Televizyon Folkloru: Alan Araştırmasında Televizyon Tekniği ve Elektronik Turist Rehberliği

Elektronik kültür önemli bir inceleme alanıdır. Özellikle televizyon en etkili araçtır. Bu nedenle makalemizde televizyonun eğlendirme ve bilgilendirme yönü ele alınmıştır. Bilgi vermek diğer önemli işlevi sayılabilir. Televizyon konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Televizyonun yerel kültürü olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bunun için de farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu makalede seyahat programları incelenmiştir. Televizyon programlarının hazırlanma biçimi, izleyici yapısı, programların etkisi, geleneksel değerlerin tanıtımı, kültürel tasarım gibi konular ele alınmıştır. Yeni programlara tasarlamak için bu çalışma önem taşımaktadır. Televizyon yayıncılığı halkbilimsel açıdan ele alınmıştır

Television Folklore: Television Tecnique in the Field Research and Electronic Tourist Guiding

Electronic culture is an important area of investigation. The most effective tool is especially television. Therefore, this article focuses mainly on the entertaining and teaching functions of television. Another important function of television is providing information. Television is known to negatively affect the local culture. A variety of opinions have been put forth in this context. This article sets out to examine the programs on travelling. For this reason, issues such as preparation of the programs, audience profile, impact of the programs, the promotion of traditional values, and cultural design are discussed. This study can be inspiring for similar future studies Television broadcasting is discussed from the perspective of folkloristics

___

 • AAKER, David A., (2010), Güçlü Markalar Yaratmak, Çev.: Erdem Demir, 2. Baskı, Mediacat Kitapları, İstanbul: Yeni Güven Matbaası.
 • AITCHISON, Jim, (2009), Televizyon Reklamı Böyle Yapılır, Çev.: Aytül Özer, Marka Yayını, İstanbul: Pasifik Ofset.
 • AYTAÇ, Pakize Aytaç, (2010), Folklor ve Edebiyat, Berikan Yayınevi, Ankara: Bilge Ofset Matbaa.
 • BİLGİLİ, Can, (2009), “Ekonomi İçindeki Yeri ve Zenginliğin Aktarım Aracı Olarak İletişim Yatırımı Kavramının Değerlendirilmesi”, Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, Derleyen: Nesrin Tan Akbulut ve Can Bilgili, Beta Yayını, Yazın Basın Yayın Matbaacılık, s.163-188.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul, (1999), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayını.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul, (2000), Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Akçağ Yayını, Ankara: Başer Matbaası.
 • DAĞTAŞ, Erhan, (2009), “Türkiye’de Tektipleşen Medya Ortamı: Magazin Rüzgârları Eşliğinde Magazinleşen Haberler”, Medya ve Popüler Kültür, Ed.: Enderhan Karakoç, İstanbul: Literatürk Yayını, Seba Ofset Matbaacılık, s.155-188.
 • DEBORD, Guy, (2010), Gösteri Toplumu, 3. Basım, Çev.: A. Ekmekçi, O. Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayını, Mart Matbaa Sanatları.
 • EKER, Gülin Öğüt, (2009), İnsan Kültür Mizah –Eğlence Endüstrisinde Tüketim Nesnesi Olarak Mizah-, Ankara: Grafiker Yayını, Grafiker Ofset.
 • GÖRKEM, İsmail, (2009), “Dünden Bugüne ‘Türk Sözel Edebiyatı’: Değişim ve Dönüşüm”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, S.39, Erzurum, s.411-422.
 • MEDYA VE KADIN, (2006), Ed.: Dilek İmançer, Ankara: Ebabil Yayını, Nobel Basımevi.
 • METE, Mehmet, (1999), Televizyon Yayınlarının Türk Toplumu Üzerindeki Etkisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Düş Atelyesi.
 • MUTLU, Mustafa, (2007), Kitle İletişiminde Sorunlar ve Sorumluluklar, İstanbul: Okumuş Adam Yayını, Çalış Ofset.
 • NACAROĞLU, Derya, (2007), “2000’li Yıllarda Popüler ve Geleneksel Kültür Arasında Yerel Televizyonların Duruşu ve İzlerkitle ile İlişkisi”, Medya Okumaları, Derleyen: Özgür Yılmazkol, Ankara: Nobel Yayını, Nobel Basımevi, s.41-55.
 • OĞUZ, M. Öcal, (2009), Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara: Geleneksel Yayıncılık, Grafiker Matbaacılık.
 • ÖZDEMİR, Nebi, (2009a), “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi”, Millî Folklor Dergisi, Yıl 21, Sayı 84, Ankara, s. 73-86.
 • ÖZDEMİR, Nebi, (2009b), “Turizm ve Edebiyat”, Millî Folklor Dergisi, Yıl 21, Sayı 82, Ankara, s. 32-49.
 • SHOEMAKER, Pamela, Stephen D. Reese, (2002), “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, Medya Kültür Siyaset, Derleyen: Süleyman İrvan, Ankara: Alp Yayınevi, s.127-178.
 • THAMPSON, John B, (2008), Medya ve Modernite, Türkçesi: Serdar Öztürk, İstanbul: Kırmızı Yayını, Can Matbaası.