YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ

Yabancı dil öğretiminin yöntembilimi, insan bilimleri arasındaki en devingen alanlardan birisini oluşturur. Bu durum bir yandan iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye bağlanırken öte yandan toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle de yakından ilintilidir. Söz gelimi uluslararası ilişkilerin sıklaşmasıyla sonuçlanan küreselleşme, yabancı dil alanındaki gereksinimlerin de yeniden tanımlanmasına ve yöntembilimsel çerçevenin yenilenmesine yol açmıştır. Öyle ki, yabancı dil öğretimine ilişkin hedefler ve ulusal siyasalar Türkiye'nin de kurucu üye olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlarca biçimlendirilmektedir. Bu bağlamda, çağımız bireyi Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diller Ortak Başvuru Metni'nde anlatımını bulan çokdilli ve çok kültürlü olarak tanımlanmaktadır. Böylece, üye ülkelerce iletişimsel ve bilişsel dil ediniminin yönlendirici çerçevesini oluşturan eylem odaklı yaklaşım benimsenmektedir. Yabancı dil öğretimine iletişim becerisi olarak yaklaşılmakta ve bu becerinin edindirilmesinde: dilsel, dilseltoplumbilimsel ve söylemsel beceriler hedef olarak belirlenmektedir. Bu da iletişimsel yaklaşımda anlamın iletimini ve anlambilimsel yetinin edindirilmesini yöntembilimsel çerçeveyi gerektirmektedir. hedefleyen, öğrenen özerkliğine dayalı bir yöntembilimsel çerçeveyi gerektirmektedir. Bu bildirinin amacı, yabancı dil olarak fransızca öğretiminde: yapısal anlambilimin anlambirimcik çözümlemesi, alan kavramı, bilişsel yaklaşımdan kaynaklanan prototip anlambilimi çözümleme örneklerinden yola çıkılarak yabancı dil olarak fransızca öğretiminde anlam(bilim)sel yetinin edindirilmesine ilişkin bir modelleme önerisine dayanmaktadır.

THE ACQUISITION OF SEMANTIC COMPETENCE IN DIDACTICS OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE

The methodology in didactics of language is certainly one of the most dynamic in terms of epistemology of human science. This is due; on the one hand to the evolution of technological communication, on the other hand to the social, economic and political breakthroughs such as the globalization that accomplished by a constriction of international relations completely modifying the needs of communication in didactics of foreign languages, therefore, the national education policies as regards foreign language teaching is also managed by the international authorities like the Council of Europe of which Turkey is one of the founder countries. It’s exactly in this perspective that a modern person is portrayed by this Council as multilingual and multicultural that finds expression completely in the piece of work such as Common European Framework of Reference for Languages thus communicative, cognitive approach and action based perspective that follow each other are the principal guideline of all the methodologies in didactics, therefore teaching and learning of foreign languages are described in terms of communicational competence which include the components like linguistic, sociolinguistic and discursive competence. Moreover, communicative approach gives a priority to the transmission of meanings by highlighting entirely as the objective in didactics, the acquisition of Semantic competence. We intent to review the lines of conduct of an acquisition model of the semantic competence in didactics of French as a foreign language turning to structural semantics not only with semic analysis and theory of fields but also with prototype semantics in the category of cognitive semantics in order to discuss significance of this approach for foreign language teacher as well as learner.

___

  • BARAIS, Annick-Wereil (2005). L’homme cognitif, Paris, PUF.
  • CUQ, Jean-Pierre (2003). Dictionnaire de didactique du français, Langue étrangère et seconde, Paris, CLE Int.-Asdifle.
  • CUQ, Jean-Pierre & GRUCA, Isabelle (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG.
  • GREIMAS, Algirdas-Julien (1966). Sémantique structurale, Paris, PUF.
  • KLEIBER, Georges (1990). La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical, Paris, PUF.
  • MAINGUENEAU, Dominique (2009). Les termes de l’analyse du discours, Paris, Seuil.
  • MARTINET, André (1985). Syntaxe générale, Paris, A. Colin-U.
  • VARDAR, Berke (1977). “Approches linguistiques et enseignement de la langue », Dilbilim, İstanbul, no : II, pp. 171-181.

___

APA SEVİL N (2013). YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 619 - 627.
Chicago SEVİL Necmettin YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 619 - 627.
MLA SEVİL Necmettin YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.619 - 627.
AMA SEVİL N YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 619 - 627.
Vancouver SEVİL N YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 619 - 627.
IEEE SEVİL N "YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.619 - 627, 2013.
ISNAD SEVİL, Necmettin. "YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE ANLAM(BİLİM)SEL YETİNİN EDİN(DİR)İLMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 619-627.