Yeşil Pazarlama

Sanayi faaliyetlerinin çevre üzerindeki önemli etkisi çevre duyarlılığını küresel çapta en kritik konulardan biri haline getirmektedir. Toplumları çare bulmaya iten bu çevresel kaos, işletmelerin sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye verilen zararı önlemek adına yeni pazarlama stratejileri geliştirmelerine neden olmuştur. Toplumsal ve etik pazarlamanın değerlerini önemseyen ve geliştiren yeşil pazarlama çevresel sorunlar aracılığıyla inovatif bir yönetim için faydalı bir araçtır. Pazarlamanın çevre uyarlı faaliyetleriyle ilgilenen ve literatürde çeşitli tanımı bulunan yeşil pazarlama, ürün, hizmet üretiminin çevreye en az zarar verecek şekilde organize edilmesini amaçlamaktadır. Tüketicilerin yeşil ürünleri benimsemesi, çevre eylemleri ve yasal katı düzenlemeler çevresel bozulmanın önlenmesine fayda sağlayabilir. Bu çalışmada yeşil pazarlama kavramı ve dönemlerini, yeşil pazarlama karmasını, stratejisini, geleneksel ve yeşil pazarlama karşılaştırılmasını, yeşil pazarlamanın işletmeler için önemini, işletmelerin yeşil pazarlamayı benimsemesinin sebeplerini ve tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerle ilgili literatür taraması yapılmıştır.

Green Marketing

The significant impact of industrial activities on the environment makes environmental awareness one of the most critical issues on a global scale. This environmental chaos, which pushes societies to find a solution, has caused businesses to develop new marketing strategies to ensure sustainability and prevent damage to the environment. Green marketing, which cares about and develops the values of social and ethical marketing, is a useful tool for innovative management through environmental issues. Green marketing, which deals with the environmentally friendly activities of marketing and has various definitions in the literature, aims to organize the production of products and services in a way that causes the least harm to the environment. Consumer adoption of green products, environmental actions and strict legal regulations can benefit the prevention of environmental degradation. In this study, a literature review was conducted on the concept and periods of green marketing, green marketing mix and strategy, comparison of traditional and green marketing, the importance of green marketing for businesses, the reasons why businesses adopt green marketing, and the factors affecting consumers’ purchasing behavior.

___

Al, İ. (2019). Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 112-124.
Alagöz, S. B. (2006). Yeşil pazarlama ve eko etiketleme. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi E-Dergisi, 11, 1-13.
Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu. (2022). https://www.arcelikglobal.com/tr/surdurulebilirlik-raporu-2022/genel-bilgi/, s. 20.
Atılgan, K. Ö. (2019). Stratejik yeşil pazarlama bağlamında yeşil fiyatlandırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(3), 50-58.
Awan, U. (2011). Green marketing: Marketing strategies for the Swedish. International Journal of Industrial Marketing, 1(2), 1-19.
Ay, C. & Ecevit, Z. (2005). Çevre bilinçli tüketiciler. Akdeniz İBBF Dergisi, 5(10), 238-263.
Bayındır, S. (2019). Tüketiciler için yeşil ürün kullanma eğilimlerine ilişkin bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi).
Bhardwaj, S., Nair, K., Tariq, M. U., Ahmad, A. & Chitnis, A. (2023). The state of research in green marketing: A bibliometric review from 2005 to 2022. Sustainability, 15(4), 2988.
Candemir, A. (2021). Yeşil pazarlama. Ü. D. İlhan (Ed.), Sürdürülebilirlik ve Değer Yaratan Uygulamalar (ss. 161-183). Ankara: Nobel Akademik.
Chamorro, A. & Banegil, T. B. (2006). Green marketing philosophy: A study of Spanish firms with ecolabels. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 13(1), 11-24.
Chan, R. Y. & Lau, L. B. (2008). Explaining green purchasing behavior: A cross-cultural Study on American and Chinese consumers. Journal of International Consumer Marketing, 14, 9-40.
Choudhary, A. & Gokarn, S. (2013). Green Marketing: A means for sustainable development. International Refereed Research Journal, 3(3), 26-32.
Crane, A. (2000). Facing the blacks: Green marketing and Strategic Re-Orientationin in the 1999s. Journal of Strategic Marketing, 8(3).

