JACQUES AUDİBERTİ’NİN KÖTÜLÜK KOL GEZİYOR ADLI YAPITINDA KÖTÜLÜK, ŞİDDET VE RENK

Bu çalışmada şiir, tiyatro, roman ve deneme gibi edebi alanların neredeyse tamamında eserler vermiş Fransız yazar Jacques Audiberti’nin büyük tiyatro ödülünü almış en önemli eserlerinden biri olan Kötülük Kol Geziyor adlı üç perdelik tiyatro yapıtında kötülük, şiddet ve renk anlatımlarında şiddeti irdelemeye çalıştık. Bilindiği üzere şiddet ve kötülük dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların bir şekilde maruz kaldığı bir sorundur. Kötülük ve şiddet ilk çağlardan günümüze kadar hiçbir dönemde insanlığın düşüncesinden ve yaşam alanlarındaki uygulamalarından eksik olmamıştır. Yeryüzünü saran ve insan düşüncesinin ürünü olan kötülük ve şiddet edebi alanda da yerini almış ve diğer temalar gibi birçok yazarın ilgi alanını oluşturmuştur. Eserin başlığından da anlaşılacağı üzere, Audiberti de kötülük temasına kayıtsız kalmayan yazarlardan biri olmuştur. En azından Kötülük Kol Geziyor başlığı, eserinde dikkat çekiciliği ile anlamlı görülmektedir. Kötülüğün ne derece kol gezdiğini, özellikle kötülüğün kaynağı olan insan düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını, insan çıkar ve egolarının ve paylaşımda hazımsızlığın ve her türlü insan zıtlaşmalarının sonucu kötülüğün kol gezdiğini ispatlamaya, şiddet ve kötülüğün hüküm sürdüğü bu piyeste renk anlatımları ve simgesel değerleri verilerek şiddete ve kötülüğe tesirleri irdelenmiştir. Dilbilgisinin temel konularından biri olan niteleme sıfatları olarak renklerin kullanılması konusunda Audiberti’nin Kötülük Kol Geziyor adlı eserinde şiddetle ilgili farklı anlamlara gelen ilginç örnekler verilmiştir.

Kaynakça

Arendt, H. (1996). Şiddet Üzerine, Cogito Şiddet, Yapı Kredi Yayınları, Üç Aylık Düşünce Dergisi, Sayı 6-7, Kış-Bahar: İstanbul

Audiberti, J. (1965). Kötülük Kol Geziyor (Le Mal Court) Çev. Salah Birsel, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul

Baudelaire, C. (1954). OEuvres Complètes, Paris, Gallimard.

Blanc, A. (1970). Montherlant, La Reine Morte, Profil d’une oeuvre, Hatier, 1970, Paris

Erçetin, Ş.Ş. (2006). Eğitim ve Şiddet, Hegem Yayınları, 2006:Ankara

Küzeci, D. Türkoğlu, S.ve Bülbül, M.(2014). KKFD, A L’égard de L’apprentissage de Langue Etrangère La Reine Morte de Henry de Montherlant Comme Textes Efficaces, S. 13-28 Erzurum, KKEF Ofset Tesisleri.

Lumsden, L. (2002). Preventing Bullying ERİC Digest. ERİC Clearinghouse on Educational Management Eugene OR. ERİC number: ED463563

Montherlant, H. de (1952); Ölü Kraliçe, Çev. Mübeccel Bayramveli, Milli Eğitim Basımevi: İstanbul

Montherlant, H. de (1950). Notes sur mon Théâtre, L’Arche,1950: Paris

Türkoğlu, Sadık (2003). KKFD, Anlatım ve Deyimlerde Renklerin Dili, S. 277-290 Erzurum, KKEF Ofset Tesisleri.

http://www.sozkimin.com/a/438-jacques-audiberti-kimdir-sozleri-ve hayati.html#ixzz40RYHDtjZ

Kaynak Göster