ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU ALACAĞI SORUMLULUĞU

Anonim şirketler kendisini oluşturan pay sahipleri ve faaliyetlerini yürüten yöneticilerden ayrı bir hukuki kişiliğe sahiptir. Kural olarak, şirket işlerinin bütün sonuçlarından şirket tüzelkişiliği sorumludur. Ancak anonim şirketler devlete olan borçlarını ödemediğinde, yöneticilerinin ödenmeyen borçlardan dolayı sorumluluğu söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda, fer’i borçlular olarak yönetim kurulu üyelerinin ödenmeyen kamu borcunu şahsi malvarlıklarından ödemeleri gerekmektedir. Başka deyişle, ödenmemiş vergilerden yöneticilerin bireysel sorumluluğu gündeme gelmektedir.Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin kamu alacaklarından doğan sorumluluğu, mevzuatta farklı hükümlerde yer almış, fakat bu hükümler birbirini tamamlayacak şekilde değil, birbiriyle çelişkili olarak düzenlenmiştir. Mevzubahis hükümler ticaret hayatında ve uygulamada gerçekleşen olgular neticesinde oluşan belirsizlikleri gidermek ve uyuşmazlıkları çözmek için de yeterli imkân sağlamamaktadır. Böyle olunca da, vergileri ve diğer kamu alacaklarını tahsil etmekle görevli kamu idaresi kanunların uygulanmasında yoğunlukla hataya düşebilmekte ya da alacağını bir an evvel elde etmek saikiyle hukuka aykırı işlemler yapabilmektedir. Bu çalışmada, Türk hukukunda kamu alacağının anonim şirket yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilebilmesinin şartları, kamu alacağı sorumluluğunun kapsamı ve niteliğinin incelenerek sorunlu hususların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: kamu alacağı, ödenmemiş vergi borçları, şirket borçları, kişisel sorumluluk,