Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği

İhracatın artırılması, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin her ölçekteki coğrafi birimi için ekonomik kalkınmada kilit bir araçtır. İhracat miktarının; yerel, bölgesel ve küresel ihracatın oranının ve ürün çeşitliliğinin bilinmesi kadar, ihracatın hangi pazarlara yapıldığının yani coğrafi çeşitliliğin bilinmesi de büyük önem arz etmektedir. Gaziantep, Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan illeri arasındadır. Bu çalışma, 2010-2019 yılları arası Gaziantep ihracatının coğrafi çeşitliliğini Hirschman-Herfhindal İndeksi (HHI) kullanılarak ölçmek ve sonuçlarını değerlendirme amacı taşımaktadır. Ayrıca ilin ihracat gerçekleştirdiği pazarlardaki yoğunlaşma durumunu tespit etmek ve coğrafi çeşitlilik bulgularını daha kapsamlı bir şekilde açıklamak amacıyla Ticaret Yoğunlaşma İndeksi (TII) de kullanılmıştır. Son on yıllık dönemde ilin HHI değeri yaklaşık yarı yarıya düşüş göstererek, coğrafi çeşitliliğin arttığı gözlenmiştir. En yüksek TII değerleri ise coğrafi yakınlık avantajları ve tarihi kültürel bağları ile Ortadoğu ülkelerinde gözlenmiştir. Bunun yanında Afrika ve Orta Asya pazarlarında da alanını genişletmekle birlikte, Birleşik Krallık ve İtalya gibi ithalat rakamları yüksek Avrupa ülkelerinde de ortalamalara yaklaşan değerler göstermiştir. Coğrafi çeşitliliğin artış göstermesinde Gaziantep’te oluşan ve giderek gelişen çok aktörlü bir ihracat değer ortamı ile firmaların yüksek rekabet ile daha yüksek oranda yeni pazar arayışlarının etkisi olduğu söylenebilir.

Geographical diversification of Gaziantep province exports

Increasing exports is a key tool in economic development, especially for geographical units of all sizes of developing countries. It is just as important to know its geographical diversification; to know the amount of exports, to know its ratio to local regional and global exports, to know the diversity of products. Gaziantep is among the highest exporting provinces of Turkey. The aim of this study is to measure the geographical diversification of Gaziantep exports between 2010-2019 using Hirschman-Herfhindal Index (HHI) and to evaluate its results. In addition, the Trade Concentration Index (TII) was also used to determine the concentration status in the markets in which the province exports and to explain the geographical diversity findings in a more comprehensive way. During the last decade, the HHI value of the province has decreased by about half, increasing the geographical diversification of the province. It has emerged in Middle Eastern countries with the highest TII values, geographical proximity advantages and historical cultural ties. In addition, it also expanded its field in African and Central Asian markets, but also showed values approaching the average in European countries with high import figures, such as the United Kingdom and Italy. In the emergence of this situation, it can be said that with a multi-actor export value environment, firms have a high competition and a higher rate of new markets search.

Kaynakça

Acaravcı, A. & Kargı, G. (2015). Türkiye’de ihracatın çeşitlendirilmesi ve ekonomik büyüme. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1),1-16. https://doi.org/10. 20979/ue yd.182891

Aditya, A. & Acharyya, R. (2011). Export diversification, composition, and economic growth: evidence from cross-country analysis. The Journal of International Trade & Economic Development, 22 (7), 959-992. https://doi.org/10.1080/09638 199.2011.619009

Agosin, M. R. (2009). Export diversification and growth in emerging economies, CEPAL Review, 97, 115-131. http://hdl.handle.net/11362/11322

Agosin, M. R., Alvarez, R. & Bravo-Ortega, C. (2012). Determinants of export diversification around the world: 1962–2000. The World Economy, 35(3), 295-315. https:// doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01395.x

Akal, M. (2008). Ortadoğu sınır ülkeleriyle dış ticaret yoğunlaşması ve yapısal değişim. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 271-296. https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24248/257118?publisher=gantep

Akar, G. & Ay, A. (2019). Ürün ve ülke açısından ihracat çeşitlendirmesi: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1),116-127. https//dergipark.org.tr/en/pub/gumus/issue/44146/46099

Akardeniz, E. & Kıraç, F. (2015). Rekabet ve yoğunlaşma düzeyinin ölçülmesi; Gaziantep teknik tekstiller piyasası. The Journal of Academic Social Sciences 10(10), 451- 472. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.523

