Fenomenolojik Bakış Açısıyla Başarı ve Motivasyon Temalı Film Analizlerinin Mesleki Gelişime Katkısı

Bu araştırmada öğretmen adaylarının başarı ve motivasyon temalı filmlerle ilgili algısı ve bu algının mesleki gelişimlerine katkısının kendi görüşleri dogrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenoloji (Olgubilim) kullanılmıştır. Araştırma, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi lisans programlarından amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmiş 40 gönüllü öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış günlükler ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, başarı ve motivasyon temalı filmlerin öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik görüşlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Öğretmen adayları bu filmlerle; öğrenciye değerli olduğunu hissettirme, öğrencilere eşit davranma, öğrenci seçimlerini destekleme, güçlü iletişim kurma ve öğrenme sürecini eğlenceli hâle getirme gibi öğretmenlik mesleği becerileri konusunda farkındalık sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bu uygulama ile öğretmen adaylarının derse aktif katılım sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre eğitim fakültelerinde derslere giren öğretim elemanlarının eğitici filmlerle derslerini destekleyebilecekleri, öğrencileri pasif konumdan aktif konuma geçirmek için filmleri ders materyali olarak kullanabilecekleri, meslek hayatlarına başlamadan önce karşılaşabilecekleri çeşitli olaylar hakkında öğretmen adaylarının düşünmelerinin sağlanabileceği yönünde öneriler sunulmuştur.

The Contribution of Film Analyses on Success and Motivation Themes to Professional Development from a Phenomenological Perspective

The aim of this phenomenological study is to examine the perception of pre-service teachers teachers regarding films with success and motivation themes, and to explore the contribution of this perception to their professional development, based on their own perspectives. The research was conducted with 40 voluntary prospective teachers who were selected through purposive convenience case sampling from undergraduate programs of the Faculty of Education at a state university during the academic year 2022-2023. In the research, semi-structured diaries and semi-structured interview forms were used as data collection tools. The research data were analyzed by content analysis. The research findings indicate that films with themes of success and motivation have a positive impact on students' perceptions of their professional development. Teacher candidates have developed awareness of teaching skills such as making students feel valued, treating students equally, supporting student choices, establishing strong communication, and making the learning process enjoyable through these films. Additionally, it has been found that teacher candidates actively participate in the class as a result of this practice. Based on these findings, it is suggested that teacher educators in education faculties can enhance their courses by incorporating educational films, use films as instructional materials to transition students from a passive to an active role, and encourage teacher candidates to reflect on various incidents they may encounter before starting their professional careers.

