Turizm ve Çocuk İlişkisi: Turizm ile Çocuğu İlişkilendiren Çalışmalara Yönelik Bibliyometrik Bir Değerlendirme

Amaç: Makalenin amacı, bibliyometrik analiz yaklaşımını kullanarak “turizm ve çocuk” konularında yapılmış olan çalışmaları VOSviewer veritabanı temelinde değerlendirerek bu alanda çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için yol gösterici güncel veriler sunmaktır. Tasarım/Yöntem: İlgili çalışmalara erişim için Web of Science (WoS) veri tabanı kullanılmış ve literatürü analiz edebilmek amacıyla VOSviewer yazılımından faydalanılmıştır. Literatürde öncü eğilimleri bulmak için 1975-Aralık 2022 dönemi boyunca WoS veri tabanının yardımıyla 125 çalışma bulunmuştur. İncelenen çalışmalar temelinde turizm ve çocuk alanında yapılmış olan yayınlar ve atıf sayıları, Web of Science kategorileri, en çok atıf alan yayınların analizi, en çok kullanılan anahtar kelimeler, en çok katkıda bulunan ülkeler, en çok katkı sağlayan kuruluşlar, en üretken yazarlar ve yayınların en çok bulunduğu kaynaklar ele alınmıştır. Sonuçlar: Alanda yapılan ilk yayına 1992 yılında rastlanılmıştır. 2000’li yıllarda yayınlar bağlamında değişken süreçler yaşanmıştır ve esas artışlar 2020 yılı sonrasında gözlemlenmiştir. Alanda yapılan atıfların da 2018 yılı itibariyle de ciddi bir artışa sahip olduğu görülmektedir. Çalışmaların %40.80’lik bölümü Hospitality Leisure Sport Tourism kategorisinde görülmektedir. En yüksek atıf alan çalışma, Richter ve Norman (2010) tarafından yapılan “AIDS Orphan Tourism: A Threat To Young Children in Residential Care” dir. En çok kullanılan anahtar kelimeler, “tourism” “children” ve “child sex tourism”dir. En çok katkıda bulunan ülke, Avusturalya; en çok katkı sağlayan kuruluş ise Southern Cross University’dir. Alanda en üretken yazar, Antonia Canosa, en verimli kaynak ise Tourism Recreation Research’dir. Özgün Değer: Yapılan çalışma, Wos veritabanını kullanarak “turizm ve çocuk” başlığı altında en güncel bilgileri vererek araştırmacılar için yol haritası oluşturmaktadır. Yabancı literatürde yapılmış olan benzer yönteme sahip çalışma, 2016 yılında yayınlanmış olup belirli kaynakları ele alarak sistematik literatür taraması yapmıştır. Yapılan çalışmada ise 2018 yılı sonrasında ilgili alanda yapılan yayınlarda önemli artışlar gözlenmiş ve 1975-2022 yılları arasındaki tüm bibliyometrik veriler 125 adet kaynak ile değerlendirilmiştir.

The Relationship between Tourism and Children: A Bibliometric Evaluation of Studies Related to Tourism and Children

Purpose: The aim of the article is to evaluate the studies on "tourism and children" on the basis of the VOSviewer database, using the bibliometric analysis approach, and to provide up-to-date data guidance for researchers who would like to reserach in this field. Design/Method: Web of Science (WoS) database was used to access related studies and VOSviewer software was used to analyze the literature. To find leading trends in the literature, 125 studies were found with the help of the WoS database over the period 1975-December 2022. Based on the studies examined, publications and citations in the field of tourism and children, Web of Science categories, analysis of the most cited publications, the most used keywords, the most contributing countries, the most contributing organizations, the most productive authors, and the most productive authors of the publications. Many sources are discussed. Results: The first publication in the field was found in 1992. In the 2000s, variable processes were experienced in the context of publications, and the main increases were observed after 2020. It is seen that the citations made in the field also have a serious increase as of 2018. 40.80% of the studies are seen in the category of Hospitality Leisure Sport Tourism. The most cited work is “AIDS Orphan Tourism: A Threat To Young Children in Residential Care” by Richter and Norman (2010). The most used keywords are “tourism” “children” and “child sex tourism”. The largest contributor is Australia; The largest contributor is Southern Cross University. The most prolific author in the field is Antonia Canosa, and the most productive resource is Tourism Recreation Research. Original Value: The study creates a roadmap for researchers by providing the most up-to-date information under the heading of "tourism and children" using the Wos database. The study, which has a similar method in foreign literature, was published in 2016 and made a systematic literature review by considering certain sources. In the study, significant increases were observed in the publications in the related field after 2018, and all bibliometric data between 1975 and 2022 were evaluated with 125 sources.

