TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SORUN VE ÖNERİLER

Suriye'de yaşanan olaylar ve iç savaş nedeniyle göç eden Suriyelilerin en temel ihtiyaçları olan sağlık, barınma, eğitim ve çalışma hakkı gibi konular gittikleri ülkelerde önemli bir sorun olduğu gibi Türkiye'de de aynı sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Ağırlıklı olarak barınma ve çalışma hakkı konularında ciddi mesafeler alınmış olunmakla birlikte, sağlık ve eğitim de ise çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte sağlık ve eğitimde ilgili bakanlıklar tarafından belli kararlar alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu anlamda, sağlık alanında sosyal devlet olmanın gereği olarak, göçmenlerin sağlık hizmetlerini almasına yönelik önemli uygulamalar başlamış olmakla birlikte, çıkan sorunlar doğrultusunda müdahaleler de yapılmaktadır. Bu çalışma ile Suriyelilere yönelik sunulan sağlık hizmetleri değerlendirilecektir. Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak Suriyeli göçmenler hakkında bilgi verilecek, ikinci bölümde ise Türkiye'de Suriyeli göçmenlerin aldıkları sağlık hizmetleri özellikle sağlık bakanlığı verilerine göre değerlendirilecek ve tespit edilen sorunlardan yola çıkılarak çözüm önerileri sunulacaktır.

EVALUATION OF HEALTH SERVICES PROVIDED TO SYRIAN MIGRANTS IN TURKEY, PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS

Due to the various events and civil war in Syria, issues such as health, shelter, education and the right to work, which are the most basic needs of the Syrians, have been an important problem not only for Turkey but also for the countries they migrated. Although progresses were primarily made in the field of sheltering and the right to work, more still should be done in other fields such as medical and educational areas. In the meantime certain decisions have been taken and implemented by the relevant ministries in the field of health and education. In this regard, as a requirement of being a social state in the field of health services, authorities are committed to spread services to those immigrants who do not receive them and working on the solutions for the problems that arises during the implementation. This study will evaluate the health services provided for the Syrian immigrants in Turkey. In the first part of the study, literatures about immigrants' health services will be given and in the second part, the health services offered to the Syrian refugees will be evaluated according to the data provided by the Health Ministry and solutions will be presented based on the identified problems.

Kaynakça

AFAD. (2014), Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar, Ankara. 27, 57.

Akgül, A., Kaptı, A., ve Demir, O.Ö. (2015). The global a journal of policy and strategy, 1 (2): 1.

Apak, H. (2015). Suriyeli göçmenlerin gelecek beklentileri: Mardin örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1): 125-142

Aljazeera Turk. (2011), Esat ailesi: Demir yumruklu hanedan. Erişim Tarihi: 13 Aralık 2011. http://aljazeera.com.tr/haberanaliz/esad-ailesi-demir-yumruklu-hanedan.

Al Jazeera Turk. (2016). Suriye Kronoloji: Suriye’de İsyandan İç Savaşa. Erişim Tarihi: 28 Nisan 2016. http://www.aljazeera.com.tr/kronoloji/kronoloji-suriyede-isyandan-icsavasa.

Altındiş, M. (2013), Türkiye’deki mülteciler, sağlık hastalıklar ve korunma. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (28),64-67.

Anlar, Ö. (2016). Suriyeli doktorların gözünde mülteciler ve sağlık. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü (SD) Dergisi. (40):34- 35.

Balcılar, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sağlık durumu araştırması. AFAD Yayını.

Balkan, İ.İ. (2016). Mülteci sağlığına bütüncül yaklaşım. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü (SD) Dergisi. (40): 6- 9.

BBC News. (2016). Yunanistan nüfusu kadar Suriyeli evlerini terk etti. Erişim Tarihi: 13 Şubat 2016. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160213_suriye_rakamlar.

CNNTürk. (2016). Bezmialem Hastanesi akşamları Suriyeli doktorlar ve hastalarına ait. Erişim Tarihi: 18 Nisan 2016. https://www.cnnturk.com/video/turkiye/bezmialem-hastanesi-aksamlari-suriyeli-doktorlar-ve-hastalarina-ait.

Demir, O.Ö.ve Soyupek, Y. (2015). Mülteci krizi denkleminde AB ve Türkiye: ilkeler, çıkarlar ve kaygılar. Göç Çalışmaları Merkezi. Global Politika ve Strateji Yayınları.

Demir, M., Çelik, A., Uluç, V. (2017), Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Üzerine Bir İnceleme (Sorunlar, Algılar ve Beklentiler), Çizgi Kitabevi, Konya.

Deutsche Welle Türkçe Haberler. (2017), Türkiye’de mülteci sayısı, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2017. http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-m%C3%BClteci-say%C4%B1s%C4%B1-tahmin-edilenden-y%C3%BCksek/a39323369>.

Deutsche Welle Türkçe. (2016), “Suriye’deki savaşta 15 bin çocuk öldü”, Erişim Tarihi:13.09.2016. https://www.dw.com/tr/suriyedeki-sava%C5%9Fta-15-bin-%C3%A7ocuk-%C3%B6ld%C3%BC/a-19547690,

Dilek, G.D. (2016), Türkiye’de suriyeli mültecilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (25): 145-157

Dinçer, O.B., Federici, V., Ferris, E., Karasa, S., Kirişçi, K., Çarmıklı, E.Ö. (2013), Suriyeli mülteciler sorunu ve Türkiye: sonu gelmeyen misafirlik. Usak ve Brooking Enstitüsü, Ankara.