___

 • Altay, N. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi sorunlarının çözümünde eğitim içerikli filmlere ilişkin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 198-207. https://doi.org/10.17556/erziefd.952485
 • Barnett, M., & Kafka, A. (2007). Using science fiction movie scenes to support critical analysis of science. Journal of College Science Teaching, 36(4), 31-36.
 • Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M., & Kafka, A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology, 15(2), 179-191. https://doi.org/10.1007/s10956-006-9001-y
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri: Alternate media usage in education as a socialization tool: Movies. Journal of Human Sciences, 5(2), 1-12. https://doi.org/10.14687/ijhs.v5i2.574
 • Bleicher, R. E. (2014). A collaborative action research approach to professional learning. Professional Development in Education, 40(5), 802-821. https://doi.org/10.1080/19415257.2013.842183
 • Büker, S. (2012). Sinemada anlam yaratma. Hayalperest Yayınevi.
 • Connor, D. J. & Bejoian, L. (2006). Pigs, Piratesand Pills, Using film toteach the social context of disability, Teaching Exceptional Children, 39(2), 52-60. https://doi.org/10.1177/00400599060390021
 • Çiçek, B. (2023). Sosyal bilgiler eğitimi açısından sınıf öğretmenlerinin lisans eğitimi ve ders öğretimi konusundaki görüşleri. Scientific and Academic Research, 2(1), 80-95.
 • Çoban, Z. (2011). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerinin kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi] https://tez.yok.gov.tr
 • Çöğmen, S & Köksal, N. (2014). Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyici üniversite olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 85-98. https://doi.org/10.9779/PUJE613
 • Dark, M. L. (2005). Using science fiction movies in introductory physics. The Physics Teacher, 43(7), 463-465. https://doi.org/10.1119/1.2060648
 • Diken, B., & Laustsen, C. B. (2010). Filmlerle sosyoloji (S. Ertekin, Çev.). Metis Yayınları.
 • Efthimiou, C. J. & Llewellyn, R. A. (2006). Avatars of Hollywood in physical science. The Physics Teacher, 44, 28-33. https://doi.org/10.1119/1.2150756
 • Eren, C. K., & Avcı, N. (2018). “İzledim, etkilendim, etkiledim (mi?)”: Çeşitliliğe odaklanan filmlerle ilgili öğretmen görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 724-739. https://doi.org/10.19145/e-gifder.348420
 • Erjem, Y., & Çağlayandereli, M. (2006). Televizyon ve gençlik: Yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 15-30.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). The Sage handbook of qualitative research (3rd ed.). SAGE Publications.
 • Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching, 8(3), 381-391. https://doi.org/10.1080/135406002100000512
 • Gündüz, M. & Altınbaş, Ş. (2018), Türk sinemasında eğitim içerikli filmlerde okul yöneticisi tasviri, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 9(18), 53-77.
 • Kaşkaya, A., Akar, M. S., Sağırlı, M. Ö., & Ünlü, İ. (2011). Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1-20.
 • Kaya, E. & Çengelci, T. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde filmlerden yararlanılmasına ilişkin görüşleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 116-135.
 • Kaya, R., & Günal, H. (2015). Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 1-48.
 • Korkmaz, M. (2017). Din dersi öğretmenlerinin bir öğretim materyali olarak filmleri kullanma durumları. Bilimname, 33, 35-66. https://doi.org/10.28949/bilimname.345561
 • Lipiner, M. (2011). Lights, camera, lesson: Teaching literacy through film. E-Learning and Digital Media, 8(4), 375-396. https://doi.org/10.2304/elea.2011.8.4.37
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation (Fourth edition). Jossey Bass.
 • Metz, C. (2012). Sinemada anlam üstüne denemeler. (Çev. Adanır, O.). Hayalperest Yayınevi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden 31.12.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Muratalan, T. (2011). Tarih öğretmenlerinin tarihî filmlerden yararlanırken karşılaştıkları sorunlar. [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi] https://tez.yok.gov.tr
 • Nascimento, J. (2019). Art, cinema and society: Sociological perspectives. Global Journal of Human-Social Science Research, 19(5), 18-28.
 • Oruç, Ş., ve Sarıbudak, D. (2015). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim içerikli filmlerin eğitim ortamlarına etkisine ilişkin görüşleri. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 1(1), 19-41.
 • Öztaş, S., Anıl, N. K., & Kılıç, B. (2013). Tarihî film veya tarihî dizilerin tarihe ilgiyi artırmada etkisine ilişkin MYO öğrencilerinin görüşleri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(4), 107-120. https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000417
 • Panjaitan, B. R., & Hasibuan, M. I. (2022). Exploring students’ perception and use of movie clips to enhance students’ participation in english classroom. Journal of English Teaching and Learning Issues, 5(1), 17-30. https://doi.org/10.21043/jetli.v5i1.14403
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage publications.
 • Popova, A., Evans, D. K., Breeding, M. E., & Arancibia, V. (2022). Teacher professional development around the world: The gap between evidence and practice. The World Bank Research Observer, 37(1), 107-136. https://doi.org/10.1093/wbro/lkab006
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) (2018). Televizyon izleme eğilimleri araştırması-2018. https://www.rtuk.gov.tr adresinden 30.12.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2014). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. In Teachers’ professional development (pp. 97-121). Brill.
 • Saidovich, J. S., Uralovich, S. E., Kurbanov, A., & Erkinovna, A. N. (2022). The role of cinema in the system of education. Eurasian Scientific Herald, 7, 373-376.
 • Samsel, M., & Perepa, P. (2013). The impact of media representation of disabilities on teachers' perceptions. Support for Learning, 28(4), 138-145. https://doi.org/10.1111/1467-9604.12036
 • Sarıbudak, D. (2014). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim içerikli filmlerin eğitim ortamlarına etkisine ilişkin görüşleri. [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr
 • Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A practical handbook. SAGE publications limited.
 • Smithikrai, C. (2016). Effectiveness of teaching with movies to promote positive characteristics and behaviors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 522-530. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.033
 • Stone, S. J., Holmes, R. D., Heasman, P. A., & McCracken, G. I. (2014). Continuing professional development and application of knowledge from research findings: a qualitative study of general dental practitioners. British Dental Journal, 216(E23), 1-5. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2014.451
 • Şahin, A. (2011). Eleştirel medya okuryazarlığı. Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2016). Sosyal Bilgiler öğretiminde medya okuryazarlığı. Ş. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilgiler öğretimi (ss. 171-220). Anı Yayıncılık.
 • Toliver, S. R., & Miller, K. (2019). (Re) Writing reality: Using science fiction to analyze the world. English Journal, 108(3), 51-59.
 • Traudt, P. (2005). Media, audiences, effects. Pearson.
 • Ünal, O. (2021). Dizi ve filmlerin değerler üzerindeki yansımasına yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 19(41), 277-311. https://doi.org/10.34234/ded.906251
 • Üstün, A., & Korkmaz, B. (2021). Mesleki gelişim açısından eğitim içerikli filmlere ilişkin öğretmen görüşleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 62-78.
 • Watts, R. (2007). Harnessing the power of film in the primary classroom. Literacy, 41(2), 102-109.
 • Wilson, Tony (2004). The playfull audience. Hampton Press.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2018). Filmlerin öğretim materyali olarak kullanılması ve biyoloji eğitimindeki yansımaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 24-37.
 • Yow, D. M. (2014). Teaching introductory weather and climate using popular movies. Journal of Geoscience Education, 62(1), 118-125. https://doi.org/10.5408/13-014.1
 • Yurdigül, A. (2014). Eğitim olgusunun sinematografik anlatıdaki yeri üzerine bir yaklaşım denemesi (Bal filmi örneği). Ekev Akademi Dergisi, 18(60), 487-502.

