BİRLEŞTİRME TEKNİĞİNE DAYALI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN TUTUM AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, birleştirme tekniğine dayalı fen öğretiminin fen bilimleri dersine yönelik tutum, akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi araştırmaktır. Araştırmada öntestsontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kastamonu il merkezinde bulunan bir devlet ilkokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, iki dördüncü sınıf şubesindeki 62 öğrenciden oluşmaktadır. Sınıflardan biri deney (N=30), diğeri kontrol grubu olarak rasgele atanmıştır (N=32). Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve tutum ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, deney ve kontrol grubunun puanlarını karşılaştırmak amacıyla bağımsız t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı puanları ve fen bilimleri dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deneysel işlemin bitiminden altı hafta sonra uygulanan kalıcılık testi puanları arasında, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

THE EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE BASED SCIENCE INTRUCTION ON ATTITUDE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND RETENTION

The purpose of this study is to investigate the effect of jigsaw tecnique based science instruction on attitude towards science course, academic achievement and retention. Pretest-posttest quasiexperimental design was used in the study. Research was carried out at a state primary school of Kastamonu province in the fall semester 2014-2015 academic years. The working group of the study consisted of 62 students in two fourth-grade classes. One of the classes was designated random as experimental group (N=30) and the other was control group (N=32). Lessons in the experimental group were carried out with jigsaw technique and in the control group were carried out with current curriculum. The achievement test and attitude scale which were developed by the researcher, were used as data gathering tools. For analyzing the data, independent t-test was used to compare the scores of the experimental and control groups. The findings shows that a statistically significant difference between the experimental and control groups' academic achievements, attitudes towards science course and retention test scores in favor of experimental group.

Kaynakça

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları. Kanyılmaz Matbaası.

Akamca-Özyılmaz, G. ve Hamurcu, H. (2009). Analojiler, Kavram Karikatürleri ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitimi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1186-1206.

Altıparmak, M. ve Nakipoğlu, M. (2005). Lise Biyoloji Laboratuvarlarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Tutum ve Başarıya Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 105-123.

Aranson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J., & Snapp, M. (1978). The Jigsaw Classroom. Beverly Hills, CA: Sage.

Arslan, O., Doğan-Bora, N. ve Keskin-Samancı, N. (2006). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Tekniklerinin Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Sinir Sistemi Konusunu Öğrenmelerine Etkisi. Eğitim Araştırmaları, 23(1), 1-9.

Artut-Dinç, P. ve Tarım, K. (2007). The Effectiveness of Jigsaw II on Prospective Elementary School Teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.

Ateş, M. (2004). İşbirlikli Öğretim Yönteminin İlköğretim 2. Kademesinde Madde ve Özellikleri Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ayna, C., Aktaş, M. ve Koray, Ö. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Kullanılan İşbirlikli Öğrenme Jigsaw II Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Azar, N. (2008). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenme Stillerinin İşbirlikçi Grup Atamalarında Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerileri ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretimi I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Choe, S.W.T., & Drennan, P. M. (2001). Analyzing Scientific Literature Using a Jigsaw Group Activity Piecing Together Student Discussions on Environmental Resarch. Journal of College Science Teaching, 30(5), 328-330.

Cooper, J., & Mueck, R. (1990). Student Involvement in Learning: Cooperative Learning and College Instruction. Journal of Excellence in College Teaching, 1, 68-76.

Demiral, S. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Maddenin İç Yapısına Yolculuk Ünitesinde, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Bilgilerin Kalıcılığına ve Derse Karsı Tutumlarına Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doymuş, K. (2007). Teaching Chemical Equilibrium With the Jigsaw Technique. Research in Science Education, 37(5).

Doymuş, K. ve Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal Bağların Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkında Öğrenci Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (1)173, 231-243.

Eilks, I. (2005). Experiences and Reflections about Teaching Atomic Structure in a Jigsaw Clasroom in Lower Secondary School Chemistry Lessons. Journal of Chemical Education, 82(2), 313-319.

Erdoğan, A. ve Özsevgeç, L. C. (2012). Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Üzerindeki Etkisi: Sera Etkisi ve Küresel Isınma Örneği. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-13.

Ghaith, G., & Mirna, A. E-M. (2004). Effect of Jigsaw II on Literal and Higher Order EFL Reading Comprehension. Educational Research and Evaluation, 10(2), 105-115.

Hançer, A.H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H.İ. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 80- 88.

Hevedanlı, M. ve Akbayın, H. (2006). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Başarı, Hatırda Tutma ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 21-31.

Hevedanlı, M., Behçet, O. ve Akbayın, H. (2004). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri ve Öğrendiklerini Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.

Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Smith, K. A. (1998). Maximizing Interaction Through Cooperative Learning. ASEE Prism, 7.

Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara.

Koç, Y. (2014). Okuma-Yazma-Uygulama ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Madde ve Isı Ünitesi. Ekev Akademi Dergisi, 18(58), 191-210.

Koçakoğlu, M. ve Solak, K. (2006). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlik ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.

Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.

Madden, N., & Slavin, R. (1983). Effects of Cooperative Learning on the Social Acceptance of Mainstreamed Academically Handicapped Students. The Journal of Special Education, 17(2), 171-182.

Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3, 14, 100-109.

Slavin, R. E. (1990). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice. Boston: Allyn&Bacon.

Stainer, S., Stromwall, L. K., Brzuzy, S., & Gerdes, K. (1999). Using Cooperative Learning Strategies in Social Work Education. Journal of Social Work Education, p.35.

Tarhan, L. ve Acar-Şeşen, B. (2008). An Application of Jigsaw Cooperative Learning for Understanding "Acıd- Base theories". XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development. September 21-27.

Ural, A., Umay, A. ve Argün, Z. (2008). Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Temelli Eğitimin Matematikte Akademik Başarı ve Özyeterliğe Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 307-318.

Uyanık, G. (2014). İlkokul dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersinde kavramsal değişim yaklaşımının etkililiğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 2146-1961
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2010

755241