Çabuk, S., Nakıboğlu, B. & Keleş, C. (2008). Tüketicilerin yeşil ürün alma davranışlarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 85-102.
Daily, G. C. & Ehrlich, P. R. (1996). Socioeconomic equity, sustainability and earth’s carrying capacity. Ecological Applications, 6(4), 991-1001.
Dash, G., Sharma, C. & Sharma, S. (2023). Sustainable marketing and the role of social media: An experimental study using natural language processing NLP. Sustainability, 15(6), 5443.
Dekhili, S. & Achabou, M. A. (2013). Price fairness in the case of green products: Enterprises policies and consumers perceptions. Business Strategy and the Environment, 22(8), 547-560.
Dhachayani, C. & Venkatesh, R. (2018). Green revolution in marketing. Shanlax International Journal of Commerce, 6(1), 212-217.
Erbaşlar, G. (2012). Yeşil pazarlama. Mesleki Bilimler Dergisi, 1(2), 94-101.
Fuller, D. A. (1999). Sustainable marketing: Managerial ecological issues. California: Sage Publications.
Gan, C., Wee, H. Y., Ozanne, L. & Kao, T. H. (2008). Consumers’ purchasing behavior towards green products in New Zealand. Innovative Marketing, 4(1), 92-102.
Gandhi, A. & Mayur, R. (2013). Green marketing: Impact of green advertising on consumer purchase intention. Advances in Management, 6(9), 14-17
Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu. (2022). https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/garanti-bbva-2022-entegre-faaliyet-raporu.pdf, ss. 82-92.
García-Salirrosas, E. E. & Rondon-Eusebio, R. F. (2022). Green marketing practices related to key variables of consumer purchasing behavior. Sustainability, 14(14), 8499.
Ginsberg, J. M. & Bloom, P. N. (2004). Choosing the right green marketing. MIT Sloan Management Review, 46(1), 79-84.
Groening, C., Sarkis, J. & Zhu, Q. (2018). Green marketing consumer-level theory review: A compendium of applied theories and further research directions. Journal of Cleaner Production, 172, 1848-1866.
Güleş, H. K. (2012). İşlemler yönetiminde güncel yaklaşımlar: Seçme yazılar. Ankara: Gazi Kitabevi.
Güney, C. & Yavuzyılmaz, O. (2015). Yeşil işletme fonksiyonlarından yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, 15-16 Ekim 2015, 233-249.
Hasan, Z. & Ali, N. A. (2015). The impact of green marketing strategy on the firm's performance in Malaysia. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 172(27), 463-470.
Hayat Sürdürülebilirlik Raporu. (2022). https://www.hayat.com/media/vyibvcg5/hayat22_surd-dizgi-29-12-23final-y.pdf, ss. 30-36.
İriç, E. (2012). Perakende sektöründe yeşil pazarlamanın önemi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi).

Karaman, D. (2021). Yeşil pazarlama bilgi düzeyi ve yaşam tatmininin yeşil ürün satın alma davranışına etkisi: Kuşaklararası bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 58, 155-176.
Kapusuz, N., Durukan, T. & Kartal, C. (2023). Transition process from traditional marketing to green marketing: Factors affecting the consumer’s choice of green products. In: Çolakoğlu, E. ve Çetinkaya, N. Ç. (ed.), Marketing with Current Developments: Issues and Research I. (ss. 75-95), Gaziantep: Özgür Publications.
Krotenko, T. Y. (2023). Green marketing as a tool for innovative management. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика, (1), 61-70.
Keller, G. M. (1987). Industry and the environment: Toward a new philosophy. Vital Speeches, 154-157.
Kilbourne, W. E. (2010). Green marketing: A theoretical perspective. Journal of Marketing Management, 14(6), 641-655.
Kocaşahin, S. B. (2019). Yeşil pazarlama stratejileri: Dünyadaki ve Türkiye`deki örnek uygulamaların karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi).
Korkmaz, M., Atay, L. & Yıldırım, M. H. (2017). Yeşil ürün satın alma davranışı, kişilerarası etkilenme eğilimi ve sosyal etki arasındaki ilişki. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 40-52.
Krsteva, T. (2018). Green marketing strategies. Economics and Management, 14(2), 177-181.
Luchs, M., Naylor, R. W., Irwin, J. R. & Raghunathan, R. (2010). The sustainability liability: Potential negative effects of ethicality on product preference. Journal of Marketing, 74(5), 18-31.
Mahmoud, T. O. (2018). Impact of green marketing mix on purchase intention. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(2), 127-135.
McDaniel, S. W. & Rylander, D. H. (1993). Strategic green marketing. Journal of Consumer Marketing, 10(3), 4-10.
Nekmahmud, M. & Farkas, F. (2020). Why not green marketing? Determinates of consumers intention to green purchase decision in a new developing nation. Sustainability, 12(19), 7880.
Ottman, J. A. (1998). Green marketing: Opportunity for innovation. New York: McGraw-Hill.
Ottman, J. A., Stafford, E. R. & Hartman, C. L. (2006). Avoiding green marketing myopia: Ways to. Environment Science and Policy for Sustainable, 48(5), 22-36.
Özcan, H. & Özgül, B. (2019). Yeşil pazarlama ve tüketicilerin yeşil ürün tercihlerini etkileyen faktörler. Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey, 1(1), 1-18.
Özkaya, B. (2012). İşletmelerin sosyal sorumluluk anlayışının uzantısı olarak yeşil pazarlama bağlamında yeşil reklamlar. Öneri Dergisi, 9(34), 247-258.
Öztürk, A. (2012). Yeşil pazarlama. V. Çağlıyan. (Ed.), İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar: Seçme Yazılar (ss. 99-125), Ankara: Gazi Kitabevi.
Peattie, K. (2001). Towards sustainability: The third age of green marketing. The Marketing Review, 2(2),129-146.

