MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARI YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARI

Literatüre bakıldığında liderliğin 400’e yakın tanımının olduğundan bahsedilmektedir. Genel olarak lider, insanların onlardan yapmasını beklediği şeyi yapması ve bunun sonucunda da oluşan kişilerarası etki olarak kabul edilebilir. Liderlik, insanların öğrenme ve uygulama yoluyla geliştirebilecekleri becerilerin bir bileşimidir. Bazen bir grubun üyeleri, belirli bir kişinin liderlik becerilerine sahip olduğunu fark eder ve gayri resmi olarak o kişiyi liderleri olarak seçer (Nelson, 1978). Liderlik bir anlamda kişiler arası etkileşim olarak tanımlandığı için, ülkeden ülkeye ortaya çıkan lider tiplerinin farklılık gösterdiği düşünülmektedir (Luka ve Donina, 2010). ABD’de lider olarak kabul edilen kişi; hatiplik becerilerine sahip, kararlı, hedef odaklı, yaratıcı ve ısrarcı bir kişi iken Letonya’da çalışkan, sorumlu, vicdanlı ve zeki olarak kabul edilmektedir. Japonya’da ise lider Letonya’daki bir liderin sahip olduğu niteliklerin yanı sıra eğitimli, disiplinli ve güvenilir özellikleri de eklenmektedir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, liderlik modellerinin yanı sıra kültüre özgü yeni liderlik yaklaşımlarının da araştırılması gerekliliği bu bağlamda önemini korumaktadır (Çalışkan, 2009). Bu nedenle de hizmet sektöründeki yöneticilerin de liderlik özelliklerini her ülke için kendi içinde değerlendirmek gerekmektedir.

___

 • Açık Ders, Ankara Üniversitesi, (2023). Liderlik Kuramları. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjoweS0vuX_AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Facikders.ankara.edu.tr%2Fpluginfile.php%2F144485%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2Fders%25205%2520liderlik%2520kuramlar%25C4%25B1.pdf&psig=AOvVaw3AV2ttD_Oej3AeE8j7KucG&ust=1688025300132000&opi=89978449 (13.04.2023)
 • Akdoğan, E., (2002). Öğretim Elemanlarının Algıladıkları Liderlik Stilleri İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Boateng, C., (2012). Evolving Conceptualization of Leadership and Its Implication for Vocational Technical Education. World Journal of Education. Vol. 2No.4, pp. 45-54.
 • Cansüngü, O., (2015). İlk ve ortaokul müdürlerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri üzerindeki etkisi ve bir uygulama. İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çakır, F. (2000). Sosyal bilimlerde istatistik. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1.Baskı. Çalışkan, S.C., (2009). Turizm İşletmelerinde Liderlik Tarzları ve Lider Üye Etkileşimi (LÜE) Üzerine bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11 Sayı 2 ss.219-241.
 • Çelik, V., (1998). Eğitimde Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.16, Sayı. 16, Ss. 423-442. Fırat, İ. Ve Yeşil, S. (2020). Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İşletmenin Yenilik Yeteneği ve Performansı Üzerindeki Etkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 13 Sayı.2 ss. 40-57. DOI: 10.18221/bujss.771266 https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans.php?y=107250137 (10.05.2023)
 • Kılıç, R., Keklik, B., Yıldız, H., (2014). Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi. Cilt.21, Sayı. 2, Ss.249-268.
 • Koyuncu, M., Burke, R.J., Astakhova, M., Eren, D., ve Çetin, H., (2013). Servant leadership and perceptions of service quality provided by front-line service workers in hotels in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 26 No. 7,pp. 1083-1099.
 • Kuşluvan, Z., ve Kuşluvan, S., (2005). Otel İşletmelerinde İş ve İşletme ile İlgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi: Nevşehir Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, ss. 183-203
 • Luka, I., ve Donina, A., (2010). Developing students’ leadership skills in tourism studies. https://www.researchgate.net/publication/280577164 (10.05.2023). Maxwell, G., ve Steele, G., (2003). Organisational Commitment: a Study of Managers in Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 15/7 pp. 362-369.
 • Morçin, S. E., ve Çarıkçı, İ., H., (2016). Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.21, S.1, ss.97-112.
 • Nazarian, A. Atkinson, P., Foroudi, P., Edirisinghe, D., (2020). Leaders or organisations? A comparison study of factors affecting organisational citizenship behaviour in independent hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 32 No. 6, 2020. DOI 10.1108/IJCHM-05-2019-0463
 • Nelson, R.E, (1978). Methods and Materials for Teaching Occupational Survival Skills. Leadership. Curriculum Publications Clearinghouse, Western Illinois University, 16B Horrabin Hall, Macomb,Illinois 61455. Serinkan, C., (2016). Değişim İçinde Olan İşletme Yöneticilerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderliğe Yönelik Yaklaşımları https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwio3-Hgs7b_AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fdergipark.org.tr%2Ftr%2Fdownload%2Farticle-file%2F875736&psig=AOvVaw1s6zHiL4ctQTI4ZB42PnRD&ust=1686407530919479 (24.05.2023)
 • Suiçer, M. ve Türk, O., (2021). Turizm İşletmelerinde Otantik Liderlik. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler. Detay Yayıncılık, Editör. Şekeroğlu, B. Ankara. Ss. 20-30.
 • Tsai, C-W., (2008). Leadership Style and Employee’s Job Satisfaction in International Tourist Hotels. Advances in Culture, Tourism, and Hospitality Research, Volume 2, pp. 293–332.