ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme becerileri ve akademik güdülenme arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde yer alan çeşitli ortaöğretim kurumlarında okuyan 969 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler, Kişisel Bilgi Formu, Duygu Düzenleme Ölçeği ve Akademik Güdülenme Ölçeği aracılığıyla toplanmış, hipotezlerin testinde Yapısal Eşitlik Modellemesi, Bağımsız Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi aracılığıyla SPSS 24.0 ve AMOS 24 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca akademik güdülenmenin okul türüne göre farklılaştığı, bu farklılaşmanın da fen lisesinin sağlık meslek lisesine göre, imam hatip lisesinin anadolu lisesi ve sağlık meslek lisesine göre yüksek olduğu görülmüştür. Duygu düzenleme becerileri ise hem cinsiyete hem de sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, 12.sınıf öğrencilerinin de 10.sınıf öğrencilerine göre duygu düzenleme becerilerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın sonuçları ışığında tartışılmıştır. Bu konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda ergenlerin ebeveyn ilişkilerinin, akran ilişkilerinin ve sosyo-ekonomik düzeylerinin de incelenmesi farklı sonuçlar doğuracaktır.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMOTIONAL REGULATION SKILLS AND ACADEMIC MOTIVATION OF ADOLESCENTS

The purpose of this research is to show whether there is a relationship between emotional regulation skills and academic motivation in adolescents. The study's universe consists of 969 students studying at various secondary education institutions located in the Kalecik district of Ankara in the academic year of 2017-2018. Data were collected through Personal Information Form, Emotion Regulation Scale and Academic Motivation Scale and analyzed by Structural Equation Modeling, Independent Samples T-Test and One-Way ANOVA using SPSS 24.0 and AMOS 24 programs. As a result, a significant positive correlation between emotional regulation skills and academic motivations of adolescent students was found. In addition, it was seen that the academic motivation varied according to the type of school, and this differentiation was higher in the science high school compared to the vocational high school of health, and imam hatip high school was higher than the Anatolian high school and the type of vocational high school of health. Emotional regulation skills differ significantly from both sexes and class levels. According to the students of male students, 12th grade students were found to have higher emotion regulation skills than 10th grade students. For the future research which will be done on this subject, examining of adolescents' parental relations, peer relations and socio-economic levels will have different results.

___

Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Aktaş, H. (2017). Akademik Güdülenme ile Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 6(3). 1376-1398.

Altun, F. &Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin Okul Motivasyonunu Yordayan Bazı Değişkenler. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, Antalya-Turkey.

Ateş, P. (2016). İmam hatip lisesi’nde okuyan öğrencilerin imam hatip lisesi’ni tercih nedenleri ve beklentileri (Gaziantep örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Bagozzi R.P., &Yi, Y. (2012). Specification, evaluation, and interpretation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science. 40(1), 8–34. Bozanoğlu, İ. (2004a). Akademik Güdülenme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği, Güvenilirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 83-98.

Bozanoğlu, İ. (2004b). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin akademik risk altındaki öğrencilerin akademik alandaki güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Yayımlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bozkurt-Yükçü, Ş., & Demircioğlu, H. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 44, 442-466.

Budak S. (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Carlson, S. M., & Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22(4), 489-510.

Çapa-Aydın, Y. & Emmioğlu, E. (2008). High School Students’ Emotions and Emotion Regulation during Test Taking. "IXth European Conference on Educational Research (ECER)"

Çelik, H. & Kocabıyık, O.O. (2014). Genç Yetişkinlerin Saldırganlık İfade Biçimlerinin Cinsiyet ve Bilişsel Duygu Düzenleme Tarzları Bağlamında İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(1), 139-155.

Demir, M.K., Arı, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(3), 265-279.

D'Zurilla, T. J., Maydeu-Olivares, A. & Kant, G. L. (1998). Age and gender differences in social problem-solving ability. Personality and individual differences, 25(2), 241-252.

Eisenberg, N., Cumberland, A. & Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion. Psychological Inquiry. 9(4), 241-273.

Eisenberg, N., Sadovsky, A., & Spinrad, T.L. (2005). Associations of emotion-related regulation with language skills, emotion knowledge, and academic outcomes. New Directions for Child and Adolescent Development. 109, 109-118.

Eldoğan, D. (2012). Üniversite öğrencilerindeki erken dönem uyumsuz şemalar ve sosyal fobi belirtileri ilişkisinde duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünün incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE.

Fried, L. (2011). Teaching Teachers about Emotion Regulation in the Classroom. Australian Journal of Teacher Education, 36(3).