Peattie, K. & Charter, M. (2003). Green marketing. M. J. Baker (Ed.), The Marketing Book (ss. 726-756). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
Polonsky, M. J. (1994). An introduction to green marketing. Electronic Green Journal, 1(2), 1-10.
Polonsky, M. J. & Rosenberger, P. J. (2001). Green marketing: A theoretical perspective. Business Horizons, 14(6), 21-30.
Pujari, D., Wright, G. & Peattie, K. (2003). Green and competitive influences on environmental new product development performance. Journal of Business Research, 56(8), 657-661.
Rokicka, E. (2002). Attitudes toward natural environment: A study of local community dwellers. International Journal of Sociology, 32(3), 78-90.
Setya Negara, A. I., Pramesti, T. & Sodikun. M. (2023). Green marketing in sustainable business: Utilizing fly ash as a cement substitute to reduce CO2 emissions in the mortar industry. Indonesia Journal of Social Sciences, 7(2), 1398-1404
Singal, R., Garg, A. & Singla, S. (2013). Green marketing: Challenges and opportunities. International Journal of Innovations in Engineering and Technology, 8(1), 470-474.
Sönmez, Y. (2004). Tüketicilerin yeşil pazarlama uygulamalarıyla ilgili tutum ve davranışları: Ahi Evran Üniversitesi örneği (Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi).
Stanton, W. J. & Futrell, C. (1987). Fundamentals of marketing. McGraw-Hill.
Tanase, G. C. (2019). The concept of green marketing: Opportunities and challenges. Romanian Distribution Committee, 10(1), 32-37.
Tatlı, E. & Kartal, A. (2018). Yeşil reklamların Z kuşağı tüketicilerin satın alma kararları üzerine etkisi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 165-178.
Tiwari, S., Tiripathi, D. M., Srivastava, U. & Yadav, P. K. (2011). Green marketing – emerging dimensions. Journal of Business Excellence, 2(1), 18-23.
Tiwari, J. (2014). Green marketing in India. Journal of Business and Management, 1(6), 33-40.
Türk, M. & Gök, A. (2010). Yeşil pazarlama anlayışı açısından üretici işletmelerin sosyal sorumluluğu. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 199-220.
Utkutuğ, Ç. (2011). Yeşil pazarlamanın gelişimi ve yeşil tutundurma stratejileri: İnşaat sektöründe uygulanabilirliği. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2011, 1637-1648.
Uydacı, M. (2002). Yeşil pazarlama- İş ahlakı ve çevresellik açısından yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Uygurtürk, H. & Şenoğlu, P. (2021). Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yeşil pazarlama farkındalık düzeyinin tespit edilmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 71-82.
Solvalier, I. (2010). Green marketing strategies – Case study about ICA Group AB (Master Thesis, Karlstad University)
Yıldız, E. & Barut, A. (2016). Yeşil pazarlama karması, çevresel kaygı ve çevresel bilginin yeşil ürün satın alma davranışı üzerindeki etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16), 158-170.
https://anadoluefes.com.tr/gelecegeartideger/cevre/cevreci-servis-sunum-malzemelerimiz sitesinden 29.01.2024 tarihinde alıntı yapılmıştır.

https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/756/2030-surdurulebilirlik-hedefleri sitesinden 03.02.2024 tarihinde alıntı yapılmıştır.
https://www.arcelikglobal.com/tr/surdurulebilirlik/genel-bilgi/ sitesinden 02.02.2024 tarihinde alıntı yapılmıştır.
http://blog.milliyet.com.tr/eko-etiket/Blog/?BlogNo=385312 sitesinden 27.11.2024 tarihinde alıntı yapılmıştır.
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu sitesinden 29.01.2024 tarihinde alıntı yapılmıştır.
https://www.hayat.com/tr-tr/surdurulebilirlik/#surdurulebilirlik-yaklasimimiz sitesinden 02.02.2024 tarihinde alıntı yapılmıştır.