THE REVIEW OF THE CORRELATION BETWEEN THE LEADERSHIP STYLES OF TEACHERS AND CLASSROOM MANAGEMENT SUFFICIENCY

The aim of the study is to review the correlation between the leadership styles of teachers and classroom management sufficiency. It is thought that the teachers who have leadership characteristics would also be successful on the subject of classroom management, that is why, it is possible that, there is a connection between leadership and classroom management. The study group of the scanning model consist of 313 teachers who work in the Mardin Province. The data were collected through not only personal information forms filled by those teachers but also the scale of leadership styles and scale of sufficiency of teacher candidates’ classroom management, to take a further look on the data collected, Kolmovgorov Smirnow test was used to see whether it shows normal distribution, Pearson Correlation Exponent was used to find out the connection, Mann Whitney U Test was used for the variables that have two factors, Kruskal Wallis Test was done for the variables that have more than two factors. Also, Cronbach Alpha Exponent was found for the reliability of the scale. Besides examining the relation between leadership and classroom management, relation management, teaching management, behaviour management, physical arrangement management and time management which are the sub-dimensions of classroom management sufficiency scale were analysed according to the variables of sex, age, seniority, branch and graduation status. According to Pearson Correlation Exponent a positive directional weak relationship was found between leadership and classroom management. While there is also a positive directional weak relationship between leadership and relation management, teaching management, physical arrangement management, time management; there is no meaningful correlation between leadership and behaviour management.

Kaynakça

Akın, U. & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 51: 353-370.

Alatlı, R. (2014). Genel ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Bilgileri ile Sınıf Yönetimine İlişkin Öz Yetkinliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bayram, Ş. (2013). Liderlik Kavramı ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.

Beycioğlu, K. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Sergiledikleri Liderlik Rollerine İlişkin Bir Değerlendirme (Hatay İli Örneği). Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beycioğlu, K. ve Aslan, B. (2010). Öğretmen Liderliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 9(2), 764-775.

Can, N. (2007). Öğretmen Liderliği Becerileri ve Bu Becerilerin Gerçekleştirilme Düzeyi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı. 22(1). 266-288.

Can, N. (2014). Öğretmen Liderliği. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Coşar, N. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri(Bolu İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Dağ, İ. & Göktürk, T. (2014). Sınıf Yönetiminde Liderlik Ve Liderliğin Sınıf Yönetimine Katkıları. The Journal Of Academic Social Science Studies. Doi Number:Http://Dx.Doi.Org/10.9761/JASSS2429. 171-184.

Demir, T. (2015). Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algılarının ve Sınıf Yönetimi Stratejilerinin Çocuk – Öğretmen İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Deniz, L. & Hasançebioğlu, T. (2003). Öğretmen Liderlik Stillerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Çalışması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 17: 55-62.

Erden, M. (2014). Sınıf Yönetimi Yeni Programla Uyumlu Genişletilmiş Baskı. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.

Erol, Z. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Ekici, G. (2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35: 98-110.

Elçiçek, Z., Kinay, İ. & Oral, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(1): 51-63.

Güner, Ö. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Sınıf Yönetimi Yeterliliği Algıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(3): 377-403.

Terzi, A. R. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi. 155-156.

Teyfur, M., Beytekin, O.B. ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği). 21: 84-106.

Yalçınkaya, M. & Tonbul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi. 1(2): 96-108.

Yeşil, R. (2009). Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(2): 327-352.

Yılmaz, Z. N. & Aydın, Ö. (2015). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1): 148-164.

Kaynak Göster