Acil Tıp Stajı Alan Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hekimlik Becerilerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerin acil hastayı yönetme yeteneğine sahip olması beklenmektedir. Acil tıp stajı farklı kliniğe sahip bir çok hastanın değerlendirildiği bir staj olarak bu ortamı sağlayabilmektedir. Ulusal çekirdek tıp eğitimi programına (UCEP) göre belirlenmiş temel beceriler eşliğinde acil tıp stajı almış ve sonrasında seçmeli staj olarak acil tıp stajını alan öğrenciler arasında yeterliliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma 2021-2022, Eğitim yılında Temmuz-Aralık ayları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi. Çalışma öncesi gerekli izinler alındı. İlk kez acil tıp stajı alan 123 son sınıf öğrencisi ve ek olarak tekrar seçmeli olarak acil tıp stajı alan 29 son sınıf öğrencisi yüz yüze uygulanan ankete katıldı. Demografik bilgiler ve UCEP’te yer alan temel hekimlik uygulamalarını izleme, yapma ve yapabilme durumlarına dair sorular soruldu. Veriler SPSS 23 istatistik paket programında analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %52.6’sı tıp fakültesi seçme nedenini “idealimdeki meslek hekimlik olduğu için seçtiğini, %87.5 ‘u mezun olduktan sonra uzman hekim olarak çalışmak istediklerini, tıpta uzmanlık sınavına öğrencilerin %70.4’ü hazırlık yaptığını belirtmiştir. İlk kez acil tıp stajı alan öğrencilerin sadece %14,5’u entübasyon yapabilmesi ile en düşük , %99,3’ü elektrokardiyografi çekme işlemi ile en yüksek cevabı vermiştir. Acil tıp stajını yaptıktan sonra tekrar seçmeli staj olarak alan öğrencilerde entübasyon yapma işlemi oranı %27,6 olarak bulunmuştur. Her iki grup arasındaki fark anlamlıdır. Sonuç: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin acil tıp stajı eğitimi sonrası kazandıkları bilgi, beceri, tutum onları mezuniyet sonrasına hazırlamakta önem arz etmektedir. Eğitim programları bu yönde düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler:

Acil Tıp, Beceri, İntern

Evaluation of Medical Skills of Medical Faculty Final Year Students who received Emergency Medicine Internship

Students who graduate from medical school are expected to have the ability to manage the emergency patient. Emergency medicine internship can provide this environment as an internship in which many patients from different clinics are evaluated. It is aimed to evaluate the proficiency among the students who received emergency medicine internship with the basic skills determined according to the national core medical education program (UCEP) and then took the emergency medicine internship as an elective internship. Methods: This descriptive study was carried out at Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine between July and December in the academic year 2021-2022. Necessary permissions were obtained before the study. 123 senior students who received emergency medicine internship for the first time and 29 senior students who received emergency medical internship again as an elective participated in the face-to-face survey. Questions were asked about demographic information and their status of following, performing and performing basic medical practices in UCEP. Data were analyzed in SPSS 23 statistical package program. Results: 52.6% of the students participating in the study stated that they chose the reason for choosing a medical school because "my ideal profession is medicine, 87.5% of them want to work as a specialist after graduation, 70.4% of the students have prepared for the medical specialty exam. Only 14.5% of the students who received emergency medicine internship for the first time gave the lowest response with intubation, and 99.3% gave the highest response with electrocardiography. The rate of intubation was found to be 27.6% in the students who took the emergency medicine internship as an elective internship again. The difference between both groups is significant. Conlusions: The knowledge, skills and attitudes gained by the final year medical students after the emergency medicine internship training are important in preparing them for post-graduation. Training programs should be arranged in this direction.

___

  • 2. Coates WC, Gill AM. The Emergency Medicine Subinternship – A Standard Experience for Medical Students?. Acad Emerg Med. 2001;8(3):253-8. doi: 10.1111/j.1553-2712. 2001.tb 01 301.x.
  • 3. Lampe CJ, Coates WC, Gill AM. Emergency Medicine Subinternship: Does a Standard Clinical Experience Improve Performance Outcomes?.Acad Emerg Med. 2008;15(1):82-5. doi: 10.1111/j.1553-2712.2007.00005.x.
  • 4. Göçgeldi E, İstanbulluoğlu H, Uçar M, Yaren H, Ceylan S, Koçak N. Tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin tıp eğitimleri süresince pratik uygulama yapabilme durumunun araştırılması. Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 107-113.

___

Vancouver Akman C. , Toraman Ç. , Daş M. , Bardakcı O. , Akdur G. , Akdur O. Acil Tıp Stajı Alan Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hekimlik Becerilerinin Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2023; 22(67): 44-55.