Do Stakeholder Relationship Management and Employee as a Stakeholder Behavior Affect Firm Performance? Research in Telecom Companies

The aim of the company in today's business world and in any sector is to reach the goals of increasing firm performance. Businesses are expected to adapt to constantly evolving and changing technologies and to offer their products or services to consumers effectively by using communication channels. These changes reveal that businesses should manage stakeholder relations carefully and smoothly. Basically, the attitudes and behaviors of employees affect the performance of businesses, which is reflected in consumer behavior. A single decision of the management structure in an enterprise can change the lives of stakeholders, either positively or negatively. The basis of the rapid transformation of the institutions is the impact of both industry 4.0 and subsequent industry 5.0 created by changes in technology, and the continuity of the wishes and needs of stakeholders. Stakeholder management theory is important for the sustainability and performance criteria of organizations. For this reason, the issue that organizations should consider firstly can respond to the demands and needs of stakeholders. When stakeholder relationship management and stakeholder behaviors areanalyzed, it can be explained that they have important effects on organizations. This paper was conducted on 424 white-collar officers and senior unit managers in various departments in the telecommunications sector concerning the subject of the effects of behaviors on relationship management. As a result of the analysis of the data obtained, it can be explained that all dimensions other than the coordination dimension of the stakeholder relationship management positively affect firm performance. At the same time, all aspects of stakeholder behavior have a positive effect on firm performance, except for employee engagement.

Paydaş İlişkileri Yönetimi ve Paydaş Davranışı Etkileri Firma Performansını Etkiler mi? Telekom Şirketlerinde Araştırma

Günümüz iş dünyasında ve herhangi bir sektörde işletmelerinamacı belirlemiş oldukları hedeflere ulaşarak performanslarını arttırmaktır. İşletmelerin sürekli gelişen ve değişen teknolojilere uyum sağlamaları ve ürünlerini veya hizmetlerini iletişim kanallarını kullanarak tüketicilere etkin bir şekilde sunmaları beklenmektedir. Bu değişiklikler, işletmelerin paydaş ilişkilerini dikkatli ve sorunsuz bir şekilde yönetmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Temel olarak, çalışanların tutum ve davranışları işletmelerin performansını etkiler ve bu da tüketici davranışlarına yansır. Bir işletmedeki yönetim yapısının tek bir kararı, paydaşların yaşamlarını olumlu ya da olumsuz anlamda değiştirebilir. Kurumların hızlı bir dönüşüm yaşamaya başlamalarının temelinde hem teknoloji de meydana gelen değişimlerin yarattığı endüstri 4.0 ve devamında gelmekte olan endüstri 5.0’ın etkisi hem de paydaşların istek ve ihtiyaçlarının süreklilik arz etmesi bulunmaktadır. Paydaş yönetimi teorisinin kurumların sürdürülebilirlikleri ve performans kriterleri açısından önemi bulunmaktadır. Bu nedenle kurumların öncelikle dikkate almaları gereken husus paydaşların istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Araştırmada paydaş ilişkileri yönetimini temsil eden boyutlar ve paydaş davranışları etkisini temsil eden boyutlar ve bu boyutların herbirinin performansüzerindeki etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Genel anlamda, paydaş ilişkileri yönetimi ve paydaş davranışları incelendiğinde, kurumlar üzerinde önemli etkilerinin olduğu açıklanabilmektedir. Araştırmanın amacı kapsamında, telekomünikasyon sektöründeki çeşitli departmanlarda 424 beyaz yakalı çalışan ve üst düzey birim yöneticilerinden anketler toplanmıştır. Anketlerin toplanmasıyla elde edilen verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde SPSS 25.00 programı kullanılmıştır.

Kaynakça

Aktan, C. C., & Börü, D. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. (Ed: C. C. Aktan), in Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (pp. 11-36). İGİAD

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of vocational behavior, 49(3), 252-276.

Alpar, R. (2011). Applied multivariate statistical methods. Detay, 10-29.

Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Kitabevi.

Ang, C. L., Davies, M., & Finlay, P. N. (2000). Measures to assess the impact of information technology on quality management. International Journal of Quality & Reliability Management. 17(1), 98-125.

Arenas, D., Lozano, J. M., & Albareda, L. (2009). The role of NGOs in CSR: Mutual perceptions among stakeholders. Journal of Business Ethics, 88(1), 175-197.

Arslan, M. (2005). İş ve Meslek Ahlakı, Siyasal Kitabevi

Becan, C. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavraminin Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşimi Açisindan Değerlendirilmesi: Bankalarin Basin Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 16-35.

