1080/03630242.2011.563417

Curi, V. S., Haas, A. N., Alves-Vilaça, J., & Fernandes, H. M. (2018). Effects of 16-weeks of pilates on functional autonomy and life satisfaction among elderly women. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 22(2), 424-429. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.06.014

Dağ, A., Korkutata, A., & Özavcı, R. (2019). Sportif etkinlik işletmelerinde çalışan personelin öznel iyi oluş düzeyleri ile yaşam doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 5(3), 154-162. https://doi.org/10.18826/useeabd.598909

Damdelen, M. (2016). Sağlıklı bireylerde pilatesin denge üzerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Haliç Üniversitesi.

Diener, E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

Emektar B. (2018). Pilates egzersizlerinin 30 yaş üstü kadınların abdominal bölge kasları üzerine etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Eyigor, S., Karapolat, H., Yesil, H., Uslu, R., & Durmaz, B. (2010). Effects of pilates exercises on functional capacity, flexibility, fatigue, depression and quality of life in female breast cancer patients: a randomized controlled study. Eur J Phys Rehabil Med, 46(4), 481-7.

Fleming, K. M., & Herring, M. P. (2018). The effects of pilates on mental health outcomes: A meta-analysis of controlled trials. Complementary Therapies in Medicine, 37, 80-95. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.02.003

Gencer, Y., Çınar, D. A., & Comba, B. (2015). Stresin ratlarda bazı karaciğer enzimleri (AST, ALT, ALP) üzerine etkilerinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 10(1), 21-26. https://doi.org/10.17094/avbd.27726

Gönülateş, S., Saygın, Ö., & İrez, G. B. (2010). Düzenli yürüyüş programının 40-55 yaşları arası bayanlarda sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurları ve kan lipidleri üzerine etkisi. Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 960-970. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/1440/629

Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109. http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77499

Halis, F., Yildirim, P., Kocaaslan, R., Cecen, K., & Gokce, A. (2016). Pilates for better sex: changes in sexual functioning in healthy Turkish women after Pilates exercise. Journal of Sex & Marital Therapy, 42(4), 302-308. https://doi.org/10.1080/0092623X.2015.1033576

Hassan, E.A.H., & Amin, M. A. (2011). Pilates exercises influence on the serotonin hormone, some physical variables and the depression degree in battered women. World Journal of Sport Sciences, 5(2), 89-100. https://www.pilatesfisios.it/ricerche%20pdf/Pilates%20Exercises%20Influence%20on%20the%20Serotonin%20Hormone,.pdf

Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenilirliği. J. Psychol., 7, 3-13. https://ci.nii.ac.jp/naid/10028183802/

Kaba, İ., Erol, M., & Güç, K. (2018). Yetişkin yaşam doyumu ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-14. https://doi.org/10.18037/ausbd.550232

Kalfa, S. (2017). Spor bilimleri ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve serbest zaman doyumunun incelenmesi (Uşak Üniversitesi örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Kamali, A., & Norouzi, K. (2016). The effect of selected pilates exercises on thigh muscle strength and depression in elderly women. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation, 5(2), 67-75. http://eprints.mums.ac.ir/6175/

Karataylı, S. (2007). Gebelerde trimesterler arası depresyon, anksiyete, diğer ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi düzeyleri [Yayımlanmamış uzmanlık tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Kılıç, S. (2014). Etki büyüklüğü. Journal of Mood Disorders. 4(1), 44-46. https://doi.org/10.5455/jmood.20140228012836

Kılınç, S., & Torun, F. (2011). Türkiye’de klinikte kullanılan depresyon değerlendirme ölçekleri. Dirim Tıp Gazetesi, 86(1), 39-47. https://dirim.com/Dirim_2011-1_files/Tu%CC%88rkiye%E2%80%99de%20Klinikte%20Kullan%C4%B1lan%20Depresyon%20Deg%CC%86erlendirme%20O%CC%88lc%CC%A7ekleri.pdf

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

Krogh, J., Speyer, H., Nørgaard, H.C.B., Moltke, A., & Nordentoft, M. (2014). Can exercise increase fitness and reduce weight in patients with schizophrenia and depression?. Frontiers in Psychiatry, 5, 89. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00089

Kuran, A. (2018). Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu, anksiyete, vücut algısı ve benlik saygısı ilişkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yakın Doğu Üniversitesi.

