İŞİTME ENGELLİ OLMA DURUMLARINA GÖRE ERGENLERİN; BENLİK ALGILARI, ÖFKE İFADE TARZLARI VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu araştırma, işitme engelli olma durumlarına göre ergenlerin; benlik algıları, öfke ifade tarzları ve empatik beceri düzeylerini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Eşleştirilmiş Vaka-Kontrol tipte olan araştırma, Nisan-Haziran 2016 tarihleri arasında Ege Bölgesi’nde yer alan bir il merkezinde bulunan 5 okulda, 9-18 yaş arasında olan 552 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada; işitme engelli ergenler Vaka Grubunu (n=138) ve bazı parametrelere (yaş, cinsiyet ve işitme engelli olma durumu) göre eşleştirilmiş işitme engelli olmayan ergenler Kontrol Grubunu (n=414) oluşturmuştur (1 vakaya 3 kontrol). Bulgular: Araştırma kapsamındaki işitme engelli olan ve olmayan ergenlerin; yaş ortalaması 14,46 ve %73,2’si kızdır. Yapılan analizler sonucunda; araştırmaya katılan işitme engeli ergenlerin işitme engelli olmayanlara göre daha düşük benlik saygısına sahip olduğu, öfkelerini daha fazla dışa vurdukları, öfke kontrollerinin ve sürekli öfkelerinin daha düşük olduğu, empati kurma becerilerinin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda, işitme engelli ergenler ile işitme engelli olmayan ergenlerin benlik algısı, öfke ifade şekli ve empatik beceri düzeyleri arasında farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır.

INVESTIGATION OF ADOLESCENTS’S SELF-PERCEPTION, ANGER EXPRESSION STYLES AND EMPATHY ABILITY DEGREES, ACCORDING TO BEING HEARING-IMPAIRED CONDITIONS

Purpose: This study was made for analyzing adolescents’s self perception, anger expression styles and empathique abilty degrees according to being hearing impaired. Methods: Matched case control study was with carried out with 552 students between 9 and 18 ages in 5 schools from located in a city center in the Aegean Region, between April-June 2016. In the study; hearing impaired adolescents were composed the Case group (n=138) and the non-hearing impaired adolescents corrected according to some parameters were composed the Control group (n=414) (1 case to 3 controls). Results: The average age of the adolescents with and without hearing impaired was 14,46 and %73,2 were girls. As a result of the analysis; It has been determined that hearing impaired adolescents participating in the research have lower self-esteem, express their anger more, have lower anger control and trait anger, and have lower empathy skills compared to non-hearing impaired adolescents. Conclusion: As a result of the research, it was concluded that there were differences between hearing impaired adolescents and non hearing impaired adolescents in their self-perception, anger expression style and empathic ability degree.

___

  • Kırman, A. ve Yıldım Sarı, H. (2011). İşitme engelli çocuk ve adölesanların sağlık durumları. J Curr Pediatr, 9, 85–92. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/904781

___

APA Geçtan, E. & Şen Celasin, N. (2023). İŞİTME ENGELLİ OLMA DURUMLARINA GÖRE ERGENLERİN; BENLİK ALGILARI, ÖFKE İFADE TARZLARI VE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Türk Odyoloji ve İşitme Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 42-50 .