TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK)'nun 7. maddesine göre terör örgütü üyeleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)'nun 314. maddesi uyarınca cezalandırılır. Ancak etkin pişmanlık göstererek örgüte ilişkin bilgiler veren terör örgütü üyesi hakkında TCK'nın 221. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak ve terör örgütü üyeliği suçundan dolayı ceza verilmeyecek ya da cezada belirli oranda indirim yapılacaktır. Bu maddeye göre cezasızlık hali için terör örgütü üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi (221/2), örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, yakalanması halinde pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını ya da mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi (221/3) ya da gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi (221/4) gerekmektedir. Kişinin TCK'nın 221/4. maddesinde belirtilen bilgiyi yakalandıktan sonra vermesi halinde terör örgütü üyeliği suçundan verilecek cezada indirim yapılacaktır. Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için terör örgütü üyesi samimi bir şekilde örgüte dair yararlı bilgiler vermelidir. Bu çalışmada öncelikle suç örgütü, terör, terör örgütü ve terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin kavramlar ile açıklamalara yer verilmiş, sonrasında ise terör örgütü üyeliği suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı anlatılmıştır.

Acti̇ve Repentance in Terrori̇st Organi̇zati̇on Membershi̇p

According to article 7 of anti-terror law (TMK), members of the terrorist organization shall be punished under Article 314 of the Turkish Penal Code. However, active repantance provisions set out in Article 221 of the Turkish Penal Code shall be applied to a terrorist organization member who gives information about the terrorist organization by showing active repantance and shall not be punished for crime of membership of terrorist organization or penalty discount. Account to this article, for impunity, member of terrorist organization without commit within the framework of terrorist organization's activities, voluntarily must report to the relevant authorities (221/2), member of terrorist organization without commit within the framework of terrorist organization's activities, if who arrested, in framework of active repantance, must information to relevant authorities that is suitable to dissolution of terrorist organization or arrest of members of the organization (221/3) or if who voluntarily give in, must information to relevant authorities about structure of terrorist organization and committed crimes within the framework of the organization's activities (221/4). If who give to information about that mentioned in this article after who captured, only discount penalty for related person. for active repantance, membership of terror organizations must give to useful information about terrorist organizations sincerely. In this article, firstly the concepts and explanations about criminal organization, terror, terrorist organization and membership of terrorist organization are given, how to apply active repantance provisions in the crime of membership of terrorist organization are told.

___

 • Abdurrahmanlı, Elvin, Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt 5, Sayı 18, Ocak 2018, 93-118. Arslantürk, Mustafa, Örgütlü Bölme ve Kalkışma Soruşturmaları, Seçkin Yayınevi, 2018, Ankara.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, Mehmet Emin/ Çakır, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 12. Baskı, 2018, Ankara. Baba, Yasemin, Türk Ceza Kanunu'nda Etkin Pişmanlık, XII Levha Yayıncılık, 2013, İstanbul.
 • Bodur, Nurullah/Özkul, Eshat, Uygulamada Terör Örgütü ve Terör Suçları, Seçkin Yayınevi, 4. Baskı, 2019, Ankara.
 • Dursun, İsmail, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m.220), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2008, İstanbul.
 • Ersan, Aykut, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK md.220), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 71 , Sayı 1 , Oca 2013, 381 - 409. Evik, Vesile Sonay, Silahlı Örgütlenme Suçu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1, 101-133.
 • Evik, Vesile Sonay, Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, Ocak 2013, 667-697.
 • Gültaş, Veysel, Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu ve Etkin Pişmanlık T.C.K. 220-221, Bilge Yayınevi, 2008, Ankara. Hafızoğulları, Zeki/Kurşun, Günal, Türk Ceza Hukukunda Örgütlü Suçluluk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 71, 2007, 25-80. Helvacıköylü, Gamze, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/515/teror_nedir, Erişim Tarihi: 21/12/2019.
 • http: //kararlaryeni.anayasa.gov.tr/ Erişim Tarihi: 10/01/2020 (Anayasa Mahkemesi Karar Arama) https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21/12/2019.
 • Işık, Esat, Türkiye'de Denetimli Serbestlik Uygulamaları, Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı "Uluslararası Yaklaşımlar", Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Yayımı, 2015, İstanbul.
 • Kavlak, Cihan, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, 2013, Ankara.
 • Keklik, Ramazan, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Etkin Pişmanlık, Adalet Yayınevi, 2016, Ankara.
 • Lyngbo Mikael/Yenisey, Feridun/Topçu, Namık Kemal/Tozman, Önder/Şahin, Kemal, Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü, Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi, 2014.
 • Özgenç, İzzet, Suç Örgütleri, Seçkin Yayınevi, 10. Bası, 2017, Ankara.
 • Sarıtaş, Erkan, Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçları, XII Yayıncılık, 2018, İstanbul.
 • Şen, Ersan /Eryıldız, Sefa, Suç Örgütü, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, 2019, Ankara.
 • Tozman, Önder, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Adalet Yayınevi, 2015, Ankara.
 • Turabi, Selami, Terör Örgütleri ve Terör Suçları, Yazarın Kendi Yayını, 2018, Ankara.
 • Turinay, Faruk, Ceza Hukukunda Terör Örgütü Kavramı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016 (116), 39-84.
 • Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, 2014, Ankara.
 • Yenidünya, A. Caner/İçer, Zafer, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, Ocak 2013, 797-828.
 • Yenidünya, A. Caner/İçer, Zafer, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK. m.220, 221), Digesta Yayınevi, 2014, İstanbul.