___

APA Çam, Ş. S. (2023). Fenomenolojik Bakış Açısıyla Başarı ve Motivasyon Temalı Film Analizlerinin Mesleki Gelişime Katkısı . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 612-640 . DOI: 10.19171/uefad.1288037
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi

82b31.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İngilizce Öğretmen Adaylarının COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında Web Semineri Deneyimlerine İlişkin Keşifsel Bir Çalışma

Kardelen ASLAN, Osman SOLMAZ

Örtük Program Yaklaşımı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Ayşe Ahsen TALU, Erdoğan TEZCİ

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Zekâ Oyunlarının Kullanımı: Q-Bitz Oyunu Örneği

Özlem YAŞAR, Damla Rumeysa KAYA, Dilan BAYİN, Ahmet ÇOPUR

Fenomenolojik Bakış Açısıyla Başarı ve Motivasyon Temalı Film Analizlerinin Mesleki Gelişime Katkısı

Şefika Sümeyye ÇAM

Türkçe Öğretmenlerinin Liselere Geçiş Sistemi’ne İlişkin Görüşleri

Atilla DİLEKÇİ, Halit KARATAY, Sezgin KOÇYİĞİT

TRT Çocuk Kanalındaki Çizgi Filmlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi: “Akıllı Tavşan Momo” ve “Pırıl” Örneği

Özge ÖZEL, Zehra Nur KÜÇÜKKART

Programın Uygulanması ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Tezlerin Tematik ve Metodolojik Analizi

Gülçin ÇELİKER ERCAN, Zühal CUBUKCU

“Ay’ın Evreleri” Konusunun Fen Bilimleri Dersi Programındaki Yerinin Uzamsal Düşünme Becerisi Gelişimi İle İlişkilendirilmesi

Merve KESKİN ABDİOĞLU, Miraç AYDIN

Öğretmenlerin Gelişim Yetersizliği Olan Öğrencilere Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Bilgileri, Deneyimleri ve Mesleki Gelişim Gereksinimleri

Çimen ACAR, Hatice Deniz DEGİRMENCİ, Seray OLÇAY, Elif TEKİN İFTAR

Duygusal Okuryazarlık Becerilerinin Ölçülmesinde Görsel Metin Destekli Yenilikçi Madde Formatı Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

Sebahat GÖREN, Nilüfer KAHRAMAN