LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin girişimcilik olgusuna ilişkin düşünceleri ve etik konusundaki yargıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Trakya Üniversitesi içinden seçilen 5 fakülte ve 5 meslek yüksekokulunda ve her birimden ikişer bölüm/programda öğrenim gören 559 öğrenci üzerinde ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmış ve bu veriler üzerinden faktör analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamındaki verilerin incelenmesi sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim düzeyleri, ailelerinde kendi işini kuran yakınlarının bulunma durumları ve öğrencilik sürecinde bir işte çalışma durumları ile girişimcilik eğilimleri ve etik tutumları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Etik, Ahlak, Etik Kod

THE ENTREPRENEURIAL TENDENCY OF THE UNDERGRADUATE AND ASSOCIATE DEGREE STUDENTS AND THEIR PERSPECTIVE ON ETHICAL VALUES: TRAKYA UNIVERSITY EXAMPLE

The aim of this study is to try to determine the thoughts of undergraduate and associate degree students on entrepreneurship and their judgments on ethics, especially for students studying at Trakya University. Since there are not many studies that reveal the judgments of undergraduate and associate degree students on entrepreneurship and ethics issues together, a research was conducted in this direction and the opinions of undergraduate and associate degree students on these issues were tried to be revealed. For this study, a survey based on qualitative research methods was conducted on 559 students studying at 5 faculties and 5 vocational schools selected from Trakya University and two departments / programs from each unit. SPSS program was used in the analysis of the data obtained as a result of the research and factor analysis was made on these data. As a result of the analysis of the data within the scope of the research, a significant relationship was found between the gender, education level, presence of relatives who started their own business in their families and their employment status during the student period of the students participating in the research and their entrepreneurship tendencies and ethical attitudes. The study will contribute to the gap in the literature in the context of comparing the thoughts of undergraduate and associate degree students on entrepreneurship and ethics.

___

KAYNAKÇA Akbaba A. ve Erenler, E. (2011). “Etik Karar Verme ve Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi, 31, 459.

Aktaş, K. (2014). Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 22-32.

Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri = The Tendencies of Professional Preferences and Entrepreneurship among Undergraduate Students. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1–11.

Arslantaş, C. C. (2001). Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 12(38), 17-23.

Aydınlık, A.Ü. ve Dönmez, D. (2007). Türkiye’de Faaliyet Gösteren En Büyük 500 İşletme’de Etik Kodları Araştırması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (28), 151-158.

Aytaç, Ö. ve İlhan, S., (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, ss:101-120.

Bozkurt, Ö.Ç.,Kalkan, A., Koyuncu, O., Alparslan, A. M. (2012). “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 229-247.

Bozkurt, Ö., (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Ankara: Detay Yayıncılık.

Bozkurt, Ö., (2006). Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Sayı:2, ss:93–111.

Börü, D.,(2006) “Girişimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Yayın No.733, İstanbul.

Cansız, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Demirdağ, G. E. ve Ekmekçioğlu, E. B. (2015). Etik İklim Ve Etik Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 197-216.

Doğan, N. (2013) Türkiye’de Girişimcilik eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Dursunoğlu, İ., (2016), “Sosyal Darwinizm”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, 213.

Eryılmaz, B. ve Biricikoğlu, H. (2011). Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik. İş Ahlakı Dergisi, 4 (7), 19 – 45.

Ersoy, H. (2010) “Kültürel Çevrenin Girişimcilik Tercihine Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1): 71-77.

Güney, S. ve Mandacı, G. (2009), Makyavelizm ve Etik Algısı İlişkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 83-104.

Gürlek, B. ve Gürol, M. A. (1993), “Kaliteye Giden Yolda Etik Yapının Rolü”, D.E.Ü. İ. İ. B. Fakültesi Dergisi, 8 (1): 192-203.

İnce, A. R., Erdem, H., Deniz, M., Bağlar, N. (2015). “Girişimci Kişilik Özellikler İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Potansiyel Girişimci Adayları Üzerinden İncelenmesi”, The Journal of Social Science Studies, 41: 399-416.

İrmiş, A., Durak, İ., Özdemir, L. (2010). Girişimcilik Kültürü: Anadolu Girişimciliğinden Örnekler. Bursa: Ekin Yayınevi.

İşgüden, B. ve Çabuk, A. (2006), ”Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerine Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, ss.59-86.

Karabınar,S. ve Çevik, Z. (2014). Türkiye'deki Zorunlu Muhasebe Meslek Kurallarının Ahlak Yaklaşımları Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 29-44.

