Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Ailelerinin Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşleri

Amaç: Uzaktan eğitim, eğitimci, öğrenen ve öğrenme kaynakları arasındaki sınırlamayı ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu amaçla mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan disiplinler arası bir alandır. Özellikle pandemi döneminde sosyal mesafenin korunması hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin sağlığının korunmasına ve sürdürülmesine vesile olmuştur. Ancak pandemi sürecinde uzaktan eğitimin bir zorunluluk olarak hayatımıza girmesi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Eğitim ortamının sınıftan çıkıp eve gelmesi ve aile bireyleri ile paylaşılan zamanın artık eğitim için kullanılması, ailelerin uzaktan eğitim ile ilgili deneyimlerini, tutumlarını ve görüşlerini belirlemeye yönelik çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu araştırma, lisans ve lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin ailelerinin Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışma 407 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile pandeminin 9. ve 10. ayları arasında toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada ailelerin uzaktan eğitim konusunda olumsuz görüşe sahip olduğu ve bu görüşlerin yaşadıkları olumsuz deneyim ve sorunlardan etkilendiği belirlenmiştir. Aileler, uzaktan eğitimin maliyetinin düşük olmasını ve öğrencilerin aileleriyle geçirdikleri sürenin artmasını olumlu bulmuşlardır. Ancak uzaktan eğitim sürecinde yaşanan bağlantı sorunlarından, öğrencinin bilgisayar başında fazla vakit geçirmesinden ve ev ortamının eğitime uygun olmamasından şikayetçi oldular. Ayrıca aileler; uzaktan eğitimin mesleki becerileri aktarmada yetersiz olduğunu ve uzaktan eğitimin hemşirelik eğitimi için uygun olmadığını belirtmiştir. Çalışmada Y kuşağı aile bireylerinin, lisansüstü eğitimi olanların ve evinde sürekli internet bağlantısı olanların uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin diğerlerine göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Uzaktan eğitim artık hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle uzaktan eğitimle ilgili sorunların ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Uzaktan eğitimin tüm paydaşlarının görüş, tutum ve deneyimlerine ilişkin araştırma sonuçları, uzaktan eğitim uygulamalarına katkı sağlayacaktır.

Opinions of the families of nursing students on distance education during the Covid-19 pandemic

Aim: Distance education, is an interdisciplinary field that aims to remove the limitation between educator, learner and learning resources and makes use of existing information and communication technologies for this purpose. Maintaining social distance, especially during the pandemic, has been instrumental in protecting and maintaining the health of both students and educators. However, distance education's entry into our lives as a necessity during the pandemic has brought many problems with it. The fact that the education environment left the classroom and came into the home, and that time shared with family members is now used for education, makes it necessary to conduct studies to determine the experiences, attitudes, and opinions of families about distance education. This study aimed at determining the opinions of the families of undergraduate and graduate nursing students on distance education during the Covid-19 pandemic. Methods: This is a descriptive and cross-sectional study. The study was conducted with 407 participants. The data were collected between the 9th and 10th months of the pandemic, with the data collection tool developed by the researchers. Results: The families have a negative opinion on distance education and these opinions were affected by the negative experiences and problems they have had. The families found the low costs and the increased time the students spent with their families to be positive aspects about distance education. The families complained about connection problems, the student spending too much time on the computer and about the home environment being not suitable for education. However, negative opinions of the families included that distance education is insufficient in conveying professional skills, and that distance education is not suitable for nursing education. The opinions of Y-generation family members, those with graduate education, and those that had a permanent internet connection at home had more positive opinions compared to the others. Conclusion: Distance education has become an integral part of our lives. Therefore, it is important to unearth problems regarding distance education and develop solutions. Study results on the opinions, attitudes, and experiences of all stakeholders of distance education will contribute to distance education practices.

___

  • 2. Aguilera-Hermida AP. College students’ use and acceptance of emergency online learning due to Covid-19. Int J Educ Res 2020;1,100011. doi:10.1016/j.ijedro.2020.100011
  • 3. Çalıkoğlu A, Gümüş S. The future of higher education: The effects of Covid-19 on teaching, research and internationalization. J Higher Educ 2020;10(3):249-59. doi:10.2399/yod.20.005000

___

Vancouver Şen Y. , Ulupınar S. , Ulupınar S. , Güngör Beke M. , Kaya P. Opinions of the families of nursing students on distance education during the Covid-19 pandemic. Tıp Eğitimi Dünyası. 2023; 22(67): 56-70.