ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİNDE AİLE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Özel eğitimde, erken eğitim; özel eğitimin en temel ilkesidir. Bu nedenle, çocuğun özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyduğu sağlık ve eğitim kurullarınca belirlendiğinde; aile, çocuğunun durumu konusunda bilgilendirilmeli ve özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kurumlara yönlendirilmelidir. Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları ise özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan bireylerin ailelerini vermiş olduğu hizmetlerin dışında tutamaz. Çünkü kurumda verilen eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ailenin de dahil edilmesi, verilen hizmetlerin etkililiğini artırdığı gibi sonucun daha etkin ve verimli alınmasını hızlandırmaktadır. Bu çalışmada özel, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine aile katılımının sağlanmasının önemi üzerinde durulmuştur

Early education in special education is basic principle ofspecial education. Due this fact, when it is determined the child needspecial education and rehabilitation services by health andeducational boards, family must be informed about the child’s statusand they must be referred to the institutions that deliver specialeducation and rehabilitation services.Special education and rehabilitation agencies can not apart thefamilies of the special education and rehabilitation service users.Involvement of the families to the education and rehabilitationservices contributes the efficacy of the services and help to reach theresults as soon as possible.Within this study, importance of the family involvement in specialeducation and rehabilitation services is described

___

 • Uğurlu, Bahar. “Özel Eğitimde Aile Katılımını Etkileyen Etmenler”,12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Yöntemler – Yaklaşımlar – Stratejiler) Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Kasım 2002. 2. MEB
 • Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 2002.
 • Ersoy, Özlem ve Neslihan Avcı.Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Eğitim. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama San. Tic. A.Ş. Yayını, 2001.
 • MEBOrta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 2001.
 • “MEB Özel Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği”,Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 66, 2551: 405-426, Ağustos 2003.
 • “MEB Özel Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliği”,Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 66, 2551: 427-437, Ağustos 2003.
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı.I. Özürlüler Şurası: Çağdaş Toplum Çağdaş Yaşam ve Özürlüler. Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri. Ankara: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını, 1999.
 • “SHÇEK Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”,Resmi Gazete, 19054; 21.03.1986.
 • “SHÇEK Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”, Resmi Gazete, 19724; 13.02.1988.
 • “SHÇEK İşitme ve Konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”,Resmi Gazete, 21841; 06.02.1994.
 • Demirel, Said. “Çağdaş Toplum ve Çağdaş Yaşam Anlayışı İçerisinde Hizmet Veren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları”,Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 7, 53: 28 – 32, Mayıs 2003.
 • Alptekin, Kamil. “Ana hatlarıyla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarında Aile Eğitim Programının Yapılandırılması”,Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 4, 1, Haziran 2004.
 • Demirel, Said ve Kamil Alptekin. “Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarında Yaşanan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Sosyal Hizmetin Rol ve Fonksiyonları”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004 (Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur). Alanya: 2004.
 • Akçamete, Gönül ve Tevhide Kargın. “İşitme Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi”,Özel Eğitim Dergisi. 2, 2: 7-24, Eylül 1996.

___

APA Demirel, S. (2005). ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİNDE AİLE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ . Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , (1) , 61-74 .