___

 • Ahipaşaoğlu, S. (2018). Neden Çocuk Dostu Turizm? I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (s. 15-18). Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. http://cdt.cumhuriyet.edu.tr/wp-content/uploads/2018/05/Çocuk-Dostu-Turizm-Kongresi-Bildiri-Özet-Kitabı.pdf adresinden alındı
 • Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.
 • Bah, Y. M. (2021). Causes of child sex tourism. Global Journal of Sociology: Current Issues, 11(1), 11–19.
 • Blichfeldt, B. S., Pedersen, B. M., Johansen, A., & Hansen, L. (2011). Tweens on Holidays. In-Situ Decision-making from Children's Perspective. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(2), 135-149. doi:10.1080/15022250.2011.58
 • Blichfeldt, B., Pedersen, B., Johansen, A., & Hansen, L. (2010). Tween tourists: Children and decision-making. .Journal of Tourism Consumption and Practice, 2(1), 1–24.
 • Buckingham, L. (2015). Child sex tourism. Abingdon: Routledge.
 • Buzinde, C. N., & Manuel-Navarrete, D. (2013). The Social Production Of Space In Tourısm Enclaves: Mayan Children’s Perceptions Of Tourism Boundaries. Annals of Tourism Research, 43, 482-505. doi:10.1016/j.annals.2013.06.003
 • Canosa, A., & Graham, A. (2016). Ethical tourism research involving children. Annals of Tourism Research, 61(219-221), 1-5. doi:10.1016/j.annals.2016.07.006
 • Carr, N. (2011). Children’s and families holiday experience. London; New York: Routledge.
 • Cheng, M., Edwards, D., Darcy, S., & Redfern, K. (2018). A Tri-Method Approach to a Review of Adventure Tourism Literature: Bibliometric Analysis, Content Analysis, and a Quantitative Systematic Literature Review. JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM RESEARCH, 42(6), 997-1020.
 • Cullingford, C. (1995). Children's Attitudes to Holidays Overseas. Tourism Management, 16(2), 121-127. Curtale, R. (2018). Analyzing children’s impact on parents’ tourist choices. Young Consumers, 19(1). doi:10.1108/YC-07-2017-00715
 • Çilesiz, E., & Durmuş-Aydın, N. (2022). Çocuk ve Turizm: Türk Alan Yazınında Yer Alan Çalışmaların Bibliyometrik Olarak İncelenmesi. 4rd International Family, Youth and Child Friendly Tourism Management Congress (s. 68-79). İstanbul: Beykoz University.
 • Darley, W. K., & Lim, J.-S. (1986). Family decision making in leisure-time activities: An exploratory investigation of the impact of locus of control, child age influence factor and parental type on perceived child influence. Advances in Consumer Research, 13(1), 370–374.
 • Decrop, A. (2005). Group Processes in Vacation Decision-Making. Journal of Travel & Tourism Marketing, 18(3), 23-36. doi:10.1300/J073v18n03_03
 • Della Corte, V., Del Gaudio, G., Sepe, F., & Sciarelli, F. (2019). Sustainable Tourism in the Open Innovation Realm: A Bibliometric Analysis. Sustainability, 11(21).
 • Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). VOSviewer Manual.
 • Emir, O., & Pekyaman, A. (2010). Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 159 - 181.
 • Feng, X., & Li, M. (2016). Children tourism: a literature review. Tourism Tribune, 31(9), 61-71.
 • George, B. P., & Panko, T. R. (2011). Child sex tourism: Facilitating conditions, legal remedies, and other interventions. Vulnerable Children and Youth Studies, 6(2), 134–143. doi:10.1080/17450128.2010.521599
 • Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16-27. doi:10.1016/j.tourman.2010.07.001
 • Hall, J. A. (2011). Sex Offenders and Child Sex Tourism: The Case for Passport Revocation. Virginia Journal of Social Policy & the Law, 18(2), 153-202.
 • Horelli, L. (1998). Creating child friendly environments: Case studies on children’s participation in three European countries. Childhood, 5(2), 225-239. doi:225-239
 • Hulme, E. W. (1923). Statistical Bibliography in Relation to the Growth of Modern Civilization: Two Lectures delivered in the University of Cambridge in May 1922. London: Nature.
 • Israfilova, F., & Khoo-Lattimore, C. (2019). Sad and violent but I enjoy it: Children’s engagement with dark tourism as an educational tool. Tourism and Hospitality Research, 19(1), 478–487. doi:10.1177/1467358418782736 Jiménez, G. C., Serrano-Barquín, R. d., Villarreal, L. Z., & Martínez, E. E. (2022). Child Labor and Child Work in the Touristic Sector of Cozumel and Valle de Bravo, Mexico. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 23(3), 599-622.
 • Johnson, A.-G., & Samakovlis, I. (2019). A bibliometric analysis of knowledge development in smart tourism research. Journal Of Hospitality And Tourism Technology, 10(4), 600-623.
 • Khoo-Lattimore, C. (2015). Kids on board: methodological challenges, concerns and clarifications when including young children's voices in tourism research. Current Issues In Tourism, 18(9), 845-858. doi:10.1080/13683500.2015.1049129
 • Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F., & Liu, J. (2016). Bibliometric studies in tourism. Annals of Tourism Research, 61, 180-198. doi:10.1016/j.annals.2016.10.006
 • Kotíková, H., & Schwartzhoffová, E. (2016). Children’s Camps as a Tourism Product –A Case Study. Czech Journal of Tourism, 5(2), 189–202. doi:10.1515/cjot-2016-0011.
 • Kumar, S., Sureka, R., & Vashishtha, A. (2020). The Journal of Heritage Tourism: a bibliometric overview since its inception. Journal Of Heritage Tourism, 15(4), 365-380. doi:10.1080/1743873X.2020.1754423
 • Li, M., Wang, D., Xu, W., & Mao, Z. (2017). Motivation for family vacations with young children: anecdotes from the Internet. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1-11. doi:10.1080/10548408.2016.1276007
 • Li, M., Xu, W., & Chen, Y. (2020). Young children's vacation experience: Through the eyes of parents. Tourism Management Perspectives, 33, 1-9. doi:10.1016/j.tmp.2019.100586
 • Liang, Y.-W. (2013). Children's Influence on Purchasing Tourism Products via the Internet: Parental Power Versus children's Power—the Social Power Perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(7), 639-661. doi:10.1080/10548408.2013.827543
 • Magablih, K., & Naamneh, M. (2010). Child Labor In The Tourism Industry In Jordan. Tourism Analysis, 15(1), 89-97. doi:10.3727/108354210X12724734223711
 • Mavric, B., Öğretmenoğlu, M., & Akova, O. (2021). Bibliometric Analysis Of Slow Tourism. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 157. doi:10.30519/ahtr.794656
 • Miral-Çavdırlı, C., & Adan-Gök, Ö. (2022). An Evaluatıon Of E-Complaints Of Child-Frıendly Hotels. Beykoz Akademi Dergisi, 55-68. doi:10.14514/BYK.m.26515393.2022
 • Ninerola, A., Sanchez-Rebull, M.-V., & Hernandez-Lara, A.-B. (2019). Tourism Research on Sustainability: A Bibliometric Analysis. Sustainability, 11(5). doi:10.3390/su11051377
 • Pawlikowska-Piechotka, A. (2011). Child-Friendly Urban Environment And Playgrounds In Warsaw. Open House International, 36(4), 98-110.