Akdemir, N. & Öngel, S. F. (2017). Gaziantep’te göç ve yerellik üzerinden birikim dinamikleri.Emek Araştırma Dergisi (GEAD) 8, (11), 55-74. http://www.emekarastirma.org /uploads/dergi /2910.pdf

Aktaş, M. T. & Çatalbaş, N. (2011). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınma ve ihracat ilişkisi üzerine bir inceleme. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXXI, (II), 61-90. https://dergipark.org.tr/en/pub/muiibd/issue/498/4447

Aldan, A., Aydın, M. F., Çulha, O. Y., Sunel, E. & Taşkın, T. (2012). İhracatta bölgesel ve sektörel çeşitlenme. Ekonomi Notları, 18. https://ideas.repec.Org/p/tcb/econot /1218.html

Al-Marhubi, F. (2000). Export diversification and growth: an empirical investigation. Applied Economics Letters, 7(9), 559-562. https://doi.org/10.1080/13504850050059005

Amurgo-Pacheco, A. & Pierola, M. D. (2008). Patterns of export diversification in developing countries: ıntensive and extensive margins. Policy Research Working Paper; No. 4473. World Bank, Washington, DC.

Arınç, K. (2011). Doğal, iktisadi, sosyal ve siyasal yönleriyle Türkiye’nin İç Bölgeleri. Eser Ofset Baskı Matbaacılık, Erzurum. ISBN 978-605-61910-0-8

ATONET (Ankara Ticaret Odası) (2021, Ocak 19) https://www.atonet.org.tr/IcerikDetay/11693_baran-suriye?nin-yeniden-insasi- calistayina-katildi

Avcı, S. (2000). Türkiye’nin ekonomi politikaları ve coğrafi sonuçları. Coğrafya Dergisi Sayı:8, 29-70. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/25057/264547

Ayık, U & Enterili, Z. (2020). Değişen kent politikaları ve kentsel dönüşüm: Gaziantep Nuripazarbaşı Mahallesi örneği. International Journal of Geography and Geography Education, 41, 221-244. https://doi.org/10.32003/igge.649700

Azgün, S. & Takım, A. (2016). Türkiye’nin dış ticaretinde mal ve ülke yoğunlaşması. 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi: 275-282. Erzurum, Turkey.

Benek, S. (2016). Türkiye-Suriye ilişkilerinin sosyal coğrafya açısından tarihsel arka planı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (1), 171-192. https://doi.org /10.21547/jss.256743

Boehe, D. & Jimenez, A. (2018). Does the sequencing of related and unrelated export diversification matter? evidence from Colombian exporters. International Business Review, 27, (6), 1141-1149. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.04.0 05

Brenton, P., Newfarmer, R. & Walkenhorst, P. (2009). Avenues for export diversification: issues for low-income countries. MPRA, Commission on Growth and Development Working Paper, 47. Munich: MPRA.

Brown, A. J. (1949). Applied Economics: Aspects of the World Economy in War and Peace. London.

Coe, N. M., Kelly P. F. & Yeung H. W.C (2007). Economic geography: A contemporary introduction. Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-3215-2

Cos, P., Colom, A. & Cabases A. (2019). Geographic export diversification: determinants and their link with export performance. International Business Theory and Application 61:397–411. https://doi.org/10.1002/tie.21991

Çınar, Y. & Göksel, T. (2010). İhracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar. Ankara Üniversite si SBF Dergisi, 65 (02), 29-57. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002169

Dalgıç, B. & Fazlıoğlu, B. (2015). Dış ticarette ürün/ülke çeşitliliği ve firma performansı: Türkiye örneği. Sosyoekonomi, Vol. 23 (26), 7-23. https://dergipark.org.tr/en/ pub/sosyoekonomi/issue/21086/227041

Değer, M. K. (2010). İhracatta ürün çeşitliliği ve ekonomik büyüme: Türkiye deneyimi (1980- 2006). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (2), 259-287. https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/2699/35591

Değer, M. K. & Genç, M. C. (2010). İhracatta ülke çeşitliliğinin toplam ihracat ve hâsıla üzerine etkisi: Türkiye ekonomisi üzerine eş-bütünleşme ve nedensellik testleri (1980-2007). Akdeniz İİBF Dergisi, 10 (20), 66-85. https://dergipark.org.tr/en/ pub/auiibfd/issue/32323/359209

