Karasu Nehri-Türkiye, Tatlı Su Kefali (Leuciscus cephalus orientalis, Nordmann 1840)’ nin Yaş, Büyüme ve Üreme Karakterlerinin İncelenmesi

Kas›m 1995 ile Ekim 1997 tarihleri aras›nda Karasu Nehri (40° 45´ 33´´ E, 39° 56´ 16´´ N)’ nda yürütülen bu çal›flmada toplam 759 adet tatl› su kefali incelenmifltir. Populasyonda erkeklerin I-VII, diflilerin ise I-IX yafllar aras›nda da¤›l›m gösterdi¤i ve ikinci yafl grubunun dominant oldu¤u belirlenmifltir. Örneklerin % 50,46’ s› erkek % 49,54’ ü ise difli bireylerden oluflmakta olup, erkek ve difli oran› 1:1,019 olarak hesaplanm›flt›r. Von Bertalanffy büyüme parametreleri ve boy a¤›rl›k iliflkisi s›ras›yla erkeklerde Lt = 35,8765 (1-e-0,1241(t+1,16660)), Wt = 583,2981 (1-e-0,1241(t+1,16660)) 2,952 ve W = 0,0150 FL2,952, diflilerde ise Lt = 41,4154 (1-e-0,1160(t+1,3207)), Wt = 936,3338 (1-e-0,1160(t+1,3207)) 2,980 ve W = 0,0142 FL2,980 olarak hesaplanm›flt›r. Kondisyon faktörü erkek, difli ve erkek+difli kar›fl›m›nda s›ras›yla 1,32, 1,35 ve 1,33 olarak bulunmufltur. Fekundite (F) ile boy (FL), a¤›rl›k (W), gonad a¤›rl›¤› (Wo) ve yafl (t) aras›ndaki iliflkiler s›ras›yla F = 1,699 FL2,847 (r = 0,813), F = 969,424 Wo1,019 (r = 0,953), F = 95,669 W0,955 (r= 0,843) ve F = 862,017 t1,589 (r = 0,814) olarak hesaplanm›flt›r. Ayr›ca, gonad a¤›rl›¤› ile çatal boy ve toplam a¤›rl›k aras›ndaki iliflkiler s›ras›yla diflilerde (119 örnek) Wo = 0,394 + 0,723 W (r = 0,763) ve Wo = -8,953 + 0,894 FL (r = 0,714), erkeklerde ise (117 örnek), Wt = 1,598 + 0,037 W (r = 0,660) ve Wt = -2,965 + 0,429 FL (r = 0,643) olarak belirlenmifltir. Ortalama fekundite III. yaflta 5012 adet/difli, VIII. yaflta ise 25000 adet/difli olarak bulunmufltur. Ortalama 119 µm olan yumurta çap› 100 ile 137 µm aras›nda de¤iflmektedir. ‹lk cinsi olgunluk yafl› erkeklerde II difliler ise III. yafl olarak belirlenmifl olup, yumurtlama May›s ve Temmuz aylar› aras›nda gerçekleflmektedir.

Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey

This study is based on the examination of 759 chubs from Karasu River (40° 45´ 33´´ E, 39° 56´ 16´´ N) between November 1995 and October 1997. This population comprised seven age groups of males and nine of females. The second age group was dominant in the population. Individuals were composed of 50.46% males and 49.54% females. The male and female ratio was 1:1.019 (M:F). The Von Bertalanffy growth parameters and length-weight relationships were; Lt = 35.8765 (1-e-0.1241(t+1.16660)), Wt = 583.2981 (1-e-0.1241(t+1.16660))2.952, W = 0.0150 FL2.952 in males and Lt = 41.4154 (1-e-0.1160(t+1.3207)), Wt = 936.3338 (1-e-0.1160(t+1.3207))2.980, W = 0.0142 FL2.980 in females, respectively. The condition coefficients of male, female and all specimens were; 1.32, 1.35 and 1.33, respectively. The relationships between fecundity (F) and fish length (FL), fish weight (W), gonad weight (Wo), and fish age (t) were; F = 1.699 FL2.847 (r = 0.813), F = 969.424 Wo1.019 (r = 0.953), F = 95.669 W0.955 (r = 0.843) and F = 862.017 t1.589 (r = 0.814), respectively. In addition, the relationships between gonad weight and total weight, fork length of samples were; Wo = 0.394 + 0.723 W (r = 0.763) and Wo = -8.953 + 0.894 FL (r = 0.714) in females (in 119 samples), Wt = 1.598 + 0.037 W (r = 0.660) and Wt = -2.965 + 0.429 FL (r = 0.643) in males (in 117 samples), respectively. Fecundity varied from a mean of 5012 eggs per female (III years old) to a mean of 25,000 eggs per female (VIII years old). Egg diameter varied between 100 µm and 137 µm with a mean of 119 µm. The reproduction period of this species inhabiting Karasu River was between May and July, and the first reproduction ages were; age II (for males) and age III (for females).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tbtkveterinary151847, journal = {Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences}, issn = {1300-0128}, eissn = {1303-6181}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2002}, volume = {26}, pages = {983 - 991}, doi = {}, title = {Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Orhan} }
APA Erdoğan, O . (2002). Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences , 26 (5) , 983-991 .
MLA Erdoğan, O . "Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey" . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 (2002 ): 983-991 <
Chicago Erdoğan, O . "Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 (2002 ): 983-991
RIS TY - JOUR T1 - Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey AU - Orhan Erdoğan Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 983 EP - 991 VL - 26 IS - 5 SN - 1300-0128-1303-6181 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey %A Orhan Erdoğan %T Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey %D 2002 %J Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences %P 1300-0128-1303-6181 %V 26 %N 5 %R %U
ISNAD Erdoğan, Orhan . "Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 / 5 (Mayıs 2002): 983-991 .
AMA Erdoğan O . Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(5): 983-991.
Vancouver Erdoğan O . Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(5): 983-991.
IEEE O. Erdoğan , "Studies on the Age, Growth and Reproduction Characteristics of the Chub, Leuciscus cephalus orientalis, (Nordmann, 1840) in Karasu River, Turkey", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, c. 26, sayı. 5, ss. 983-991, May. 2002
  • ISSN: 1300-0128
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Yayıncı: TÜBİTAK

24.3b 30.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Capoeta capoeta umbla Güldenstaedt. 1772 (Pisces: Cyprinidae)’nın Serum Gonadal Steroid ve Serum Lipitlerinin Yıllık Değişim Seyri

Orhan ERDOĞAN, Halil İbrahim HALİLOĞLU, Abdulkadir ÇİLTAŞ

Comparison of In Vitro Dry Matter Degradation of Four Maize Silages Using the Menke Gas Production Method

Adem KAMALAK, Yavuz GÜRBÜZ

Egg Production and Some Hatchability Characteristics of Rock Partridges (Alectoris graeca) Mated at Different Rates

Orhan ÇETİN

Comparative Study of Butorphanol-Ketamin HCl and Xylazine-Ketamin HCl Combinations for Their Clinical and Cardiovascular/Respiratory Effects in Healthy Dogs

İbrahim DEMİRKAN, Gültekin ATALAN

Aynı fiartlar Altında Yetiştirilen Farklı Üç Sofralık Alabalık Türünün (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) Kas Dokusu Yağ Asidi Profillerinin Karşılaştırılması

H. İbrahim HALİLOĞLU, N. Mevlüt ARAS

Estimation of Genetic Distance in Meat and Layer Pure Lines Using Randomly Amplified Polymorphic DNA

Rahşan İVGİN

The Effect of Long-Term Supplemental Dietary Cadmium on Lipid Peroxidation and the Antioxidant System in the Liver and Kidneys of Rabbits

Ebru BEYTUT

Mandibula Kırıklarında Tel, Polydioxanone ve Mini Plak Osteosentez Materyallerinin Kırık Kaynamasına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma

Hasan BİLGİLİ

Etomidate/Alfentanil Anaesthesia in Dogs and Its Effects on Pulse Oxymeter, Electrocardiography and Haematological Parameters

Cem PERK, Özlem GÜZEL, Erol Güçlü GÜLANBER

Natural Ovine Dermatophilosis: Clinical Aspects and Efficacy of Penicillin/Streptomycin Treatment

Servet SEKİN, Özgül M. ELİTOK, Bülent ELİTOK