Mandibula Kırıklarında Tel, Polydioxanone ve Mini Plak Osteosentez Materyallerinin Kırık Kaynamasına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma

Bu çal›flmada 30 adet tavflan›n mandibulas›nda deneysel olarak oluflturulan corpus mandibula k›r›klar›n›n 3 farkl› materyal ile fikzasyonlar› yap›ld›. Onarl› 3 farkl› gruba ayr›lan olgulara s›ras›yla tel, polydioxanone ve mini titanyum plak ve vida osteosentez materyalleri uyguland› ve k›r›k kaynamas›na klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak nas›l etkilediklerinin karfl›laflt›rmal› olarak araflt›r›lmas› yap›ld›. Radyolojik olarak kallus dokusu, mineralizasyon ve remodeling parametreleri aç›s›ndan gruplar karfl›laflt›r›ld› ve Lane-Sandhu de¤erlendirme sistemi uyguland›. Histopatolojik olarak ise, histolojik kaynama ve kallus dokusu aç›s›ndan gruplar karfl›laflt›r›ld› ve Modifiye Heiple de¤erlendirme sistemi uyguland›. Radyolojik ve histopatolojik de¤erlendirme sonucunda en iyi puanlamay› ve anlaml› sonuçlar› mini titanyum plak osteosentez materyali uygulanan 3. gruptan elde edildi. Sonuç olarak mandibula k›r›klar›n›n sa¤alt›m›nda mini titanium plak ve vida sisteminin güvenle tercih edilebilece¤i istatistiksel olarak da belirlenirken, tel dikifl kullan›lmas›n› gerektiren durumlarda ise, bunun yerine polidioxanone materyalinin güvenle kullan›labilece¤i kan›lar›na var›ld›.

Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits

In this study, corpus mandibula fractures were experimentally induced on 30 rabbits and 3 different materials were used for fixation. Thirty rabbits were arranged into 3 groups and then wire, polydioxanone and mini plate and screw osteosynthesis materials were used. The fracture healing was examined and compared with clinical, radiological and histological results. From the radiological results the parameters of groups were compared with Lane and Sandhu scale system in terms of callus tissue, mineralization and remodeling. The histological results were evaluated according to the Modified Heiple scoring and compared for histological fracture healing and callus tissue. At the end of the radiological and histological evaluation the 3rd group had the most logical data with mini titanium plate and screws system. In conclusion, with statistical data in mandibular fracture mini titanium plates and screws are found to be the safest way. In addition, the polydioxanone suture material was considered for use instead of wire suture material if necessary.

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { tbtkveterinary151866, journal = {Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences}, issn = {1300-0128}, eissn = {1303-6181}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2002}, volume = {26}, pages = {1109 - 1116}, doi = {}, title = {Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits}, key = {cite}, author = {Bilgili, Hasan} }
APA Bilgili, H . (2002). Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences , 26 (5) , 1109-1116 .
MLA Bilgili, H . "Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits" . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 (2002 ): 1109-1116 <
Chicago Bilgili, H . "Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 (2002 ): 1109-1116
RIS TY - JOUR T1 - Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits AU - Hasan Bilgili Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1109 EP - 1116 VL - 26 IS - 5 SN - 1300-0128-1303-6181 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits %A Hasan Bilgili %T Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits %D 2002 %J Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences %P 1300-0128-1303-6181 %V 26 %N 5 %R %U
ISNAD Bilgili, Hasan . "Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 26 / 5 (Mayıs 2002): 1109-1116 .
AMA Bilgili H . Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(5): 1109-1116.
Vancouver Bilgili H . Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2002; 26(5): 1109-1116.
IEEE H. Bilgili , "Comparative Study on the Effects of Wire, Polydioxanone, and Mini Titanium Plate Osteosynthesis Materials on the Healing of Mandibular Fractures: An Experimental Study in Rabbits", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, c. 26, sayı. 5, ss. 1109-1116, May. 2002
  • ISSN: 1300-0128
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Yayıncı: TÜBİTAK

23.3b 29.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Effect of Sodium Chloride Supplementation Provided through Drinking Water and/or Feed on Performance of Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica)

Güray ERENER, Nuh OCAK, Aslı ÖZDAŞ

Estimation of Genetic Distance in Meat and Layer Pure Lines Using Randomly Amplified Polymorphic DNA

Rahşan İVGİN

Morphological Defects in Turkey Semen

Serhat ALKAN, Alper BARAN, Ö. Banu ÖZDAŞ, Mithat EVECEN

Karasu Nehri-Türkiye, Tatlı Su Kefali (Leuciscus cephalus orientalis, Nordmann 1840)’ nin Yaş, Büyüme ve Üreme Karakterlerinin İncelenmesi

Orhan ERDOĞAN

The Ichthyoplankton of İzmir Bay: A One-Year Study of Fish Eggs and Larvae

Belgin HOŞSUCU, Yeşim AK

Growth Performance, Body Traits and Fillet Composition of the European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Reared in Various Salinities and Fresh Water

Orhan Tufan EROLDOĞAN, Metin KUMLU

Mandibula Kırıklarında Tel, Polydioxanone ve Mini Plak Osteosentez Materyallerinin Kırık Kaynamasına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma

Hasan BİLGİLİ

Etomidate/Alfentanil Anaesthesia in Dogs and Its Effects on Pulse Oxymeter, Electrocardiography and Haematological Parameters

Cem PERK, Özlem GÜZEL, Erol Güçlü GÜLANBER

Analysis of the Crude Antigen of Hymenolepis nana from Mice by SDS-PAGE and the Determination of Specific Antigens in Protein Structure by Western Blotting

Bahadır GÖNENÇ

Application of Western Blotting for the Immunodiagnosis of Fasciola hepatica in Cattle Using Excretory/Secretory Antigens

H. Oğuz SARIMEHMETOĞLU