Keleş, H. N., Özkan, T. K., Doğaner, M., Altunoğlu, A. E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(9): 107-118.

Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(XIV), 209- 226.

Kutlu, H. A.(2008), “Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 63(2), 143-170.

Kutlu, H. A. (2011). Meslek Etiği, 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara.

Küçük, O. (2013). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Meriç, S. (2013). Girişimcilik Potansiyeli ile Etik Algı Arasındaki İlişki: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Düzce: Düzce Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özkul, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi Kobi’lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Isparta.

Özden, K., Timurlenk, M.S. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma. 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 112, Kongreler Dizisi: 16, 229-240.

Özden K., Maksüdünov A., ve Najimudinova S.,(2014) “Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan Ve Türkiye Örneği”, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, Bişkek, Kırgızistan.

Özyer K. ve Azizoğlu, Ö. (2010). “Demografik Değişkenlerin Kişilerin Etik Tutumları Üzerindeki Etkileri”. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2):59-84

Salik, N.,ve Kaygın, E. (2015). Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(13), 145-162.

Taş, F. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Etik Değerlere Yatkınlık Durumları Ve İlişkili Faktörler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 236.

Toprakcı, E., Çakırer, I., Bilbay, A., Bagcivan, E. ve Bayraktutan, I. (2010). Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetmenleri Meslek Etiği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1), 14-23.

Uzun, E. ve S. Dirlik (2007). KOBİ Sahiplerinin Girişimcilik, Kişilik ve Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Muğla İlinde Ampirik Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2):133-148.

Yüksel, H. Cevher, E. Yüksel, M. (2015). Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 143- 156.

___

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed806279, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {707 - 734}, doi = {10.26468/trakyasobed.806279}, title = {LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Rençber, Muammer and Ünsar, Agah and Oğuzhan, Adil} }
APA Rençber, M. , Ünsar, A. & Oğuzhan, A. (2021). LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 707-734 . DOI: 10.26468/trakyasobed.806279
MLA Rençber, M. , Ünsar, A. , Oğuzhan, A. "LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 707-734 <
Chicago Rençber, M. , Ünsar, A. , Oğuzhan, A. "LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 707-734
RIS TY - JOUR T1 - LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Muammer Rençber , Agah Ünsar , Adil Oğuzhan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.806279 DO - 10.26468/trakyasobed.806279 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 707 EP - 734 VL - 23 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.806279 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Muammer Rençber , Agah Ünsar , Adil Oğuzhan %T LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.806279 %U 10.26468/trakyasobed.806279
ISNAD Rençber, Muammer , Ünsar, Agah , Oğuzhan, Adil . "LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Aralık 2021): 707-734 .
AMA Rençber M. , Ünsar A. , Oğuzhan A. LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(2): 707-734.
Vancouver Rençber M. , Ünsar A. , Oğuzhan A. LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(2): 707-734.
IEEE M. Rençber , A. Ünsar ve A. Oğuzhan , "LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 707-734, Ara. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.806279
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1305-7766
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi

65.5b33b

Sayıdaki Diğer Makaleler

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL GÖRÜNÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

İlknur ESKİN

KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Serkan KANDIR, Gözde ELBİR MERMER

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ROLLERİ: EĞİTİM YÖNETİMİ AÇISINDAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN, Mübin KIYICI

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Muammer RENÇBER, Agah ÜNSAR, Adil OĞUZHAN

GÖRELE KEMENÇE KÜLTÜRÜ VE GÜNÜMÜZ İCRACILARI

Bilal DİZDAR

GELİŞTİRİLMİŞ YAPAY SİNİR AĞLARI (ANN) VE ÇOKLU DOGRUSAL REGRESYON (MLR) MODELLERİYLE ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞININ TAHMİN EDİLMESİ

Esma UZUNHİSARCIKLI, E KAVUNCUOGLU, Hanife AKGÜL

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Ömür KAYA, Murat AKBALIK

IAASB DENETİM RAPORU PROJESİ VE YENİ DENETİM RAPORU: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tolga ERDOĞAN, Peyami ÇARIKÇIOĞLU

İSMET İNÖNÜ’NÜN ZİYARETİ (8-9 ARALIK 1934) NEDENİYLE HAZIRLANAN RAPORA GÖRE EDİRNE

Muharrem TURP

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA YATAN HASTA BEKLENTİ VE ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Simge ENGİN, Hakan YAŞ