Konya Ovası Projesinin İstihdam Üzerine Etkisinin Farkların Farkı Yöntemiyle Analizi: Konya ve Karaman Örneği

Amaç: Çalışma, Türkiye’de en önemli bölgesel kalkınma projelerinden olan Konya Ovası Projesi’nin (KOP) Konya ve Karaman’da istihdam göstergeleri üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlamıştır. KOP bölgesinin sahip olduğu karasal iklim yazın yağışların son derece az olmasını tetiklemekte ve bölge tarımının önünde bir engel oluşturmaktadır. KOP’un ana hedeflerinden biri bölgede etkin bir sulama ağını kurmak ve mevcut sulama sistemlerini iyileştirmektir. KOP sulama sistemlerini iyileştirmenin yanı sıra bölgenin alt yapısı ve istihdam imkanlarını geliştirmek gibi sosyo-ekonomik yapısını canlandıracak projeleri de faaliyete geçirmiştir. Tüm bu iyileştirmelerin ve projelerin doğrudan veya dolaylı olarak bölge istihdamını etkileme potansiyeli araştırılmıştır. Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: “Farkların Farkı” ve “Eğilim Skoru Eşleştirme” yöntemleri kullanılarak 2008 ve 2017 yılları arası KOP’un Konya ve Karaman’a ait istihdam göstergeleri üzerindeki etkisi ampirik olarak tahmin edilmiştir. Analizlerde TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi havuzlanmış yatay kesit mikro veri seti kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar KOP’un illerdeki tarım sektörü istihdamı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğunu ancak etkinin diğer sektörlerdeki istihdamı artıracak şekilde yaygın olmadığını göstermektedir. Özellikle tarım sektöründeki sürekli istihdam için bulunan bulgular tarımda çalışan bireylerin istihdam düzeyini KOP sayesinde koruduğunu göstermiştir. Günümüzde tarım işçiliğini bırakarak kırsal kesimden kente göçlerin artmasına KOP gibi politikalarla engel olunabileceği çalışmanın politika önerileri arasındadır. Özgünlük/Değer: Türkiye’de Konya Ovası Projesi’nin istihdam göstergeleri üzerine etkisi literatürde daha önce ele alınmamıştır. Bu bağlamda çalışma ilgili yazına katkı sunacak özgünlüktedir.

Analysing the Effect of Konya Plain Project on Employment Using Difference in Differences Method: The Case of Konya and Karaman

Purpose: The study investigates the impact of the Konya Plain Project (KOP), one of the most important regional development projects in Turkey, on the employment indicators in Konya and Karaman. The continental climate of the KOP region triggers the extremely low rainfall in summer and creates an obstacle to the agriculture of the region. One of the main goals of KOP is to establish an effective irrigation network in the region and to improve the existing irrigation systems. In addition to improving irrigation systems, KOP has also put into operation projects that will revitalize the socio-economic structure of the region, such as improving the infrastructure and employment opportunities. We investigate whether all these developments and projects have the potential to directly or indirectly affect the employment of the region. Design/Methodology/Approach: The effect of the KOP on the employment indicators of Konya and Karaman between 2008 and 2017 has been estimated empirically by using the "Difference in Differences" and "Propensity Score Matching" methods. The pooled cross-section micro dataset of the Household Labor Force Survey of TURKSTAT is used in the analyses. Findings: The results show that the KOP has a significant and positive effect on the employment of the agricultural sector in the provinces, but the effect is not widespread enough to increase the employment levels in other sectors. Especially the findings for permanent employment in agriculture have shown that individuals working in the agriculture sector maintain their employment level owing to KOP. Today, it is among the policy recommendations of the study that the increase in migration of agricultural labor from rural areas to the cities can be prevented by policies such as KOP. Originality/Value: The impact of the Konya Plain Project on employment indicators in Turkey has not been discussed before in the related literature. In this context, the study is original to contribute to the relevant literature.

___

 • Abadie, A. (2005). Semiparametric Difference-in-Differences Estimators. The Review of Economic Studies, 72(1): 1-19.
 • Ağızan, S., Bozdemir, M., Ağızan, K., & Bayramoğlu, Z. (2018). Sulanabilir Nitelikteki Arazilerin Ekonomik Değerlendirilmesi.  5th ASM International Congress of Social Science, Antalya, pp:162-176.
 • Asayehegn, K., Yirga, C., & Rajan, S. (2011). Effect of small-scale irrigation on the income of rural farm households: The case of Laelay Maichew District, Central Tigray, Ethiopia. Journal of Stored Products and Postharvest Research, 2(10): 208-215.
 • Bayramoğlu, Z. ve Ağızan, S. (2018, Mart). Sulama Sistemlerinin Tercihini Etkliyen Faktörlerin Analizi. Sözlü Bildiri, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı, Bursa, 898-902.
 • Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How Much Should we Trust Differences- in-Differences Estimates? The Quarterly Journal of Economics, 119(1): 249-275.
 • Bhattarai, M., Sakhitavadivel, R., & Hussain, I. (2002). Irrigation Impacts on Income Inequality and Poverty Alleviation. In Paper for Seminar, Project on Water Management International Institute Policy Issues and Options for Improved Management of Irrigation Systems. Colombo, Sri Lanka.
 • Çelik, M. A., & Gülersoy, A. E. (2013). Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) Harran Ovası Tarımsal Yapısında Meydana Getirdiği Değişimlerin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi. Journal of International Social Research, 6(28).
 • Guo, S., & Fraser, M. W. 2015. Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications. California: SAGE Publications.
 • Gündüz, U., & İlkkaracan, İ. (2019). Estimation of the Market Value of the Unpaid Work in Turkey and a Comparison to the EU Economies. Çalışma ve Toplum, 2019/1.
 • Kalaycı, İ. (2012). Türkiye Tarım Sektöründe Yapısal Dönüşüm Politikaları (1923-2023): Sürdürülebilir Biyoekonomi Ekseninde Uygulanabilir Öneriler, İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.
 • Khandker, S. R., Samad, H. A., & Khan, Z. H. (1998). Income and Employment Effects of Micro‐credit Programmes: Village‐Level Evidence from Bangladesh. The Journal of Development Studies, 35(2), 96-124.
 • KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2020). KOP Tarihi Süreç, http://www.kop.gov.tr/sayfalar/tarihi-surec/61 , Erişim: Mart 2022.
 • Malaslı, M. Z., Palta, Ç., & Argon, Z. Ü. (2020). Agricultural Mechanization Properties of KOP Region. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(4): 826-832.
 • Neuwirth, J., Ortner, K. M., & Wagner, K. (2010). Economic Effects of the Common Agricultural Policy on Employment in Austria. