ANAYASA MAHKEMESİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİNE DAİR KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamuda hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını müteselsil sorumluluk borcu kapsamında ödeyen kamu idarelerinin yüklenici firmalara bu tutarın rücuen tazmini için açtığı davalar ulaştığı hacim itibariyle mahkemelerin önemli bir iş yükünü oluştururur hale gelmiştir. Her ne kadar 7166 sayılı Kanun ile yasakoyucu 11.09.2014 tarihinden sonraki dönem için bu davaların önüne geçebilmek amacıyla bir düzenleme yapma yoluna gitmiş ise de düzenleme hukuk tekniği açısından sorunu çözmek yerine yeni tartışmaları beraberinde getirmiş ve düzenleme Anayasa Mahkemesinin önüne kadar gelmiştir. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerden somut norm denetimi yoluyla önüne gelen başvuruları incelemiş ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı kararı ile yüklenici firma nezdinde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını ödeyen kamu idarelerinin 11.09.2014 tarihinden sonraki dönem bakımından alt işverene rücu etmesini zorlaştıran hükmü eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir. Çalışmamızda Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı ve karar sonrası mevcut davaların durumu da irdelenerek hukuki açıdan bir değerlendirmede ve bu sorunun çözümü için önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Evaluation of the Decisions of the Constitutional Court Regarding Relation Between the Main Employer and Sub-Employer

The lawsuits filed by the public administrations that pay the severance payments of the workers working in the scope of service procurement within the scope of joint liability constitute a significant workload of the courts in terms of the volume it reaches. Although the Law No. 7166 prohibited the legislator to make an arrangement in order to prevent these lawsuits for the period following 11.09.2014, instead of solving the problem in terms of legal technique, the regulation brought new controversial and the regulation came before the Constitutional Court. The Constitutional Court examined the applications brought before the domestic courts through concrete norm control and made a decision with the decision E: 2019/42, K: 2019/73, which made it difficult for the public administrations paying the severance payments of the workers working with the contractor company to reclaim the sub-employer for the period after 11.09.2014. equality principle. In this study, the cancellation decision of the Constitutional Court and the status of the existing cases after the decision were examined and a legal evaluation was made and suggestions were made for the solution of this problem.

___

 • Akın L.: Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Asil Işverenin Müteselsil Sorumluluğunun Niteliği, AUHFD, 60 (4) 2011: 733-774. Akyiğit E.: İş Hukuku, İstanbul 2018.
 • Aydınlı İ.: Türk İş Hukukunda Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa Sorunu Ankara 2015.
 • Başbuğ A.- Yücel Bodur M.: İş Hukuku , İstanbul 2018.
 • Bayraktar A. : Anayasa Mahkemesi’nin Iptal Kararlarinin Yürürlüğe Girişi Ve Bağlayıcılığı, Ankara 2013.
 • Boydak A. B.: 6552 Sayılı Kanun Gereğince Kamu İdarelerinin Kıdem Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü, Çimento işveren Dergisi, Ocak 2016.
 • Boydak A. B.: Kamu Kuruluşlarının İşçilik Haklarından Sorumluluğu, Adalet Yayınevi Ankara 2017 Çelik N./Caniklioğlu N./Canbolat T.: İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2019.
 • Çağlar S. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitliğin Dar Yorumu, Ankara Barosu Dergisi, 2012/3.
 • Ekmekçi Ö.: Kamu İşvereninin Özel Sektör İşvereni Karşısında Kayrılması ve Anayasanın Eşitlik İlkesinin Açık ihlali, Legal, Sayı:12 2006.
 • Mollamahmutoğlu H./Astarlı M./Baysal U.: İş Hukuku Ders Kitabı Cilt 1: Bireysel İş Hukuku, Ankara 2017.
 • Narmanlıoğlu Ü.: Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden Doğan Sorumluluklar (Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler ), s. 53-75.
 • Senyen Kaplan E.T. : Bireysel İş Hukuku, Ankara 2019.
 • Sarper S.: İş Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2018.
 • Şakar M.: İş Hukuku Uygulaması, İstanbul 2018.
 • Yıldırım T. : Göçgün M.: İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2), Güz 2016.