Ahlak ve Meslek Ahlakına Eleştirel Bir Bakış

Ahlak, neyin iyi ve doğru neyin ise kötü ve yanlış olduğuna karar vermeye yardımcı olan bir araçtır. Meslek ahlakı ise kütüphanecilerin gerçekleştirecekleri uygun davranışların neler olduğuna kılavuzluk eder. Bu çalışmanın amacı ise ahlak ilemeslek ahlakını eleştirel bir bakışla irdelemektir.

ACritical View on Morality and Professional Ethics

Morality is a tool to decide to help what good and right or bad and wrong is. As for professional ethics, it guides what the appropriate behaviors performed by librarians are. The aim of this research is to explicate morality and professional ethics from a critical view

Kaynakça

Kaboğlu, İ, (2000). Anayasa ve Toplum. İstanbul: İmge Kitabevi.

Kutsal Kitap: Eski ve yeni antlaşma: Tevrat, Zebur, İncil (2010). İstanbul: Kitabı MukaddesŞirketi. / Opinion

Mill, John Stuart. (2009). (2.bs.). Hürriyet üstüne. (M. Destel, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.

Özlem, D. (2010). (2.bs.). Etik -Ahlak felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.

Tarhan, N. (2012). Mesnevi terapisi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Voltaire. (1977a). (4.bs.). Doğruya eğriye dair. Felsefe sözlüğü içinde (ss. 144­ 146). (L. Ay, Çev.). İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitabevleri.

Voltaire. (1977b). (4.bs.). Ahlak. Felsefe sözlüğü içinde (ss. 241-242). (L. Ay, Çev.). İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitabevleri.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M . (2012). Ahlak ve Meslek Ahlakına Eleştirel Bir Bakış . Türk Kütüphaneciliği , 26 (4) , 762-768 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48835/622157