KLİNİK SOSYAL HİZMET (KSH) VE EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Psikiyatrik sosyal hizmetin uygulama alanlarından biri olarak değerlendirilen klinik sosyal hizmet birey, aile ve grup düzeyinde müdahaleler ve kişiler arası ve çevreden kaynaklanan problemlerin üstesinden gelme konusunda insanlara yardım eden ve onların sosyal işlevselliğine katkıda bulunmaya odaklanan, birey, çift, aile ve grup danışmanlığı içermektedir. Türkiye’de klinik sosyal hizmet alanında lisansüstü eğitim programına sahip sadece iki üniversite (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi) bulunmaktadır. Bu anlamda ülkemizde klinik sosyal hizmet genel anlamda değerlendirildiğinde, yeterli yasal zemin olmamasından ötürü yeterince kurumsallaşamadığı söylenebilir. Eğitim açısından sosyal hizmette genelci yaklaşımın benimsendiği ve klinik odaklı eğitim anlayışının lisansüstünde var olduğu tespit edilmesine rağmen klinik sosyal hizmet eğitimi gelişiminin başlarından olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada, günümüzde klinik sosyal hizmet ve klinik sosyal hizmet eğitimi alanındaki mevcut durum, bu alanın gelişmiş bir şekilde yoğun uygulama imkânı bulduğu Amerika Birleşik Devleri (ABD) örneği üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

uygulama

AN EVALUATION OF CLINICAL SOCIAL WORK (CSW) AND EDUCATION

Clinical social work, considered as one of field of practice of psychiatric social work, includes individual, couple, family and group counselling that helps people overcome interpersonal and environmental problems and focuses on contributing to their social functioning. There are only two universities (Yıldırım Beyazıt University and Başkent University) that have graduate programs in clinical social work in Turkey. In this sense, when clinical social work is evaluated in general in our country, it can be said that it cannot be institutionalized sufficiently due to the lack of sufficient legal ground. Although it has been determined that a generalist approach in social work is adopted and that a clinical-oriented education approach exists in the graduate school, it can be stated that clinical social work education is at the beginning of its development. In this study, the current situation in the field of clinical social work and clinical social work education will be tried to be addressed through the example of the United States of America (USA), where this field has developed intensive practice.
Keywords:

application,

___

Acar, H., İçağasıoğlu-Çoban, A., Polat, G. (2017). Sosyal hizmetlerde yanlış uygulamalar, etik ihlaller ve sorunlara ilişkin bir araştırma. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Derneği.

Akarçay-Ulutaş, D., Ulutaş, Z., Gürbüz, B. (2019). Farklı Kültürlerle Çalışma Deneyimi: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Alan Uygulamasına Yönelik Görüşleri. Mehmet Kırlıoğlu, Hasan Hüseyin Tekin (Ed.), Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları (173-188). Konya: Çizgi Kitabevi.

Association of Social Work Boards (ASWB) (2018). Model Social Work Practice Act. https://www.aswb.org/wp-content/uploads/2020/12/Model-law-for-web.pdf

Berzoff J., Drisko J. (2015a). What clinical social workers need to know: Bio-psycho-social knowledge and skills for the twenty first century. Clinical Social Work Journal, 43, 263-273.

Berzoff, J., Drisko, J. (2015b). Preparing PhD-level clinical social work practitioners: An ongoing responsibility of the academy. Journal of Teaching in Social Work, 35(1-2), 82-100.

Bogo, M. (2015). Field education for clinical social work practice: Best practices and contemporary challenges. Clinical Social Work Journal, 43, 317-324.

Collins, S. (2007). Statutory social workers: Stress, job satisfaction, coping, social support and individual differences. British Journal of Social Work, 38(6), 1173-1193.

Council on Social Work Education (CSWE) (2009). Advanced social work practice in clinical social work practice. Washington, DC: Council on Social Work Education.

Council on Social Work Education (CSWE) (2015). Educational policy and accreditation standards for baccalaureate and master’s Social Work Programs. https://www.cswe.org/getattachment/Accreditation/Standards-and-Policies/2015-EPAS/2015EPASandGlossary.pdf.aspx

Cummings, S. M., Foels, L., Chaffin, K. M. (2012). Comparative analysis of distance education and classroom-based formats for a clinical social work practice course. Social Work Education, 32(1), 68-80.