 • Plüss, C. (1999). Quick Money - Easy Money? A report on child labour in tourism. Berne: Swiss Agency for Development and Cooperation.
 • Pritchard, A. (Dec 1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? Journal of Documentation, 25(4), 348–349. Qiao, G., Ding, L., Zhang, L., & Yan, H. (2022). Accessible tourism: a bibliometric review (2008-2020). TOURISM REVIEW, 713-730. doi:10.1108/TR-12-2020-0619
 • Quiroz, P. (2012). Cultural Tourism in Transnational Adoption: “Staged Authenticity” and Its Implications for Adopted Children. Journal of Family Issues, 33(4), 527–555. doi:10.1177/0192513X11418179
 • Raisig, L. M. (July 1962). Statistical bibliography in the health sciences. Bull. Med. Lib. Assoc., 50(3), 450–461. Rhoden, S., Hunter-Jones, P., & Miller, A. (2016). Tourism experiences through the eyes of a child. Annals of Leisure Research, 19(4), 424-443. doi:10.1080/11745398.2015.1134337
 • Richter, L. M., & Norman, A. (2010). AIDS orphan tourism: A threat to young children in residential care. Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care, 5(3), 217-229. doi:10.1080/17450128.2010.487124
 • Seyran, F. (2021). İşyeri Şiddeti Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(36), 2868-2889. doi:10.26466/opus.885707
 • Tabak, Y. K., & Tamer, E. T. (2022). Çocuk Dostu Otel İşletmelerinin Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirmeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Beykoz Akademi Dergisi, 41-54. doi:10.14514/BYK.m.26515393.2022
 • Tepelus, C. (2008). Social responsibility and innovation on trafficking and child sex tourism: Morphing of practice into sustainable tourism policies? Tourism and Hospitality Research, 8(2), 98 - 115.
 • Tuna, M., Özyurt, B., & Kurt, A. (2019). Çocuk Dostu Oteller: Kavramsal Bir İnceleme (Chıldren Frıendly Hotels: A Conceptual Study). Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, 63-76.
 • Utkarsh, & Sigala, M. (2021). A bibliometric review of research on COVID-19 and tourism: Reflections for moving forward. Tourism Management Perspectives, 40. doi:10.1016/j.tmp.2021.100912 Welcome to VOSviewer. (tarih yok). Aralık 29, 2022 tarihinde VOSViewer: https://www.vosviewer.com/ adresinden alındı
 • What is a child-friendly city? (tarih yok). Ocak 2, 2023 tarihinde UNICEF: https://childfriendlycities.org/what-is-a-child-friendly-city/ adresinden alındı
 • Wilks, J. (2010). Child-friendly cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(1), 25–38. doi:10.1080/10382040903545484
 • Winkler, A. (2006). Measures against child sex tourism. SWS-Rundschau, 46, 305-329.
 • Wu, M.-Y., Wall, G., Zu, Y., & Ying, T. (2019). Chinese children's family tourism experiences. Tourism Management Perspectives, 29, 166–175. doi:10.1016/j.tmp.2018.11.003
 • Yalçınkaya, B., İstanbullu-Dinçer, F., & Dinçer, M. Z. (2019). Turizmde Çocuk: Turist Olarak Çocuklar. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(36), 1015-1029.
 • Zupic, I., & Cater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472.