Rehabilitasyonda Ailenin İşlevselliğinin Etkisinin İncelenmesi: Koklear İmplant Kullanan Çocukların Anneleri Örneği

Bu çalışmada, koklear implant (Kİ) kullanan çocukların alıcı ve ifade edici dil, anlamlı işitsel deneyim, yaşam kalitesi ve rehabilitasyondaki ailenin işlevselliğinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızı Kİ kullanan çocukların annelerinin çocuklarına dair yaşam kalitesi ve rehabilitasyondaki aile işlevselliği görüşleriyle değerlendirdik. Çalışmaya, 3-6 yaş arası 42 Kİ kullanan çocuk ve anneleri dahil edilmiştir. Çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL), işitsel deneyimleri Anlamlı İşitsel Deneyim Skalası (MAIS), yaşam kalitesi Kid-Kindl Yaşam Kalitesi Ölçeği 3-6 yaş Aile Formu ve aile işlevselliği Rehabilitasyonda Aile İşlevselliği Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Koklear implant kullanan çocukların annelerinin eğitim düzeyi ile rehabilitasyonda aile işlevselliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r = 0.37, p < 0.05). En güçlü ilişki farkındalık alt boyutunda görülmüştür (r = 0.37, p < 0.01). Rehabilitasyonda aile işlevselliği ve Kid-kindle yaşam kalitesi arasında da tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak güçlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = 0.75, p < 0.01).

Examining the Effect of Family Functioning in Rehabilitation: The Case of Mothers of Children Using Cochlear Implants

This study aimed to evaluate the receptive and expressive language, meaningful auditory experience, quality of life, and family functionality in rehabilitation of children with cochlear implant (CI). We evaluated our study with the views of mothers of children with CI with regard to their children's quality of life and family functionality in rehabilitation. The study included 42 children aged 3-6 years and their mothers. The children's receptive and expressive language skills were evaluated using the Turkish Early Language Development Test (TELD-3), their auditory experiences were evaluated using The Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS), quality of life using the Kid-Kindl Quality of Life Scale 3-6 years old Family Form and family functionality using the Family Functioning Scale in Rehabilitation. A statistically significant relationship was found between the education level of mothers of children using cochlear implants and family functionality in rehabilitation (r = 0.37, p < 0.05). The strongest relationship was seen in the awareness sub-dimension (r = 0.37, p < 0.01). A statistically strong and significant correlation was found between family functionality and Kid-kindle quality of life in rehabilitation in all sub-dimensions (r = 0.75, p < 0.01).

___

  • Yin, X., Gu, H., Kong, W., Li, G. ve Zheng, Y. (2022). Early prelingual auditory and language development in children with simultaneous bilateral and unilateral cochlear implants. Front Pediatr, 10, 999689. [CrossRef]
  • Zaidman-Zait, A. (2007). Parenting a child with a cochlear implant: A critical

___

APA Özkan Atak, H. B. (2023). Rehabilitasyonda Ailenin İşlevselliğinin Etkisinin İncelenmesi: Koklear İmplant Kullanan Çocukların Anneleri Örneği . Türk Odyoloji ve İşitme Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 62-70 .