Konferans Salonu: Sanayi-î Nefise Mektebi’nden Üniversiteye Bir Mekânın Tasarım ve Değişimi

Sanayi-î Nefise Mektebi Âlisi 1927 yılında Fındıklı’daki Cemile Sultan Sarayı’na taşınarak kuruluşundan beri ilk kez yerleşik düzene geçmiştir. 1948 yılındaki yangın ile Akademi’nin kurmaya çalıştığı düzen bir süreliğine bozulmuştur. 1953 yılında yenilenen Akademi binası, saray yapısının planlama ilkelerini modern mimarlık ilkeleri ile birleştirmiştir. Bu makaleye konu olan konferans salonu, binanın saray döneminde üst sofasıdır. 1954 yılı yenilemesinde aynı yerde benzer bir anlayışla sergi ve toplantı amaçlı bir salon planlanır. 1960’lı yıllarda salon, yeniden projelendirilerek çok amaçlı kullanıma yönelik esnek bir kullanım kazanır. Mekân ihtiyaçları, derslik sorunları ve bahçeye yapılan yeni toplantı salonunun etkisiyle konferans salonu giderek küçülmeye ve kurum içindeki önemini yitirmeye başlar. Bu makale, konferans salonunun yıllar içindeki mekânsal değişimini, Akademi ortamı üzerinden aktarmaya çalışmaktadır.

The Conference Hall: Design and Transformation of a Unique Space at Mimar Sinan Fine Arts University, Analyzed Through The School of Fine Arts Period Until Today

Cemile and Munire Sultans twin palaces was build for Sultan Abdulmecid’s daughters at 1860 in Fındıklı after which was used as Ottoman State assembly building. In 1927 School of Fine Arts moved to Cemile Sultan’s Palace. This comfort would continue to 1948, until an un expected fire, Academy's efforts for setting up an order halted for a time. The Conference Hall which is the subject of this paper is in the upper level sofa of the former palace. After the fire, building was reconstructed in 1953 by S.H. Eldem and M.A. Handan. The new conference hall planned in the same place, as a manner similar hall, formally as a sofa for exhibitions and meetings. Influence of social and cultural environment of the Academy in the1960s, a flexible solution for use in multipurpose hall are projected by U. İzgi and E. Suher. Later in the space needs, classroom problems and, with the effect of the new auditorium in the site, the conference hall begins smaller and loses importance in the Academy. This paper aims to document the spatial change of the Conference Hall dating from1927 to the present day with social and cultural environment of the Academy.

