SİGORTALI MALIN HACZİ

Sigortalı malın haczi durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği Türk Ticaret Kanunu m.1457'de düzenleme getirilmiştir. Hükme göre, bir mal haczedildiğinde, icra memuru borçludan malın sigortalı olup olmadığını sormak zorundadır. Malın sigortalı olduğunu öğrendiği zaman ise icra memuru, borçludan hangi sigortacıdan sigortalattığını sorması gerekir. TTK m.1457 hükmü ile, sigortalı malın kaim değeri olan sigorta tazminatı üzerinde haczin devam etmesi durumu getirilmiştir. Sigorta tazminatı üzerinde haciz devam ettiği için, malın haczedildiğinin sigortacıya ihbar edilmesi gerekir. Çalışmamızda, sigortalı mal haczedildiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

ATTACHMENT ON INSURED GOODS

The way to be followed in case of attachment of the insured goods is regulated in Article 1457 of the Turkish Commercial Code. According to the regulation, when a goods is seized, the enforcement officer has to ask the debtor whether the goods is insured. When the enforcement officer learns that the property is insured, must ask the debtor from which insurer has insured it. With the regulation of Article 1457 of the Turkish Commercial Code, the continuation of the attachment on the insurance indemnity, which is the permanent value of the insured goods, has been introduced. For the use of the attachment on the insurance indemnity continues, it is necessary to notify the insurer that the goods has been seized. In our study, it will be tried to focus on what kind of way should be followed when the insured goods is seized.