McIntyre, R.S., Rasgon, N.L., Kemp, D.E., Nguyen, H.T., Law, C.W., Taylor, V.H., ... & Goldstein, B. I. (2009). Metabolic syndrome and major depressive disorder: Co-occurrence and pathophysiologic overlap. Current Diabetes Reports, 9(1), 51-59. https://doi.org/10.1007/s11892-009-0010-0

Memmedova, K. (2015). Impact of pilates on anxiety attention, motivation, cognitive function and achievement of students: Structural modeling. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 544-548. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.009

Mokhtari, M., Nezakatalhossaini, M., & Esfarjani, F. (2013). The effect of 12-week pilates exercises on depression and balance associated with falling in the elderly. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1714-1723. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.246

Naqadeg, H.N. (2017). The effect of pilates exercises on anxiety and quality of sleep in patients with chronic heart failure. Journal of Sport and Exercise Psychology. 3(1), 8-12.

Özdemir, Ö.Ç., & Uysal, M.F. (2018). Postmenopozal dönemde pilates egzersizlerinin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 25-32. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1701629

Özdemir, R , İrez, G . (2010). 12 haftalık pilates uygulamalarının 65 yaş üstü kadınlarda algılanan öznel sağlığa etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 37-48. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151270

Öztürk, F. (2019). Pilates method as a kind of mind body practice women practitioners’ opinions on their physical and psychological wellbeing [Unpublished doctoral dissertation]. Middle East Technical University.

Perraton, L. G., Kumar, S., & Machotka, Z. (2010). Exercise parameters in the treatment of clinical depression: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 16(3), 597-604. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2009.01188.x

Rosenbaum, S., Tiedemann, A., Sherrington, C., Curtis, J., & Ward, P. B. (2014). Physical activity interventions for people with mental illness: A systematic review and meta-analysis. The Journal of Clinical Psychiatry, 75(9). https://www.psychiatrist.com/jcp/eating/physical-activity-interventions-mental-illness-systematic/

Roshanaei-Moghaddam, B., Katon, W. J., & Russo, J. (2009). The longitudinal effects of depression on physical activity. General Hospital Psychiatry, 31(4), 306-315. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2009.04.002

Sharma, D., Kaur, J., Rani, M., Bansal, A., Malik, M., & Kulandaivelan, S. (2018). Efficacy of Pilates based mat exercise on quality of life, quality of sleep and satisfaction with life in type 2 diabetes mellitus. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases, 25(2), 149-156. http://www.rjdnmd.org/index.php/RJDNMD/article/view/450

Sposito, V. A., Hand, M. L., & Skarpness, B. (1983). On the efficiency of using the sample kurtosis in selecting optimal lp estimators. Communications in Statistics-simulation and Computation, 12(3), 265-272. https://doi.org/10.1080/03610918308812318

Suata, C.Ö. (2018). 8 haftalık pilates egzersizlerinin kadın konukevinde kalan şiddet mağduru kadınların psikolojik dayanıklılık, bilişsel çarpıtma ve stresle başa çıkma tarzları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi.

Trivedi, M. H., Greer, T. L., Church, T. S., Carmody, T. J., Grannemann, B. D., Galper, D. I., ... & Henley, S. S. (2011). Exercise as an augmentation treatment for nonremitted major depressive disorder: a randomized, parallel dose comparison. The Journal of Clinical Psychiatry, 72(5), 677-684. https://doi.org/10.1016/10.4088/JCP.10m06743

Ulusoy, M., Sahin, N.H., & Erkmen, H. (1998). Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 12(2), 163.

Vancini, R.L., Rayes, A. B. R., Lira, C.A.B.D., Sarro, K.J., & Andrade, M. S. (2017). Pilates and aerobic training improve levels of depression, anxiety and quality of life in overweight and obese individuals. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 75, 850-857. https://doi.org/10.1590/0004-282X20170149

Yeltepe, H. (2012). Egzersiz psikolojisi ve zihinsel sağlık. Nobel Akademik Yayıncılık.

Yucel, H., & Uysal, O. (2016). Pilates-based mat exercises and parameters of quality of life in women with type 2 diabetes. Iran Red Crescent Med J, 18(3), 1-6. https://doi.org/10.5812/ircmj.21919

Kaynak Göster

APA Sanioğlu, G. & Maçkalı, Z. (2021). Kadınlarda Pilates-Mat Egzersizlerinin Psikolojik Sağlık Üzerine Etkisi . Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 3 (1) , 37-50 . DOI: 10.51538/intjourexerpsyc.848304