İş Yerinde Hubris Sendromu ile Nasıl Başa Çıkılır?

Hubris Sendromu (HS), aşırı özgüven ve kibirle karakterize edilen bir durumdur ve bireyin gerçek dışı bir şekilde yüksek bir özgüvene sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sendroma sahip bireylerde aşırı özgüven, kendini beğenmişlik, kibir ve aşırı benmerkezcilik bulunmaktadır. Bu sendrom, liderlerin ve organizasyonların karar alış süreçlerini, ekip dinamiklerini ve risk yönetimini olumsuz yönde etkileyerek uzun vadeli başarılarına ciddi bir tehdit oluşturabilmektedir. Bu nedenle, HS’nin farkındalığı; etkili liderlik, sürdürülebilir başarı ve sağlıklı iş yeri kültürü açısından kritik bir öneme sahiptir. Buradan hareketle bu çalışma, iş yerindeki HS’nin yaygınlığını, nedenlerini, etkilerini inceleyerek ve başa çıkma mekanizmalarını önererek, HS’nin karmaşık alanına derinlemesine inmektedir. Bu kapsamlı çalışma, HS’yi anlama açısından katkıda bulunarak, daha sağlıklı bir iş ortamı oluşturma yolunda kritik bir adımı temsil etmektedir. Çalışma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde Türkiye’deki üniversitelerde HS üzerine gerçekleştirilmiş tezler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Sonuç olarak, HS’nin liderlik pozisyonlarındaki bireylerin aşırı özgüven ve kibrine dayanan önemli bir durum olması göz önüne alındığında, bu alandaki daha kapsamlı araştırmaların lisansüstü programlarda önerilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

How to Cope with Hubris Syndrome at Work?

Hubris Syndrome (HS) is a condition characterized by excessive selfconfidence and arrogance, arising from an unrealistic sense of high selfesteem. Individuals with this syndrome exhibit traits such as overconfidence, arrogance, conceit, and extreme self-centeredness. HS poses a serious threat to the long-term success of leaders and organizations by negatively impacting decision-making processes, team dynamics, and risk management. Consequently, awareness of HS holds critical importance for effective leadership, sustainable success, and fostering a healthy workplace culture. This study delves deeply into the intricate realm of HS by examining its prevalence, causes, and effects, while proposing coping mechanisms. The comprehensive research contributes significantly to understanding HS, representing a crucial step towards creating a healthier work environment. Within the scope of this study, the theses on HS conducted in Turkish universities were meticulously reviewed using the Council of Higher Education Thesis Center. In conclusion, considering HS as a significant condition rooted in the excessive self-confidence and arrogance of individuals in leadership positions, it is apt to recommend more comprehensive research in this field at the postgraduate level. This approach aligns with the imperative to nurture a thorough understanding of HS and its implications for cultivating effective leadership qualities and promoting sustainable success in professional settings.

___

Asad, S. & Sadler-Smith, E. (2020). Differentiating leader hubris and narcissism on the basis of power. Leadership, 16(1), 39-61.

Başkurt, B. B. & Demirci, Ş. D. (2022). Max Weber: Bureaucracy Theory and Accounting Approach. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(4), 675-693.

Beinart, P. (2010). The Icarus syndrome: A history of American hubris. Melbourne Univ. Publishing.

Berger, J., Osterloh, M., Rost, K. & Ehrmann, T. (2020). How to prevent leadership hubris? Comparing competitive selections, lotteries, and their combination. The Leadership Quarterly, 31(5), 1-17.

Biçer, C. (2021). The Icarus paradox in management: how to be a well-balanced leader?. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 1891-1905.

Council of Higher Education Thesis Center. (2023). (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp).

Cudjoe, R. V., Grant, P. K. T. & Otchere, J. A. (2011). The fall of the tragic hero: A Critique of the “hubristic principle”. UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities, 12(1), 1-33.

Çiftci, D. Ö. (2020). Hubris syndrome in managers: A conceptual evaluation. Management Studies, 31(2), 176-194.

Diamandis, E. P. & Bouras, N. (2018). Hubris and sciences. F1000Research, 7, 133-137.

Eckhaus, E., & Sheaffer, Z. (2018). Managerial hubris detection: The case of Enron. Risk Management, 20, 304-325.

Eren, V. (2001). Yeni kamu yönetimi anlayışı: Büyükşehir ve il belediyeleri üzerinde bir araştırma (Doktora Tezi, Sakarya Universitesi).

Esen, Ü. B. (2020). Liderlikte kibir ve aşırı pozitiflik: Bir literatür incelemesi. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 295-309.

Faiz, N. (2013). Impact of manager’s reward power and coercive power on employee’s job satisfaction: A comparative study of public and private sector. International Journal of Management and Business Research, 3(4), 383-392.

Gabriel, Y. (1998). The hubris of management. Administrative Theory & Praxis, 257-273.