___

 • Akademi’de Sanat Olayları. Akademi: Mimarlık ve Sanat: 1-7. Sayılar.
 • Akın, Günkut. 1990. Asya Merkezi Mekân Geleneği. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Anılanmert, Oktay. 2003. Akademi’ye Tanıklık: 1 (Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakıfllar: Resim ve Heykel) içinde, A. Ö. Gezgin (ed.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 251-265.
 • Anılanmert, Beril. 2003.Mimar Sinan Üniversitesi’nin 120. Yılında Seramik Bölümü. Sanat Çevresi (özel s ayı 4): 70-73.
 • Anonim. 1940. Güzel Sanatlar Akademisi
 • Anonim. 1991. Mimar Sinan Üniversitesi 108. Yılında (tanıtım kitapçığı)
 • Aysel, Nezih R. 2004. Mimari Tasarımın Biçimlenmesinde Bir Çevre Faktörü Olarak Su ve Boğaziçi Örneği. Yayımlanmamıfl doktora tezi. M.S.G.S.Ü. F.B.E.
 • Cezar, Mustafa. 1973. Kuruluflundan Bugüne Akademi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi [1883–1973] 90. Yıl. İstanbul: DGSA Yayını.
 • Çubuk, Mehmet. 1984. 44 Yılda Prof. M. Ali Handan: Kifliliği, fiehircilikle İlgili Düflünceleri Proje ve Uygulamaları. İstanbul: M.S.Ü. Yayını.
 • Dora, R. Ruflen. 2000. Selâmlık Köflkü Yeniden Canlanıyor. Sanat Çevresi (259): 24-25.
 • Eldem, Sedad H. 1954,Türk Evi Plân Tipleri, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Eldem, Sedad H. ve HANDAN, Mehmet Ali. 1954. Güzel Sanatlar Akademisi. Arkitekt 1-2: 5-17.
 • Eldem, Sedad H. 1977,Köçeoğlu Yalısı, Bebek. İstanbul: Apa Ofset.
 • Eldem, Sedad H. 1983. 50 Yıllık Meslek Jübilesi. İstanbul: M.S.Ü. 100. Yıldönümü Armağanı.
 • Eldem, Sedad H. 1995.Boğaziçi Yalıları:1 Rumeli Yakası. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı.
 • Fırat, Kamil (haz.). 2008. Geçmifl Zaman Fotoğrafları: M.S.G.S.Ü.’nin 125. Yılına Armağan. İstanbul: M.S.G.S.Ü. Yayını.
 • Gülmez, F. Gülflen. 2011, Saray’dan Akademi’ye Sürdürülen Orta Sofa Karakteri: M.S.G.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Orta Hol Yenileme Projesi,mimar.ist 41: 16-23.
 • İzgi, Utarit. 1964. Yapıda Duvar. Akademi, sayı 1, İDGSA, s.12-14
 • İzgi, Utarit. 2003. Akademi’ye Tanıklık: 2 (Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakıfllar: Mimarlık) içinde, A. Ö. Gezgin (ed.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 73- 88.
 • Köksal, Aykut. 2009, Tanıklıklar Üzerinden Bir Okulun Mimarlığı. Anlamın Sınırı: Mimarlık, Kent ve Sanat Yazıları 2. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s.239-243.
 • Küçükerman, Önder. 2005. Bir Sanat Kurumunun 120 Yılı ve Dört Dönemi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Bilgi Kataloğu 2005-2006, s.13- 29.
 • Mutlu, Asım. 1964, 1964-65 yılı Açılıfl Konuflması. Akademi 4: 84-85
 • Mutlu, Asım. 1966. G.S.A. 1965-66 Ders Yılı Açılıfl Konuflması. Akademi 5: 60.
 • Mutlu, Asım. 2003. Akademi Müdürlüğünde Yedi Yıl.Sanat Çevresi (özel sayı 4): 74-75 (ilk yayınlanma Sanat Çevresi 1983 / 53).
 • Oğuz, Ceylan. 1996. Çifte Saraylar, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul Tarih Vakfı Yayınları. cilt 2:512-513
 • Özer, Bülent. 2003. Akademi’ye Tanıklık: 2 (Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakıfllar: Mimarlık) içinde, A. Ö. Gezgin [ed.]. İstanbul: Bağlam Yayınları, 213- 222.
 • Silivrili, Kerim. 2003. 1 Nisan 1948 Akademi Yangınına Dair. Sanat Çevresi (özel sayı 4): 62-65 (ilk yayınlanma Sanat Çevresi 1983 / 53).
 • Silivrili, Kerim. 2003. Akademi’ye Tanıklık: 3 (Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakıfllar: Dekoratif Sanatlar) içinde, A. Ö. Gezgin (ed.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 69-130.
 • Sönmez, Zeki (yay. haz.). 1983. Güzel Sanatlar Eğitiminde 100 Yıl. İstanbul: M.S.Ü. Yayını. No:3.
 • fiekeroğlu, Sami. 2003. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema- TV Merkezi. Sanat Çevresi (özel sayı 4): 108- 115.
 • Tanyeli, Uğur (ed.). 1990. Türk Mimarisinin Mihenk Taflı: Sedad Hakkı Eldem. Arredomento Dekorasyon Sedad Eldem Özel Sayısı, Eylül 1990.
 • Tarcan, Ercüment. 2003. Akademi’ye Tanıklık: 2 (Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakıfllar: Mimarlık) içinde, A. Ö. Gezgin (ed.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 31-72.
 • Tuğlacı, Pars. 1981. Osmanlı Mimarlığında Batılılaflma Dönemi ve Balyan Ailesi. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yayınları.
 • Türkmen, Muhlis. 1993, Anılarda Akademi ve Mimari Üzer ine Not ve Çizgiler.Sanat Çevresi 175: 16-20.
 • Türkmen, Muhlis. 1999. Tasarım ve Kenarda Kalan Düflünceler. Tasarım+Kuram M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi. Mayıs 1999 (1): 1-8.
 • Esad Suher ile görüflme. 28.10.2011, M.S.G.S.Ü. M.F. Çevre Tasarımı Bilim Dalı odası.
 • Mete Ünal ile görüflme, 22.11.2011, M.S.G.S.Ü. M.F. Bina Bilgisi Bilim Dalı odası.
 • Ataman Demir ile görüflme, 04.11.2011, M.S.G.S.Ü. M.F. Bina Bilgisi Bilim Dalı odası.