LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Metin, sıralı tümcelerin bir arada oluşturduğu anlamlı dilsel birimdir. Metni anlamlı dizgesel bir bütün olarak görmemizi sağlayan özellik ise, bu dizilişin rastlantısal olmayıp bir bildirişim işlevi taşımasıdır. Tümce ötesi dilbilim çalışmalarıyla başlayan metindilbilim, metinlerin yapılarını, dilbilgisel ve içeriksel kurgulanma biçimlerini ve bildirişimsel işlevlerini ortaya çıkarır ve uygulamalı örneklerle gösterir. Metindilbilim, metin oluşturmanın genel koşullarını betimler, metin olanı metin olmayandan ayırır ve metinleri sınıflandırmak için ölçütler oluşturur, metin türleri arasındaki ortak ve farklı özellikleri betimlemeye ve açıklamaya çalışır. Metinlerin bağlamlara göre kullanım farklılıkları, insanlar arası bildirişimde taşıdıkları işlevler de, metindilbilimin araştırma kapsamındadır . Bir tümce dizisinin metin olabilmesi için Beaugrande ve Dressler (1981)'e göre (intentionality), (informativity), 'durumsallık' (situationality), 'metinler arası ilişkiler' (intertextuality) gibi ölçütlere uyması gerekmektedir Şiir dilinin en belirgin özelliği, kısa ve eksiltili bir anlatımın kullanılmasıdır. Bu nitelik gereksiz sözcüklerden kaçınmayı ve dil göstergelerini geniş bir anlam çerçevesinde kullanmayı gerektirir. Bu bağlamda, sözcüklerin tek tek anlam güçlerinden yararlanılan şiirde özenli bir sözcük seçimi vardır. Çok zengin bir dil kullanımı söz konusu olduğundan yananlamlardan, eşadlardan, çok anlamlılık ve karşıt anlamlılık durumundan, benzetmelerden ve çağrışımlardan yararlanılır (Günay, 2007: 293). Lamartine'in Göl 'Le Lac' şiirinin arka planında bir sene önce gölde boğulmaktan kurtardığı ve âşık olduğu Napolili bir kadın olan Elvire (Julie Charles) vardır. Lamartine'in Göl'ü, kader karşısında endişenin, mutluluğa doğru hamlenin, sonsuzluğu arzulayan kısa süreli aşkın ölümsüz şiiridir. Bu çalışmada şiir, metin dilbilimin ilkelerinden sözcüksel bağlaşıklık ve anlamsal bağdaşıklık doğrultusunda yorumlanmaya çalışılmış, ayrıca şairin biçemine de değinilmiştir.

A TEXTLINGUSTIC APPROACH TO LE LAC BY LAMARTINE

The text is a meaningful linguistic unit that the sequential sentences form together. This sequence is not random, has a communicative function. This feature allows the text to be seen as a meaningful, sequential unit. The textlinguistics beginning with the language studies beyond the sentence reveals the structure of the texts, their grammatical and contextual form of fiction and communicative functions and shows them with practical examples. The textlinguistics describes the general conditions of the forming a text, distinguishes the text from non-text and creates criteria to classify the texts and tries to describe and explains the common and different features between the texts. The differences in use of the texts according to contexts, their functions in the communication between people are also within the scope of the research area of the textlinguistics . According to Beaugrande ve Dressler (1981), in order to be a sentence sequence a text, it should have some criteria such as cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality. The most obvious feature of the poem language is the employment of a short and elliptic narration. This feature requires to avoid employment unnecessary words and to employ linguistic signs in a large meaning frame. In this context, in a poem in which the forces of individual meaning of the words are utilized, there is a careful choice of words. Since it is matter of a rich use of word, the connotations, synonyms, and multiple and opposite meanings, similes are utilized (Günay 2007: 293). In the background of the poem Le Lac by Lamartine there is a woman, Elvire from Napoli that he saved from drowning and fell in love a year ago. Le Lac by Lamartine is an unforgettable poem of the worry in the face of the fate, move towards happiness, ephemeral love wishing infinity. In this study, the poem was tried to interpret according to cohesion and coherence, which are basic principles of the textlinguistics and referred also to the style of the poet

___

  • BEAUGRAND Robert-Alain de, DRESSLER Wolfgang Ulrich (1981). Introduction to Text linguistics, Longman, London and New York.
  • CASTEX Pierre Georges et P. Surer (1953). Manuel des Etudes Literaires Française, XIXe Siècle, Hachette, Paris.
  • ÇETİŞLİ İsmail (2004). Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Akçağ, Ankara.
  • Günay, Doğan (2007). Metin Bilgisi, İstanbul.
  • LAMARTİNE Alphonse de (1922). Meditations Poètiques, Hachette, Paris.
  • ŞENÖZ-AYATA Canan (2005). Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual, İstanbul.
  • TORUSDAĞ Gülşen (2013). "Metindilbilime Genel Bir Bakış ve Metindilbilimsel Bir Çözümleme Örneği Olarak Ömer Seyfettin'in 'İlk Cinayet'i." Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24, s. 42-84.
  • http://www.bacdefrancais.net/le-lac-lamartine.php
  • http://romantis.free.fr/Lamartine/html/lelacexplique.html
  • http://www.comptoirlitteraire.com

___

APA AYDIN İ, TORUSDAĞ G (2013). LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 105 - 114.
Chicago AYDIN İLKER,TORUSDAĞ GÜLŞEN LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 105 - 114.
MLA AYDIN İLKER,TORUSDAĞ GÜLŞEN LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.105 - 114.
AMA AYDIN İ,TORUSDAĞ G LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 105 - 114.
Vancouver AYDIN İ,TORUSDAĞ G LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 105 - 114.
IEEE AYDIN İ,TORUSDAĞ G "LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.105 - 114, 2013.
ISNAD AYDIN, İLKER - TORUSDAĞ, GÜLŞEN. "LAMARTINE'İN GÖL 'LE LAC' ŞİİRİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 105-114.