Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili 2000- 2010 ve Bir Atıf Analizi Çalışması

Belirli bir alandaki çalışmaların özelliklerini niceliksel analizlerle inceleyen bir araştırma yöntemi olan bibliyometrinin turizm alanındaki kullanımı giderek dahafazla kabul görmektedir. Literatürde turizm pazarlaması alanının genel yapısının ve özelliklerinin bibliyometri yasaları çerçevesinde belirlenmesine yönelik kapsamlı ve güncel çalışmaların bulunmamasından hareketle gerçekleştirilen buçalışmanın temel amacı, 2000-2010 yılları arasında turizm pazarlaması alanında yayımlanan Türkçe makalelerin bibliyometrik özelliklerinin saptanması ve bu çalışmalarda yer alan makalelere yapılan atıfların analiz edilmesidir. Bu amaçla, ulaşılabilen 286 hakem denetimli makale bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiş ve bu makalelerde yer alan 4048 makale atıfı üzerinden atıf analiziçalışması yapılmıştır. İncelenen makalelerde atıf yapılan kaynak türleri arasında dergilerin ilk sırada yer alması ve yabancı kaynakların yerli kaynaklara oranla daha fazla tercih edilmesi, çalışmadan elde edilen dikkat çekici bulgular arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda makalelere yapılan atıfların dergilere dağılımının Bradford Yasası’na uygun olduğu, yazar verimliliğininise Lotka Yasası’na uygun olmadığı anlaşılmıştır. Turizm pazarlaması literatüründe yarı yaşam, yedi yıl olarak hesaplanmıştır.

BibliometricProfile of Tourism Marketing Literature from 2000 to 2010and a Citation Analysis Study

Bibliometrics, which deals with determining the characteristics of publications in a discipline with quantitative analysis, is widely used in tourism marketing. Based on the assumption that the literature lacks comprehensive and up to date studies which examine specific characteristics and structure of tourism marketing literature with bibliometrics laws, this study aims to determine bibliometric characteristics of articles about tourism marketing publishedin Turkish between 2000 and2010 and also make an analysis of citations made to articles in these studies. For this purpose, 286 peer-review articles were examined in terms of bibliometric characteristics and 4048 citations were analysed with citation analysis.Findings show that journal articles rank the first among the other types of sources and sources written in foreign language are preferred more than domestic sources. Within the articles in the sample, distribution of article citations tojournals fits Bradford's Law of Scattering but distribution of authors does not fit Lotka'sLaw. Also, the mean half life of all articles published in tourism marketing literature is seven years

Kaynakça

Al,U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi'nin bibliyometrik profili, Türk Kütüphaneciliği, 21 (2): 142-163.

Bayram,Ö. G. (1998). Atıf verisi (Citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama, Türk Kütüphaneciliği, 12 (1): 21-32.

Egghe,L. ve Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics quantitative met­ hodsin library, documentation and information science. Netherlands: Else­ vier Science Publishers.

Garfield, E. (1965). Can citation indexing be automated?, Essays of an Information Scientist, 1: 84-90.

Garfield, E. (1980). Current comments Bradford's Law and related statistical patterns, Essays of an Information Scientist, 4: 476-483.

Gökkurt, Ö. (1994). Enformetri, Bradford Yasası ve Citation İndeks, Türk Kütüp­ haneciliği, 8 (1): 26-30.

Grönroos,C. (2007). Service Management and marketing: Customer manage­ mentin service competition, 3. Baskı, Chichester: J. Wiley & Sons.

Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism, Tourism Management, 32: 16-27.

Kotler, P., Bowen, J. ve Makens, J. (1996). Marketing for hospitality and tourism, UpperSaddle River, NJ: Prentice Hall.

Kozak, N. (2001). Türkiye'de turizm pazarlaması literatürünün gelişim süreci: 1972-1999 yılları arasında hazırlanmış lisansüstü tez çalışmaları üzerine biyo-bibliyografik bir inceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(Bahar): 26-33.

Law,R., Ye, Q., Chen, W. ve Leung, R. (2009). Research note an analysis of the most influential articles published in tourism journals from 2000 to 2007: A Google scholar approach, Journal of Travel & Tourism Marketing, 26: 735-746.

McKercher, B. (2008).A citation analysis of tourism scholars, Tourism Manage­ ment,29: 1226-1232.

Özel Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanındaki makalelerin bib- liyometrik analizi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı (12-15 Nisan 2012, Antalya), Ankara: Detay Yayıncılık: 423­ 432.

Palmer, A. L., Sese, A. ve Montano, J. J. (2005). Tourism and statistics bibliomet­ ricstudy 1998-2002, Annals of Tourism Research, 32 (1): 167-178

Pendlebury, D. A. (2008). White paper using bibliometrics in evaluating research. Research department, Thomson Reuters, Philadelphia, PA USA. 8 Eylül 2011 tarihinde http://wokinfo.com/media/pdf/UsingBibliometricsinEval_ WP.pdfadresinden erişildi.

Riley, R. W. ve Love, L. L. (2000). The state of qualitative tourism research, An­ nals of Tourism Research, 27 (1): 164-187.

Rowlands, I. (2005). Emerald authorship data, Lotka's Law and research produc­ tivity, Aslib Proceedings, 57 (1): 5-10.

Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001, Türk Kütüphaneciliği, 16 (3):282-320.

Yalçın, H. (2010). Millî Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009), MillîFolklor, 22 (85): 205-211.

Yozgat, U. veKartaltepe, N. (2009). Ulusal yönetim ve organizasyon kongre ki­ taplarındayer alan bildirilerin bibliyometrik profili: Örgüt teorisi ve örgüt­ sel davranış bildirileri üzerine bir araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniver­ sitesiİİBF Dergisi, 4 (1): 149-165.

Xiao,H. ve Smith, S. L. J. (2005). Source knowledge for tourism research, Annals of Tourism Research, 32 (1): 272-275.

Kaynak Göster

APA Özel, Ç , Kozak, N . (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili 2000- 2010 ve Bir Atıf Analizi Çalışması . Türk Kütüphaneciliği , 26 (4) , 715-733 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48835/622151