Özgün Baskı Resim Sanatı Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma özgün baskı resim sanatı hakkında yapılmış detaylı bir incelemeyi içermektedir. Araştırmada baskı sanatlarının tarihsel gelişimine dair bilgiler verilmiş, bu bilgiler ışığında baskı teknikleri sıralanmıştır. Ülkemizde özgün baskının tarihsel gelişimi ve uygulama biçimleri de ele alınmıştır. Çalışmada bir özgün baskı atölyesi kurulması için gerekli olan temel malzeme ve teçhizatlar sıralanmıştır. Baskı sanatının teknik, malzeme ve uygulama gibi etkenlere bağlı olarak birçok çeşidi vardır. Günümüzde geleneksel yöntemlerden deneysel yöntemlere kadar çok çeşitli biçimlerde baskı eserler üretilmektedir. Bugün özgün baskı sanatı birçok okulda ders olarak okutulmakta, birçok müze ve galeride, sanat merkezinde sanatçılar tarafından uygulanmaktadır

A RESEARCH ON THE ART OF PRINTMAKING

This research includes a detailed review of the art of printmaking. After a survey of the historical development of the printmaking, various printing techniques are enumerated. The historical development of the printmaking and its forms of application in Turkey are also discussed. Moreover, the basic materials and equipment required for the establishment of a printmaking studio are specified. Printmaking has several different kinds depending on the technical, material and application factors. At the present time, printmaking works are produced in various forms from traditional methods to experimental methods. Today, the art of printmaking is taught as a lesson in many schools, and it is practiced by artists in numerous museums, galleries and art centers

___

 • Akalın, G. (2000). Gravür. Çanakkale: Kale Seramik Sanat.
 • Akalın, G. (2003). Türkiye'de Özgün Baskı Resme Tarihsel Bir Bakış; Gravür'ün
 • Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 130-138. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunikkefd/article/view/1021003851/1021003678)
 • Aslan, M., Türker, İ.H., Çokokumuş, B. (2015). Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar
 • Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Programında Özgün Baskı Dersinde Karşılaşılan Sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, :2, 108. (https://dergipark.org.tr/download/article-file/261602)
 • Aslıer, M. (1985). Son Yüzyılda Türkiye’de Özgün Baskıresim Sanatı. Türkiye’de
 • Sanatın Bugünü ve Yarını. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat Sempozyumu. Ankara: Güzel Sanatlar Fakültesi:1. 31-38.
 • Bektaş, C. (1997). Grafik Tasarım. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2. İstanbul: Yem. 711.
 • Beriş Y., Kaplanoğlu A. (2018). Dijital Baskı Teknolojisi ve Günümüz Baskı Resim Sanatına Etkileri. Yıldız Journal of Art and Design, :1, 62.
 • Cumming, R. (2008). Sanat. İstanbul: İnkılap.
 • Gombrich, E. H. (2004). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • İçmeli, M. (1985). Çağdaş Açıdan Türk Grafik Sanatları. Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu. Ankara: Güzel Sanatlar Fakültesi:1, 61-67.
 • Kıran, H. (2017). Çağdaş Baskı Resim Sanatına Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 10.
 • MEB. (2011). Matbaa Teknolojisi. Geniş Ebatlı Dijital Baskı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Özsezgin, K. (1998). Türk Resmi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sontag, S. (2006). Fotoğraf Üzerine. Osman Akınhay (Çev.). İstanbul: Agora Yayınları.
 • Südor, T. (1999). Cumhuriyet Döneminde Özgün Baskı. Cumhuriyet’in Renkleri ve Biçimleri içinde (s. 90-95). İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Tansuğ, S. (2005). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Tekcan, S. S. (1997). Özgün Baskı. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 3. İstanbul: Yem. 1414.
 • Toprak, E. (2009). Türkiye’de Özgün Baskıresim Sanatı’nın Gelişimini Etkileyen
 • Önemli Kurumlar. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı Yüksek. Lisans Tezi. İstanbul. https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0061626.pdf)
 • Yılmaz, M. (2013a). Modernden Postmoderne Sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Yılmaz, M. (2013b). Fotoğraf Resimdir. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • http://cumhuriyetmuzesi.marmara.edu.tr/ust_menu/muze-hakkinda/tarihce/
 • https://imoga.org/pages/baski-resim-print http://www.hasanpekmezci.com/baski-resim-ve-turkiyede-baski-resim/ Erişim Tarihi:10.06.2019]
 • Resim 1- https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337625
 • Resim 2- https://www.edvard-munch.com/gallery/litho/anxiety_litho.htm
 • Resim 3- https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/01/22/jean-dubuffetmemories-fromnature/?utm_source=social&utm_medium=tumblr&utm_campaign=013115b
 • Resim 4- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin,_Eve_(The_Nightmare),_1899 %E2%80%931900_monotype.jpg
 • Resim 5- https://www.flickr.com/photos/92440193@N03/8686589145
 • Resim 6- https://www.theartstudiouk.com/?product=pablo-picasso-portrait-of-awoman-after-cranach-the-younger
 • Resim 7- https://www.metmuseum.org/de/art/collection/search/354631
 • Resim 8- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Charles_Turner_-_Shipwreck.jpg
 • Resim 9- http://conflictofinteresttx.com/2018/09/qa-with-kiki-smith/
 • Resim 10- http://www.georgetownframeshoppe.com/artists/andy-warhol/maopublishers-proof-93 [Erişim Tarihi:10.06.2019]