Demir, M. A. (2020). Türkiye ile seçilmiş Ortadoğu ülkeleri arasındaki ticaret yoğunluğunun analizi. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume 1, (1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/niibfd/issue/55259/745791

Didier, L. (2017). South-south trade and geographical diversification of intra-SSA trade: evidence from BRİCS. African Development Review, Vol. 29, No. 2, 139–154. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12246 Dinçer, H. (2019). Kurtuluştan sonra Gaziantep (Türkiye’nin sıhhi ve içtimai coğrafyası: Gazi Ayıntâb vilayeti). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi XIX/38, 75-97. https://dergipark.org.tr/en/pub/cttad/issue/50526/657202

Doğan, M. (2021). Ekonomik coğrafya (4.Baskı), Doğan, M. & Doğan-Sertkaya, Ö. (Ed.), Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: 159-195. İstanbul: Pegem Akademi.

Doğan, S. & Soyyiğit Kaya, S. (2011). Gümrük Birliği sonrasında (1996-2009) Türkiye’nin Avrupa Birliği ile dış ticaretinin ülke ve fasıl bazlı yoğunlaşma analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 14, 1-18. https:// dergipark.org.tr/en/pub/iuekois/issue/8981/112033

Doğanay, H., Özdemir, Ü. & Şahin, İ. F. (2020). Genel beşeri ve ekonomik coğrafya. Pegem Akademi (11. Baskı), İstanbul. ISBN 978-605-364-119-3

Edmonds, C. & Li, Y. (2010). A new perspective on china trade growth: application of a new ındex of bilateral trade ıntensity. Honolulu: University of Hawaii at Manoa, Department of Economics, Working Papers, 201025.

Erkan, B. (2012). Ülkelerin karşılaştırmalı ihracat performanslarının açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayılarıyla belirlenmesi: Türkiye-Suriye örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,8,(15),195-218. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijmeb/ issue/54849/75108

Erkan, B. & Sunay, Z. F. (2016). Türkiye’nin ihracatının yoğunlaşma perspektifinde analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 5,(7),1823-1842. https:// doi.org/10.15869/itobiad.259266

Erlat, G. & Akyüz O. (2001). Country concentration of Turkish exports and imports overtime. Economics Web Institutes, www.luc.edu/orgs/meea/volume3/gerlat.pdf

Herfindahl, O. (1950). Concentration in the steel ındustry, Columbia University Ph. D. thesis-New York.

Herzer, D. & Lehnmann D, F. N. (2006). What does export diversification do for growth? An econometric analysis, Applied Economics, 38(15), 1825-1838. https://doi.org/10. 1080/00036840500426983

Hesse, H. (2009). Breaking ınto new markets emerging lessons for export diversification. In R. Newfarmer, W. Shaw & P. Walkenhorst (Eds.), Export Diversification and Economic Growth (pp. 55-81). World Bank, Washington DC.290p

Hirschman, A. (1945). National power and the structure of foreign trade. University of California Press, 155-62.

İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) (2021, Şubat 12). http://www.itkib.org.tr.Suriye Ülke Raporu 2010.pdf İzmen, Ü., Daş, Z. B. & Özbal, Y. (2015). Bölgesel kalkınma dinamikleri: ihracat ve sanayi kenti Gaziantep - Rekabet Gücü Analizi ve 2023 senaryoları. İstanbul. Promice Dijital Matbaacılık. ISBN: 978-605-64879-5-8

Karakaş, A. (2017). İthalata dayalı ihracatın riskli yapısı: dış ticarette sürdürülebilirliğin Türkiye için analizi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 261- 278. https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/30549/296087

Kaplan, H. & Tur, F. (2017). Türkiye’de ihracatın sektör ve pazar çeşitliliği çerçevesinde yaşadığı yapısal dönüşüm. Ege Akademik Bakış, Cilt 17(1), 59-74. https://doi.org 10.21121/eab.2017123468

Koçal, A. V. (2013). Kuzey Irak’la sınır ticaretinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne sosyoekonomik etkileri bağlamında kentleşmenin ekonomi politiği. I. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 29 Haziran-01 Temmuz 2012, Konya