Bonnafous-Boucher, M., & Rendtorff, J. D. (2016). Stakeholder Theory A European Perspective. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230524224

Bourne, L. (2016). Stakeholder relationship management: a maturity model for organisational implementation. CRC Press.

Cai, Z., & Wheale, P. (2004). Creating sustainable corporate value: A case study of stakeholder relationship management in China. Business and Society Review, 109(4), 507-547.

Çerik, Ş., Özarslan, E. (2008). Çalışanların Sosyal Sorumluluk Boyutarına İlişkin Algılamaları: İlaç Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 8(2), 587-604.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Atıf İndeksi, 001-414.

Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of applied psychology, 78(1), 98.

Crilly, D., Schneider, S. C., & Zollo, M. (2008). Psychological antecedents to socially responsible behavior. European Management Review, 5, 175–190.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.

Detomasi, D. A. (2008). The political roots of corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 82, 807–819.

Elias, A. A., & Cavana, R. Y. (2000). Stakeholder analysis for systems thinking and modelling. In Victoria University of Wellington, Conference paper.

Freeman, R. E. (2004). The stakeholder approach revisited. Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik, 5(3), 228-254.

Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press.

Freeman, R. E. (2015). Stakeholder theory. Wiley Encyclopedia of Management, 1-6.

Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). A stakeholder approach to strategic management. The Blackwell handbook of strategic management, 189-207.

Galbreath, J. (2006). Does primary stakeholder management positively affect the bottom line?. Management decision, 44(8), 1106 – 1121.

Hair, J. F., Robert, P. B., & David, J. O. (2000). Marketing Research, International Edition, Irwin McGraw-Hill.

Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). Stakeholder theory, value, and firm performance. Business Ethics Quarterly, 23(1), 97-124.

Herremans, I. M., Nazari, J. A., & Mahmoudian, F. (2016). Stakeholder relationships, engagement, and sustainability reporting. Journal of Business Ethics, 138(3), 417-435.

Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of Marketing Research, 37(4), 449-462.

Hsiao, A., Auld, C., & Ma, E. (2015). Perceived organizational diversity and employee behavior. International Journal of Hospitality Management, 48, 102-112.

Jones, B. (2011). Shareholder value versus stakeholder values: CSR and financialization in global food firms. Oxford University Press.

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri [SPSS applied multivariate statistical techniques]. Asil Yayın Dağıtım.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Asil Yayın Dağıtım.

Kauser, S., & Shaw, V. (2004). The influence of behavioural and organisational characteristics on the success of international strategic alliances. International Marketing Review, 21(1), 17– 52.

Kim, D., Cavusgil, S. T., & Calantone, R. J. (2006). Information system innovations and supply chain management: channel relationships and firm performance. Journal of the academy of marketing science, 34(1), 40-54.

Kim, K. Y., Eisenberger, R., & Baik, K. (2016). Perceived organizational support and affective organizational commitment: Moderating influence of perceived organizational competence. Journal of Organizational Behavior, 37(4), 558-583.

Kochan, T. A., & Rubinstein, S. A. (2000). Toward a stakeholder theory of the firm: The Saturn partnership. Organization science, 11(4), 367-386.

Kristen, J. (2015). Stakeholders theory-how they influence the business policy. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance, 2(4), 14-17.

Krstić, N. (2014). Stakeholder management from the business perspective. Megatrend Revija, 11(2), 165-182.

Laplume, A. O., Sonpar, K., & Litz, R. A. (2008). Stakeholder theory: Reviewing a theory that moves us. Journal of Mmanagement, 34(6), 1152-1189.

Lee, E. H., Christopoulos, G. I., Lu, M., Heo, M. Q., & Soh, C. K. (2016). Social aspects of working in underground spaces. Tunnelling and Underground Space Technology, 55, 135- 145.

Leonidou, L. C., Palihawadana, D., & Theodosiou, M. (2006). An integrated model of the behavioural dimensions of industrial buyer‐seller relationships. European journal of Marketing.

Li, C., Zhang, F., Cao, C., Liu, Y., & Qu, T. (2019). Organizational coordination in sustainable humanitarian supply chain: An evolutionary game approach. Journal of cleaner production, 219, 291-303.

Mattingly, J. E. (2004). Stakeholder salience, structural development, and firm performance: Structural and performance correlates of sociopolitical stakeholder management strategies. Business & Society, 43(1), 97-114.

Maurer, M., & Sachs, S. (2005). Implementing the stakeholder view: learning processes for a changed stakeholder orientation. Journal of Corporate Citizenship, (17), 93-107.

