TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE PEYZAJ YAKLAŞIMLARI, HACI BAYRAM CAMİSİ ÇEVRESİ ÖRNEĞİ

Bu yazıda; "Kültürel Peyzaj" ların en önemlilerinden olan kentsel sit alanı, Antik Çağlardan ve Osmanlı Döneminden günümüze kadar ulaşabilmiş anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılar, tarihsel anıt ve sivil mimari eserler ele alınarak, Ankara kentinde son dönemlerde "Hacı Bayram Camisi Çevresinde" yaşanan sorunlara, oluşturulan yeni-kültürel peyzaj ögelerine, yeni-tarihi eserlere ve çözüm önerilerine yer verilecektir."Kültürel Peyzaj"; Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) 'e göre "Kültürel, doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı, evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlardır".

EXAMPLES OF THE CONSERVATION AND LANDSCAPE APPROACHES IN HISTORICAL ENVIRONMENT HACI BAYRAM MOSQUE ENVIRONMENT

In this paper; one of the most important of the “Cultural Landscapes” is the urban protected area, monumental and civil architecture examples that have survived from the antiquity and the Ottoman Period to the present day, historical monuments and civil architectural works are handled and recent problems in Ankara; the Hacı Bayram Mosque around have been created. new-cultural landscape elements, new-historical artifacts and solution proposals.“Cultural Landscape”; according to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), “cultural, natural resources, and in this context, wildlife are geographic areas that include pets, with a historical event and activity, or exhibiting various cultural and aesthetic values”.

___

 • Hacı Bayram-I Veli’nin Sosyal Ve Kültürel Hayattaki Rolü: (2017), Http://Www.Hacibayramiveli.Com/Sosyal_Kulturel.Html Adresinden Alındı
 • Ankara - Hacı Bayram Camii. (2017). Kültür Varliklari Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Http://Www.Kulturvarliklari.Gov.Tr/Tr,43999/Ankara---Haci-Bayram-Camii.Html Adresinden Alındı
 • Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi. (2008). Wow Türkiye. Http://Wowturkey.Com/Forum/Viewtopic.Php?T=55398 Adresinden Alındı
 • Arslan, T. M., 2012,. Kültürel Miras Alanlarında Sağlıklaştırma Ve Yenilenme Süreçlerinin Değerlendirilmesi Ankara Hamamönü Ve Hacıbayram Örnekleri (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 • Cengizkan, A., Tuncer, M. (4-5 Nisan 1996). “Tarihi Kent Merkezlerinde Kentsel Yenileme Ve Yenileşme, Ulus Tarihsel Kent Merkezi Planlamasi Kapsaminda Haci Bayram Camii Çevre Düzenleme Projesi”, Iv. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu. Istanbul.
 • Gürbüz, D. (2009). Çöküntü Bölgesi Ve Suç: Ankara'da Hacı Bayram Mahallesi Örneği (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Https://Tez.Yok.Gov.Tr/Ulusaltezmerkezi/ Adresinden Alındı
 • Mutlu, I. H. (2017). Eski Ankara Evleri. Gönül Dergisi. Http://Www.Gonuldergisi.Com/3729.Html Adresinden Alındı
 • Osmanli Hikayeleri ; Haci Bayram-I Veli’nin Sultan Murad’a Nasihati. (2017). Ehli Sünnet Büyükleri: Http://Www.Ehlisunnetbuyukleri.Com/Menkibeler/Osmanli-Hikayeleri/Detay/Haci-Bayram-I-Velinin-Sultan-Murada-Nasihati/969 Adresinden Alındı
 • Önder Memiş, B. H. 2017, “Yeni Kent Ve Konut Biçimlerinin Toplumsal Iletişim Zemininde Eleştirel Bakış” International Journal Of Social Sciences And Education Research. Tunçer, M. (1986). Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre Düzenleme Yarışması.
 • Tunçer , M. (1998). Kentsel Tasarımın Tarihsel Çevre Korumasında Etkin Olarak Kullanımı, ''Böl Ve Yönet Modeli '': Ankara, Konya, Antalya Tarihi Kent Merkezleri. 9. Kentsel Tasarim Ve Uygulamalar Sempozyumu,"Farkli Ölçeklerde Kentsel Tasarim". Istanbul.
 • Tunçer, M. (1999). Ankara (Angora) Şehri Merkez Gelişimi (14.-20. Yy.). Ankara.Https://Www.Academia.Edu/1548760/Ankara_Angora_%C5%9eehr%C4%B0_Merkez_Gel%C4%B0%C5%9e%C4%B0m%C4%B0_14.-20._Yy_1_ Adresinden Alındı
 • Tunçer, M., 2017, “Ankara’nın Kent Kimliği Ve Kaybedilen Kentsel, Kültürel Ve Arkeolojik Miraslar: Hacibayram Örneği”, Plant Dergisi. Http://Www.Plantdergisi.Com/Yazi-Prof-Drmehmet-Tuncer-319.Html Adresinden Alındı
 • Tunçer, M. (Tarih Yok). Hacı Bayram Çevre Düzenlemesi. Http://Acikerisim.Fsm.Edu.Tr:8080/Xmlui/Bitstream/Handle/11352/721/Tun%C3%A7er.Pdf?Se Quence=1 Adresinden Alındı
 • The Temple Of Augustus In Ancyra, Galatia Exploration Archéologique De La Galatie Et De La Bithynie, 1861 Georges Perrot, Jules Delbet, Edmond Guillaume.

___

APA Aytekin, Ö. (2020). TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE PEYZAJ YAKLAŞIMLARI, HACI BAYRAM CAMİSİ ÇEVRESİ ÖRNEĞİ . Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 57-76 .