Kojima, K. (1964). The pattern of ınternational trade among advanced countries. Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 5 (1) : 16-36. https://www.jstor.org/stable/43295433

Kotil, E. (2019). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı: çekim modeli analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 15,(2), 167-175. https://dergipark.org.tr/en/pub//esad/issue/49561/604724

Kösekahyaoğlu, L. (2007). Türkiye dış ticaretinde ürün ve ülke bazında yoğunlaşma: 1980–2005 dönemi üzerine karşılaştırmalı bir analiz. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:36, 15-34. https://dergipark.org.tr/en/pub/iusiyasal/issue/600/6047

Kunimoto, K. (1977). Typology of trade ıntensity ındices. Hitotsubashi Journal of Economics, 17 (2), 15-32.

Kula, F. & Aslan, A. (2008). Türkiye’nin Ortadoğu’da ekonomik geleceği: Türkiye’nin ihracat potansiyeline yönelik ampirik bir analiz. MPRA Paper 10688, University Library of Munich, Germany.

Lederman, D. & Maloney W. F. (2009). Breaking ınto new markets emerging lessons for export diversification. In R. Newfarmer, W. Shaw & P. Walkenhorst (Eds.), Trade structure and Growth. (pp. 39-55). World Bank, Washington DC. 290p.

MFA (Ministry of Foreign Affairs) (2021, Şubat 7). http://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa

Mortan, K. & Arolat, O. S. (2009). Gaziantep ekonomisine bakış. Heyamola Yayınları: İstanbul, 103s.

Mutluer, M. (2003). Türkiye’de yeni gelişen sanayi odakları: Denizli-Gaziantep-Çorum. Ege Coğrafya Dergisi, 12 (1). https://dergipark.org.tr/en/pub/ecd/issue/4882/66952

Orhan, A. & Demir, S. (2019). Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümünde gini katsayısı mı theil endeksi mi? II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) June 20-21-22, 2019 / Bandırma – Turkey 1331-1345.

Özdemir, Ü., Kantürk Yiğit, G. & Oral, M. (2016). Cumhuriyetten günümüze ekonomi politikaları bağlamında Türk dış ticaretinin gelişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 21 (35), 149-174. https://doi.org/10.17295/dcd.23130

Özlü-Yıldız, Z. (2017). Gaziantep’in 1923-1938 yılları arasında ekonomik ve bayındırlık alanındaki faaliyetleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 (51), 330-342. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1769

Öztürk, B. (2005). Türk Yatırım Fonu Sektörünün Rekabet Yapısı. Sermaye Piyasası Rekabet Kurulu Araştırma Dairesi. Araştırma Raporu.

Öztürk, İ., & Anıl, İ. (2017). Uluslararası coğrafî çeşitlendirme derecesi ile iç ve dış faktörlerin firma performansı ile etkileşimi: Bist’e kayıtlı işletmeler üzerinde bir araştırma (2009-2014). Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (36), 47-70. https://doi.org/10.25294/auiibfd.357612

Sandal, E. K., & Şen, Ö. (2016). The agglomerated ındustrıal sectors in Gaziantep and these sector’s dıstrıbutıon in Turkey. Turkish Studies, Volume 11/8,313-334. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9612

Saray, M. O. (2019). D-8 ekonomileri, dış ticaret desenleri ve Türkiye için önemi: ihracat ve ithalat yoğunluğu endeksiyle bir değerlendirme. Curr Res Soc Sci, 5 (2), 171- 188. https://doi.org/10.30613/curesosc.627642

SBB (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) (2021, Şubat 6). https://www.sbb.gov.tr/wp- content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf.

SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) (2021, Mart 9). https://www.sde.org.tr/search?Search=somali

Shepherd, B. (2010). Geographical diversification of developing country exports. World Development Volume 38,(9), 1217-1228. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.02.005

Shepotylo, O. (2013). Export diversification across countries and products: do Eastern European (EE) and Commonwealth of Independent States (CIS) countries diversify enough? The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 22, No. 4, 605–638. https://doi.org/10.1080/09638199.2011. 577797

Sıradağ, A. (2016). Türkiye-Somali ilişkileri: sebepler, dinamikler ve meydan okumalar, Ortadoğu yıllığı 2016, (Edt. İnat, K. ve Ataman, M.) Kadim Yayınları, Ankara, 713s

Soyyiğit, S., & Doğan, S. (2019). Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile dış ticaretinin yapısal analizi: artan rekabet mi yoksa yoğunlaşma mı? Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17 (3), 164-180. https://doi.org/10.11611/yead.54569 2

Sönmez, M. E. (2012). Yerleşme yeri seçimi ve alansal gelişimi açısından Gaziantep, Özserhat Yayıncılık, Malatya, 187s.