Doğanay, Ü., Keneş, H.Ç. (2016), Yazılı basında suriyeli “mülteciler”: ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye Dergisi, 40 (1): 143-184

Durusoy, R., Ergin, I. (2010), İç göç ve sağlık: Türkiye’de yaşanan iç göç süreci ve sağlığa etkileri. Toplum ve Hekim Dergisi, 25 (4): 285-295

Dünya Gazetesi. (2020), AB’den Türkiye(ye 780 milyon euroluk sığınmacı desteği, Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020, https://www.dunya.com/ekonomi/abden-turkiyeye-780-milyon-euroluk-siginmaci-destegi-haberi-603983 ECHO Tanıtım Belgesi. (2017). Temmuz 2017.

Ekşi, N. (2015). Suriyeli mülteciler: 2011’den günümüze genel durum ve hukuki boyutu. Türkiye İnsan Hakları Kurumu “Suriyeli Mülteciler” Çalıştayı, Ankara.

Erdoğan, M.M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul.

Erdoğan, M.M. (2015), Suriyeli mülteciler: 2011’den günümüze genel durum ve hukuki boyutu. Türkiye İnsan Hakları Kurumu “Suriyeli Mülteciler” Çalıştayı, Ankara.

Erdoğan, M.M. (2017), “Kopuş”tan “Uyum”a kent mültecileri. Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul.

Erdoğan, M.M. (2019), “Suriyeliler Barometresi-2019”, Erişim Tarihi: 13 Temmuz 2020, https://www.unhcr.org/tr/wpcontent/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-TR-04092020.pdf

Eriş, H. vd. (2017). Suriyeli mülteci kamplarının bulunduğu ilçelerde çalışan hemşire ve ebelerin tükenmişlik seviyesi: Şanlıurfa örneği. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3 (3):326-336

Geçici Koruma Yönetmeliği. (2014). 13/10/2014 tarihli, 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Yönetmelik. R.G. 22/10/2014, No:29153.

Gündem. (2017). Silah sesini duyan çocuk hayatını kaybetti. Erişim Tarihi: 03 Temmuz 2017. .

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3 (1): 51-52.

Hassoy, H., Davas, A. (2010). Kaçak göçmenler ve sağlık. Toplum ve Hekim Dergisi, 25 (4): 296-308.

Hürriyet. (2017). Türkiye’deki toplam mültesi sayısı. Erişim Tarih: 12 Nisan 2017.

İzmir Mültecilerle Dayanışma Derneği. (2017). Sonsuz geçiciliğe çare: Suriyeli mülteciler Türkiye vatandaşlığı hakkında ne düşünüyor. İzmir.

İlhan, M.N., Gözlü, M., Atasever, M., Dündar, M.A., Büyükgök, D., Barkan, O.B. (2016). Göç ve halk sağlığı. SASAM Analiz, 2(7): 13-23.

NTV. (2017). Türkiye en fazla mülteci barındıran ülke. Erişim Tarihi: 20 Haziran 2017

Kirişçi, K. (2014). Rapor: misafirliğin ötesine geçerken “Türkiye’nin suriyeli mülteciler sınavı. (Sema Karaca, Çev.) Brooking Enstitüsü ve USAK, Haziran 2014.

Korkmaz, A.Ç. (2014). Sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetlerine yarattığı sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 1 (1): 37-42.

Kördöve, M.K. (2017). Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi: bir alan araştırması. Sağlık Yönetimi Dergisi. 1 (2): 1-12.

Orhan, O. (2014). Suriye’ye komşu ülkelerde suriyeli mültecilerin durumu: bulgular sonuçlar ve öneriler. Orsam, Ankara.

ORSAM. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Rapor No:195. Ankara.

Özcan, T. (2016). Suriyeli mültecilerin sağlık sorunları ve bir çözüm modeli. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü (SD) Dergisi, (40): 28-31

Paksoy, H.M., Koçarslan, H., Kılınç, E. Ve Tunç, A. (2015). Suriyelilerin ekonomik etkisi: Kilis ili örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1): 143-174.

Milliyet. (2017). Suriyeliler için yapılan harcama 25 milyar dolar. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2017. .

Şahin, O.. (2016). Suriyeli mültecilerin dağılımı ve son rakamlar. Erişim Tarihi: 20 Nisan 2016 https://www.stratejikortak.com/2016/04/suriyeli-multecilerin-sayisi.html.

Sözcü. (2017). Kaçak muayene ortaya çıkarıldı. Erişim Tarihi: 22 Nisan 2017. .

Tokaç, M. (2016). Suriyeli sığınmacıların ilaca erişimi. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü (SD)Dergisi.(40):48-51.

Toksabay, B. (2010). The Healt Right of Refugees in Turkey. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstatistikleri. (17.08.2017), (22.08.2017), (24.05.2018).

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. (2018). Göç ve Uyum Raporu, Ankara: Mart 2018.

Türk Tabipler Birliği. (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu, 1. Baskı, Ankara.

Türk Tabipler Birliği. (2014). Suriyeli sığınmacılar ve sağlık hizmetleri raporu. Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2014.

UNHCR. (2018). Total Persons of Concern by Country of Asylum. Erişim Tarihi: 02 Ağustos 2018 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria..

UN Women. (2018). Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi, Erişim Tarihi: 02 Haziran 2018, https://www.raporlar.org/wp-content/uploads/2018/09/SGDD-Suriyeli-Kadinlarin-ihtiyac-analizi2018.pdf

Watson, S. D. (2009). The securitization of humanitarian migration: Digging moats and sinking boats. London: Routledge. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgi. Ankara: Nisan 2017

Gaziantep ve Kilis Devlet Hastanesi yetkilerinden alınan bilgi. Mayıs 2017

Kaynak Göster