Garnefski, N., Teerds, J., Kraaij, V., Legerstee, J. & Kommer, T. (2004). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females. Personality and Individual Differences, 36, 267–276.

Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children's early academic success. Journal of School Psychology, 45(1), 3-19.

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality & Social Psychology. 85, 348-362.

Hafiz, N. H. A. H. (2015). Emotıon regulatıon and academıc performance among IIUM students: a preliminary study. Jurnal Psikologi Malaysia. 29 (2), 81-92.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. Harlow: Pearson Education Limited.

Hazrati-Viari, A., Rad, A. T., & Torabi, S. S. (2012). The effect of personality traits on academic performance: The mediating role of academic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 32, 367-371.

Jankowski, P.& Rękosiewicz, M. (2013). Type of social participation and emotion regulation among upper secondary school students. Polish Psychological Bulletin. 44(3), 322-330.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Karataş, H., & Erden, M. (2014). Academic Motivation: Gender, Domain and Grade Differences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 143, 708-715.

Koole, S. (2009). The psychology of emotion regulation: an integrative review. Cognition and Emotion, 23(1), 4-41.

Kulaksızoğlu, A. (2013). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kwon, K., Hanrahan, A. R., & Kupzyk, K. A. (2017). Emotional expressivity and emotion regulation: Relation to academic functioning among elementary school children. School Psychology Quarterly, 32(1), 75-88.

Momanyi, J. M., Too, J. K.& Simiyu, C. (2015). Influence Of Type Of School On Academıc Motıvatıon And Academıc Performance Among Secondary School Students In Kenya. International Journal of Current Research. 7(11), 23368-23372.

Newhouse, D. & Beegle, K. (2005). The Effect of School Type on Academic Achievement: Evidence from Indonesia. World Bank Policy Research Working Paper. 3604, 45.

Onuk, Ö. (2007). Müzik öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin öğretmenliğe güdülenmeleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Saarni, C. (1984). An observational study of children's attempts to monitor their expressive behavior. Child development, 1504-1513.

Southam Gerow M. A. (2013). Çocuklarda ve ergenlerde duygusal düzenleme. (M. Artıran, Çev.; M. Şahin, Çev. Edit.). Ankara: Nobel Yayıncılık. (2014).

Steinberg, L. (1985). Ergenlik (F. Çok, Çev.). Ankara: İmge kitabevi. (2013).

Şahin, H., & Çakar, E. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9(3), 519-540.

Tamir M., Bigman Y.E., Rhodes E., Salerno J. & Schreier J. (2015). An expectancy-value model of emotion regulation: implications for motivation, emotional experience, and decision making. Emotion. 15(1):90-103.

Ulaşan-Özgüle, E. T. (2011). Mediating role of self-regulation between parenting, attachment, and adjustment in Middle Adolescence (Doctoral dissertaion). Middle East Technical University, Ankara.

Villard, D., ve Öğülmüş, S. (2015). The Study of Intrinsic Motivation of Haitian Middle and High School Students. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “Uluslararası Eğitim Kongresi 13-15 Mayıs 2015” Yayımlanmamış.

Yusuf, M. A. & Adigun, J. T. (2017). The Influence of School Sex, Location and Type on Students’ Academic Performance. International Journal of Educational Sciences. 2, 81-85.

___

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed797481, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {593 - 618}, doi = {10.26468/trakyasobed.797481}, title = {ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Demireğen, Zergün and Şener Kılınç, Tülin} }
APA Demireğen, Z. & Şener Kılınç, T. (2021). ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 593-618 . DOI: 10.26468/trakyasobed.797481
MLA Demireğen, Z. , Şener Kılınç, T. "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 593-618 <
Chicago Demireğen, Z. , Şener Kılınç, T. "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 593-618
RIS TY - JOUR T1 - ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Zergün Demireğen , Tülin Şener Kılınç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.797481 DO - 10.26468/trakyasobed.797481 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 593 EP - 618 VL - 23 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.797481 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Zergün Demireğen , Tülin Şener Kılınç %T ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.797481 %U 10.26468/trakyasobed.797481
ISNAD Demireğen, Zergün , Şener Kılınç, Tülin . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Aralık 2021): 593-618 .
AMA Demireğen Z. , Şener Kılınç T. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(2): 593-618.
Vancouver Demireğen Z. , Şener Kılınç T. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(2): 593-618.
IEEE Z. Demireğen ve T. Şener Kılınç , "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 593-618, Ara. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.797481