Garrard, P. (2018). Leadership hubris epidemic. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gonzalez-Garcia, J. (2019). Hubris syndrome in neurosurgery. Revista de Neurologia, 68(8), 346-353.

Gökkaya, D. & Şenol, O. (2021). Yöneticilerin hubristik davranışlarının örgüt sağlığına yansımaları. R. Erdem & M. Yelsiz (Eds.), Yönetim Hastalıkları içinde (ss. 449-478). Siyasal Kitabevi.

Hidayati, H., Arifuddin, A., Aflina, A. & Dewi, R. S. (2021). Reality of hubris syndrome through Herman Melville’s novel Moby Dick. Journal of Language, 3(1), 1-10.

Khan, A., Raheem, F. & Naveed, F. S. (2023). The dark side of the entrepreneur personality and small medium enterprise performance through mediating role of hubris behavior: An empirical assessment. Multicultural Education, 9(4),42-53.

Karakaş, F., Kusan, M. & Germi, R. (2023). The relationship between mercy and hubris syndrome in athletes. International Journal of Education Technology And Scientific Researches, 8(24), 2377-2389.

Liapis, C. C. (2022). From ancient hatei to hubris syndrome in SARS-CoV-2 health crisis management. Psychiatria Danubina, 34(1), 111-115.

Loch, C. H. (2016). It’s not just others: Conquering the hubris in yourself. In The Intoxication of Power: Interdisciplinary Insights (pp. 101-115). London: Palgrave Macmillan UK.

Loia, F., de Gennaro, D. & Adinolfi, P. (2022). Managerial hubristic-behavioral strategy: how to cope with chaotic and uncertain contexts. Management Research Review, 45(9), 1137-1154.

Lunenburg, F. C. (2012). Power and leadership: An influence process. International Journal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1-9.

Maltaş, E., Orhan, S., Gümüş, M. & Kızılkaya, E. (2021). Hubris syndrome: The danger of overassessing one’s status in a group. New Era International Journal of Interdisciplinary Social Researches, 6(9), 88-107.

Metin, O. & Ünal, Ş. (2022). İçerik analizi tekniği: İletişim bilimlerinde ve sosyolojide doktora tezlerinde kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 273-294.

Miller, D. (1992). The Icarus paradox: How exceptional companies bring about their own downfall. Business Horizons, 35(1), 24-35.

Owen, D. (2008). Hubris syndrome. Clinical Medicine, 8(4), 428-432.

Owen, D. & Davidson, J. (2009). Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years. Brain, 132(5), 1396- 1406.

Özbozkurt, O. B. (2019a). Çağdaş stratejik yönetim mimarisi üzerine. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), 67-81.

Özbozkurt, O. B. (2019). İşletmelerde teknostres ve motivasyonun bazı demografik değişkenler çerçevesinde incelenmesi üzerine nicel bir araştırma. M. Dalkılıç (Ed.), International Researches in Social Sciences and Humanities içinde (7-18). Ankara: Gece Akademi Yayınları.

Özbozkurt, O. B., Yeşilkuş, F. & Korkmazyürek, H. (2021). Analyzing the relationship between structural empowerment and perceived supervisor support. Journal of Transnational Management, 26(1), 4-17.

Sadler-Smith, E. & Tourish, D. (2021). Hubris in management. In Oxford Research Encyclopedia of Business and Management, 1-4.

Sadler-Smith, E., Akstinaite, V., Robinson, G. & Wray, T. (2017). Hubristic leadership: A review. Leadership, 13(5), 525-548.

Sadler-Smith, E., Robinson, G., Akstinaite, V. & Wray, T. (2018). Hubristic leadership: Understanding the hazard and mitigating the risks. Organizational Dynamics, 48(2), 8- 18.

Selten, J. P. (2023). Consider the hubris syndrome for inclusion in our classification systems. Psychological Medicine, 53(13), 5889-5891.

Serpa, S. N. F. D. & Ferreira, C. M. (2019). Sociology of organizations. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(2), 165-169.

Wren, D. A., & Bedeian, A. G. (2020). The Evolution of management thought (2nd ed.). John Wiley & Sons

Xie, P. & Ma, L. (2018, April). Top management team power distribution and its effect. In 2018 International Conference on Management and Education, Humanities and Social Sciences (MEHSS 2018) (pp. 333-337). Atlantis Press.

Yeşilkuş, F., Özbozkurt, O. B. & Bahar, E. (2021). Stratejik insan kaynakları yönetimi üzerine profesyonel uygulamalar: Nitel bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(4), 3044-3067.

Yeşilkuş, F., Özbozkurt, O. B. & Korkmazyürek, H. (2022). Psikolojik sermayenin işe angaje olma üzerindeki etkisinde pozitif ses çıkartma davranışının aracılık rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48, 185-202.

Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2012). Relationship between school administrators’ power sources and teachers’ job satisfaction. Kastamonu Journal of Education, 20(2), 385-402.

Uluslararası Akademi Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: Aralık 2022
  • Yayıncı: Akademi Derneği