McVea, J. F., & Freeman, R. E. (2005). A names-and-faces approach to stakeholder management: How focusing on stakeholders as individuals can bring ethics and entrepreneurial strategy together. Journal of Management Inquiry, 14(1), 57-69.

Medina-Muñoz, D. R., García-Falcón, J. M., & Medina-Muñoz, R. D. (2002). Building the valuable connection: hotels and travel agents. Cornell Hospitality Quarterly, 43(3), 46. Meyer, J. P. (Ed.). (2016). Handbook of employee commitment. Edward Elgar Publishing. Miles, S. (2017). Stakeholder theory classification: A theoretical and empirical evaluation of definitions. Journal of Business Ethics, 142(3), 437-459.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). McGraw-Hill.

Ocen, E., Francis, K., & Angundaru, G. (2017). The role of training in building employee commitment: the mediating effect of job satisfaction. European Journal of Training and Development. 41(9), 742-757. https://doi.org/10.1108/EJTD-11-2016-0084

Osborne, J. W., & Banjanovic, E. S. (2016). Exploratory factor analysis with SAS. Sas Institute.

Park, B. I., Chidlow, A., & Choi, J. (2014). Corporate social responsibility: Stakeholders influence on MNEs’ activities. International Business Review, 23(5), 966-980.

Pavão, Y. M. P., & Rossetto, C. R. (2015). Stakeholder management capability and performance in Brazilian cooperatives. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 17(55), 870-889.

Payne, D. M., & Raiborn, C. A. (2018). Aggressive tax avoidance: A conundrum for stakeholders, governments, and morality. Journal of Business Ethics, 147(3), 469-487.

Preston, L. E., & Sapienza, H. J. (1990). Stakeholder management and corporate performance. Journal of behavioral Economics, 19(4), 361-375.

Qu, R. (2007). Effects of government regulations, market orientation and ownership structure on corporate social responsibility in China: An empirical study. International Journal of Management, 24(3), 582–591.

Rho, E., Yun, T., & Lee, K. (2015). Does organizational image matter? Image, identification, and employee behaviors in public and nonprofit organizations. Public Administration Review, 75(3), 421-431.

Rivera, J. M., Muñoz, M. J., & Moneva, J. M. (2017). Revisiting the relationship between corporate stakeholder commitment and social and financial performance. Sustainable Development, 25(6), 482-494.

Roberts, P., & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing standard, 20(44), 41- 46.

Sahay, B. S. (2003). Understanding trust in supply chain relationships. Industrial Management & Data Systems.

Samuel, K. E., & Carrere, M. (2015). Analyzing stakeholders’ commitment in urban logistics projects by using Community of Practice theory (No. hal-02056242).

Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2016). Organizational transparency: A new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships. Journal of Management, 42(7), 1784-1810.

Shah, A. (2014). Internal marketing's effects on employee satisfaction, productivity, product quality, consumer satisfaction and firm performance. American Journal of Management, 14(4), 33.

Sheu, C., Yen, H. R., & Chae, B. (2006). Determinants of supplier‐retailer collaboration: evidence from an international study. International Journal of Operations & Production Management.

Sheu, H. J., & Lo, S. F. (2005). A new conceptual framework integrating environment into corporate performance evaluation. Sustainable Development, 13(2), 79-90.

Singh, A., & Gupta, B. (2015). Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment. Benchmarking: An International Journal.

Taouab, O., & Issor, Z. (2019). Firm Performance: Definition and Measurement Models. European Scientific Journal, 15(1), 93-106.

Tarigan, V., & Ariani, D. W. (2015). Empirical study relations job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention. Advances in Management and Applied Economics, 5(2), 21.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity (5th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Tixier, M. (2003). Soft vs. hard approach in communicating on corporate social responsibility. Thunderbird International Business Review, 45(1), 71-91.

Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık, 4. Baskı.

Van de Velde, M. (2018). Beyond shareholder theory: exploring effective business models balancing profits and purpose (Doctoral dissertation, University of Glasgow).

Wagner, M. (2011). Corporate performance implications of extended stakeholder management: New insights on mediation and moderation effects. Ecological Economics, 70(5), 942-950.

Xu, J., Wei, J., & Lu, L. (2019). Strategic stakeholder management, environmental corporate social responsibility engagement, and financial performance of stigmatized firms derived from Chinese special environmental policy. Business Strategy and the Environment, 28(6), 1027-1044.

Yang, X., & Rivers, C. (2009). Antecedents of CSR practices in MNCs’ subsidiaries: A stakeholder and institutional perspective. Journal of Business Ethics, 86(2), 155-169.

Kaynak Göster