Hatay İli Kırsalındaki Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada; Hatay ili kırsalındaki kadınların girişimcilik faaliyetleri incelenmektedir. Araştırma Hatay ili Merkez ve ilçelerine bağlı toplam 21 köyde ve belediyelerde yaşayan 120 kırsal kadını kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Analiz aşamasında ise Khi-kare analizi kullanılmıştır. Khi kare analizinde kadınların yaşları, daha önce bir işte çalışmaları, girişimciliğin tanımını bilmeleri ile girişimcilik eğilimi göstermeleri arasında önemli bir fark bulunmuştur. Kadınların girişimcilik eğilimlerinde ekonomik düşünce ön plandadır. Ayrıca kadının ev sorumlulukları ve toplumsal değer yargıları girişimcilik eğilimine engeldir.

Determination of The Role of Women Entrepreneurship in The Rural of Hatay City

In this study, the entrepreneurial activities of the women in the rural part of the city of Hatay are examined. The survey included 120 rural women living in 21 villages of Central District and some other districts of Hatay Province. The data were obtained via questionnaires. For the analysis of the data, Chi-square Analysis was used. The results obtained from the Chi-square Analysis are as follows: there is a significant difference between the women’s age, their previous job experience, their knowing the definition of entrepreneurship and their showing tendency of entrepreneurship. Economic considerations are at the forefront of women's entrepreneurial tendency. In addition, women's household responsibilities and social values are barriers to entrepreneurial tendencies.

___

Akyol T. 1993. Kadın Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar, Şafak Matbaacılık, Ankara.

Allan S, Truman C. 1993. Women and Men Entrepreneurs:Life Strategies, Business Strategies, Women in Business Perspectives on Women Entrepreneurs, London, Routledge.

Aslan Ş, Atabey A. 2009. Küresel Rekabette Kadın Girişimcilerin Rolü ve Türk Kadın Girişimci Tipolojisi, Journal of Azerbaijani Studies, 12: 1-17.

Arıkan S. 2002. Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Cam E. 2003. Türk İstihdam Politikasında Çalışan Kadınlar ve Uygulanan Politikalar 2: İstihdam Politikaları, Çelik-iş Sendikası Aylık Yayın Organı, 13, Ankara.

Çelik C, Özdevecioğlu M. 2001, Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma. 1. Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir.

Çıngı H. 1990. Örnekleme Kuramı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Ders Kitapları Dizisi: 20. H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi. Ankara.

Driga O, Lafuente E, Vaillant Y. 2009. Reasons for the Relatively Lower Entrepreneurial Activity Levels of Rural Women in Spain, Journal of the European Society for Rural Sociology (Sociologia Ruralis), 49: 70-96.

Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F. 1983. İstatistik Metotları 1.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:861, Ders Kitabı:229, Ankara.

Ecevit Y.1993. Kadın Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar, Şafak Matbaacılık, Ankara. Ecevit Y. 2007. Türkiye’de Kadın Girişimciliğine Eleştirel Bir Yaklaşım. 1. Baskı, Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO), Ankara.

Gökakın ZÖ. 2000. Doksanlı Yılların Yeni Kahramanları: Türkiye’de Girişimci Kadın Profili, 8. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir.

Güldal. 2006. Kadın Yöneticileri Motive ve Demotive Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

İyicil AG. 2006. Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’deki Kadın Girişimciliğinin İrdelenmesi Ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaur D, Hyden C. 1993. Not Just For Pin Money: A Case Of Study of The West Midlands Clothing Business Start-Up Project, Women in Business: Perspectives On Women Entrepreneurs, London.

Kutanis ÖR. 2003. Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon.

Kutlu Ö. 2006. Türkiye’de Kadın Girişimciliği, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kibas PB. 2005. Rural Entrepreneurship in Kenya: Perception of Women on Entrepreneurship, http://sbaer.uca.edu/research/ icsb/2005/paper110.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2015.

Mboko S, Smith-Hunter AE. 2009. Women Entrepreneurs in Zimbabwe: A Case Study, The Journal of Global Business Issues , 3:157-169.

Narin M, Marşap A, Gürol MA. 2006. Global Kadın Girişimciliğinin Maksimizasyonunu Hedefleme: Uluslar arası Arenada Örgütlenme ve Ağ Oluşturma, Gazi Üni., İİBF Dergisi.

Şahin H. 2002. Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitap Evi Yayınları, Bursa.

Saray G. 1993.Türkiye’de Kadın Girişimciliği, Kadını Özendirme ve Destekleme Paneli, Bildiriler ve Tartışmalar, Şafak Matbaacılık, Ankara.

Soysal A. 2010. Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve İş Kuracak Kadınlara Öneriler: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 5: 71-95.

Örücü E, Kılıç R, Kılıç T. 2007. Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği, Celal Bayar Üni., İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Özdemir AA. 2010. Potansiyel Girişimci Olan Kadınların Motivasyon Faktörleri ve Eskişehir’de Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 10: 117-139.

OECD. 2004. Women’s Entrepreneurship:Issues and Policies, 2.OECD Conference of Ministers Responsible for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), İstanbul.

Toksöz G. 2007. İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi ve Bölgeler Arası Dengesizlikler, Çalışma ve Toplum 4.

Tosunoğlu T. 2003. Girişimcilik ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişim Sürecinde Girişimciliğin Yeri, Doktora Tezi, Anadolu Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

___

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi
  • ISSN: 2148-127X
  • Yayın Aralığı: Yılda 12 Sayı
  • Başlangıç: 2013

24.2b8.7b