Ekeland, T., Bergem, R., Myklebust, V. (2019). Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers. European Journal of Social Work, 22(4), 611-622.

Frank, M. G. (1980). Clinical social work: Past, present, and future challenges and dilemmas. In P. Ewalt (Ed.), Toward a definition of clinical social work (pp. 13-22). Washington, D.C.: National Association of Social Workers.

Goldstein E. (1996). What is clinical social work? Looking back to move ahead. Clinical Social Work Journal, 24(1), 89-104.

Goldstein, E. (2007). Social work education and clinical learning: Yesterday, today and tomorrow. Clinical Social Work Journal, 35, 15-23.

Goldstein, E. G. (1995). Ego psychology and social work practice. New York: The Free Press.

Gonzalez, M. J., Gelman, C. R. (2015). Clinical social work practice in the twenty-first century: A changing landscape. Clinical Social Work Journal, 43, 257–262.

Johnson, Y., Munch, S. (2010). Faculty with practice experience: The new dinosaurs in the social work academy? Journal of Social Work Education, 46(1), 57-65.

Mrazek, P. J., Haggerty, R. J. (1994). Reducing risk for mental disorders: Frontiers of preventive ıntervention research. Washington, D.C.: National Academy Press.

National Association of Social Workers (NASW) (2017). Code of ethics. https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English

National Association of Social Workers (NASW) Standards for clinical social work in social work practice (2005). https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=YOg4qdefLBE%3D&portalid=0

Nişancı, A. (2018). Kimler psikoterapi yapabilir? ABD örneğinde sosyal hizmet ve danışmanlık meslekleri üzerine bir değerlendirme. https://sosyalhizmetseruveni.wordpress.com/

Özbesler, C., İçağasıoğlu-Çoban, M. A. (2009). Hastane ortamında sosyal hizmet ugyulamaları: Ankara Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 31-45.

Pearlman, C. (2013). Adjuncts in social work programs: Good practice or unethical? Journal of Teaching in Social Work, 33(2), 209–219.

Perez-Foster, R. (1998). The clinician’s countertransference: Psychodynamics of culturally competent practice. Clinical Social Work Journal, 26(3), 253-270.

Reisch M. (2013). Social Work education and the neo-liberal challenge: The US Response to Increasing Global Inequality, Social Work Education, 32(6), 715-733.

Richmond, M. E. (1917). Social diagnosis. New York: Russell Sage Foundation.

Richmond, M. E. (1922). What is social casework? An introductory description. New York: Russell Sage Foundation,.

Simpson G. A, Williams JC, Segall A.B. (2007). Social work education and clinical learning. Clinical Social Work Journal, 35, 3- 14.

Strean, H.S. (1993). Clinical social work: An evaluative review. Journal of Analytic Social Work, 1, 5-23.

Thyer, B.A. (2007). Social work education and clinical learning: Towards evidence-based practice? Clinical Social Work Journal, 35, 25–32.

Turner, F. J. (2005). Encyclopedia of canadian social work. Canada: Wilfrid Laurier University Press.

United States Agency for International Development (USAID) (2008). Social work education and the practice environment in Europe and Eurasia. http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Social_Work_Education_and_the_Practice_E nvironment_in_Europe_and_Eurasia_1.pdf

Weissman, M. M., Verdeli, H., Gameroff, M. J., Bledsoe, S. E., Betts, K., Mufson, L., Fitterling, H., Wickramaratne, P. (2006). National survey of psychotherapy training in psychiatry, psychology, and social work. Archives of General Psychiatry, 63, 925-934.

Zastrow, C. ve Bremner, J. (2004). Social work education responds to the shortage of persons with both a doctorate and a Professional social work degree. Journal of Social Work Education, 40(2), 351-358

Zubaroğlu-Yanardağ, M. (2016). Çözüm odaklı kısa terapiye dayalı bireylerle sosyal hizmet müdahalesinin üniversite öğrencilerinin umutsuzluk ve stres düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilimdalı.

Zubaroğlu-Yanardağ, M., Özmete, E. (2017). Bir mesleki uygulama alanı olarak geçmişten geleceğe klinik sosyal hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (1), 203-225.

___