Söylemez, S. A., Arslan, G. E., Çakar, G. E., Kalaycıoğlu, S., & Özgen, L. (2012). Gaziantep sanayisi ve dinamikleri, Discussion Paper, No. 2012/83, Turkish Economic Association.

Sümer, G. (2012). Kuzey Afrika pazar araştırması, https://fka.gov.tr/arastirma-raporlari-detayi-1463574266165

Taş, İ. (2011). Türkiye’de ihracat çeşitlendirmesi ve büyüme ilişkisi. [Yüksek Lisans Tezi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı). (2021, Şubat 8) https://www.tepav.org.tr/upload/files/14757615571.pdf.

Tezel, İ. (2018). Gaziantep Serbest Bölgesinin Gaziantep dış ticaretine katkısı. Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi, 1(1), 103-114. https://dergipark.org.t r/tr/pub/gunaad/issue/41357/499825.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) (2021, Şubat 2). https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari

Torlak, Ö., Kula, V., & Özdemir, Ş. (2007). Türk işletmelerinin ihracat performansı belirleyicileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/1, 103 -114. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28333/301113

Tümertekin, E. & Özgüç, N. (1997). Ekonomik coğrafya -küreselleşme ve kalkınma. Çantay Kitabevi.

Türkcan, K. (2014). Investigation the role of extensive margin, ıntensive margin, price and quantity components on Turkey’s export growth during 1998-2011. Turkish Economic Association Discussion Paper, 2014/2, February

Ulusoy, R., & Turan, N. (2016). Gaziantep ekonomisinin Ortadoğu açısından önemi. Gazi Akademik Bakış, Cilt 9 (18), 141-165. https://doi.org/10.19060/gav.320741

Ünsal, A., & Sülkü, S. N. (2020). Bölgeler arası gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması: Türkiye örneği. Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 95, 177-209. https://doi.org/10.12995/bilig.9508

Yaşar, E. (2019). Dış ticarette uluslararası mal ve piyasa çeşitlendirmesi: seçilmiş ülkeler için kümeleme analizi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 7 (2), 85-106.

Yayla M. (2007). Türk bankacılık sektöründe yoğunlaşma ve rekabet: 1995-2005. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:1, (1). https://dergipark.org.tr/tr/pub/bddkdergisi/issue/57368/812766

Yılmaz, F., & Akkaya, G. C. (2020). Türkiye’nin Avrupa Birliği ile dış ticaretinde yoğunlaşma analizi. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 24(2), 251-267. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/60073/795206

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tcd899402, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Türk Coğrafya Kurumu}, year = {2021}, volume = {}, pages = {145 - 156}, doi = {10.17211/tcd.899402}, title = {Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği}, key = {cite}, author = {Şen, Ömer} }
APA Şen, Ö . (2021). Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği . Türk Coğrafya Dergisi , (77) , 145-156 . DOI: 10.17211/tcd.899402
MLA Şen, Ö . "Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği" . Türk Coğrafya Dergisi (2021 ): 145-156 <
Chicago Şen, Ö . "Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği". Türk Coğrafya Dergisi (2021 ): 145-156
RIS TY - JOUR T1 - Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği AU - Ömer Şen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17211/tcd.899402 DO - 10.17211/tcd.899402 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 156 VL - IS - 77 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.899402 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği %A Ömer Şen %T Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği %D 2021 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 77 %R doi: 10.17211/tcd.899402 %U 10.17211/tcd.899402
ISNAD Şen, Ömer . "Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği". Türk Coğrafya Dergisi / 77 (Haziran 2021): 145-156 .
AMA Şen Ö . Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği. Türk Coğ. Derg.. 2021; (77): 145-156.
Vancouver Şen Ö . Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği. Türk Coğrafya Dergisi. 2021; (77): 145-156.
IEEE Ö. Şen , "Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği", Türk Coğrafya Dergisi, sayı. 77, ss. 145-156, Haz. 2021, doi:10.17211/tcd.899402