___

 • Ansay, Sabri Şakir (1960) Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, 5. Baskı, Ankara, İstiklâl Matbaası.
 • Arkan, Sabih (1988), 'İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukukî Durumu' Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, S:3, C:14, s. 63-82.
 • Arseven, Haydar (1987) Sigorta Hukuku, İstanbul, Beta.
 • Arslan, Ramazan & Yılmaz, Ejder & Taşpınar Ayvaz, Sema & Hanağası, Emel (2019) İcra ve İflâs Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Aşık, İbrahim & Oruç, Yakup & Tok, Ozan & Saçar, Faruk (2022) İcra ve İflâs Hukuku, Ankara, Seçkin.
 • Atalı, Murat & Ermenek, İbrahim & Erdoğan, Ersin (2020) İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Ayhan, Rıza & Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Mehmet (2019) Sigorta Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Ayli, Ali (2003) Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, İstanbul, Vedat.
 • Belgesay, Mustafa Reşit (1948) İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 2. Baskı, İstanbul, Duygu.
 • Bittmann, David-Christoph, ’ZPO § 864’: Wieczorek, Bernhard & Schütze, Rolf A. (Editörler) (2015) Zivilprozessordnung und Nebengesetze Großkommentar, 4. Baskı, Cilt 10/2, Berlin/Boston, De Gruyter.
 • Bozer, Ali (2009) Sigorta Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Bozkurt, Tamer (2018) Sigorta Hukuku, 11. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Bulut, Uğur (2013) İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri, Ankara, Adalet.
 • Can, Mertol (2018) Türk Özel Sigorta Hukuku Ders Kitabı, C:1, Ankara, Adalet.
 • Canarslan, Gökçe (2016) İntifa Hakkının Sona Ermesi, Ankara, Seçkin.
 • Çeker, Mustafa (2016) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku, 16. Baskı, Ankara, Karahan.
 • Dural, Mustafa (1981) Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Erkan, Ebru, ’Sigorta Sözleşmesinin Genel Özellikleri’: Topaloğlu, Mustafa & Dinç, Mutlu (Editörler) (2022) Sigorta Davaları, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Gözler, Kemal (2021) Hukuka Giriş, 18. Baskı, Bursa, Ekin.
 • Güleç Uçakhan, Sema, 'Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi ve Özel Türleri': Topaloğlu, Mustafa & Dinç, Mutlu (Editörler) (2022) Sigorta Davaları, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Güneş, Ahmet M. (2020) Hukuk Metodolojisi, 3. Baskı, Bursa, Ekin.
 • İyilikli, Ahmet Cahit (2011) Haciz İhbarnameleri, Ankara, Yetkin.
 • Kara, Hacı (2021) Sigorta Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Kayıhan, Şaban (2004) Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Ankara, Seçkin (Kısaltılmışı: Prim Ödeme Borcu).
 • Kayıhan, Şaban (2016), 'Zarar Sigortalarında Sigortacının Halefiyeti' Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S:3 (Özel Sayı: Cevdet Yavuz’a Armağan), C:22, s. 1595-1624.
 • Kender, Rayegân (2015) Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 14. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Kren Kostkiewicz, Jolanta (2020) SchKG Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20. Baskı, Orell Füssli.
 • Kuru, Baki & Aydın, Burak (2022) İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 7. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Kuru, Baki (1988) İcra ve İflâs Hukuku, Cilt 1, 3. Baskı, İstanbul, Evrim. (Kısaltılmışı: Cilt 1).
 • Kuru, Baki (1990) İcra ve İflâs Hukuku, Cilt 2, 3. Baskı, İstanbul, Evrim. (Kısaltılmışı: Cilt 2).
 • Kuru, Baki (2013) İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Memiş, Tekin (2001) Yangın Sigortasında Riziko, Ankara, Seçkin.
 • Meriç, Nedim (2015) Türk-İsviçre İcra Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları, Ankara, Yetkin.
 • Mete, Cansu (2017) 'Taşınır Rehni' Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:Özel, C:19, s. 1439-1471. Özdamar, Mehmet & Doğan, Burak (2020) Sigorta Hukuku, Ankara, Seçkin.
 • Pekcanıtez, Hakan & Atalay, Oğuz & Sungurtekin Özkan, Meral & Özekes, Muhammet (2022) İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, On İki Levha.
 • Pekcanıtez, Hakan & Simil, Cemil (2017) İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, 2. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Postacıoğlu, İlhan E. (1982) İcra Hukuku Esasları, 4. Bası, İstanbul, Fakülteler.
 • Postacıoğlu, İlhan E. & Altay, Sümer (2010) İcra Hukuku Esasları, İstanbul, Vedat.
 • Schlegel, Roger & Zopfi, Markus, ’Art. 96 SchKG’: Kren Kostkiewicz, Jolanta & Vock, Dominik (Editörler) (2017) Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zürich-Basel-Genf, Schulthess.
 • Topuz, Gökçen (2009), 'Paylı Mülkiyet Hissesinin Haczi ve Satışı' Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:1, C:17, s. 91-116.
 • Ulaş, Işıl (2012) Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8. Bası, Ankara, Turhan.
 • Umar, Bilge (1963) İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir, Ege Üniversitesi.
 • Ünan, Samim (2016) Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku, Cilt 1, İstanbul, On İki Levha (Kısaltılmışı: Cilt 1).
 • Ünan, Samim (2016) Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku, Cilt 2, İstanbul, On İki Levha (Kısaltılmışı: Cilt 2).
 • Üstündağ, Saim (2004) İcra Hukukunun Esasları, İstanbul.
 • Yazıcıoğlu, Emine & Şeker Ögüz, Zehra (2019) Sigorta Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Yeşilova Aras, Ecehan (2021), 'Sigorta Sözleşmesinden Doğan Alacağın Devri ve Konkordato' İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:2, C:8, s. 663-682.
 • Yıldırım, Hakan (2016) Karayolu Eşya Taşıma Sorumluluk Sigortalarında Riziko ve Menfaat, Ankara, Adalet.
 • Yılmaz, Ejder (1973), 'Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak)' Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:1, C:30, s. 271-316.
 • Winkler, Thomas, 'Art. 96 SchKG’: Hunkeler, Daniel (Editör) (2014) Kurzkommentar SchKG, Basel, Helbing Lichtenhahn.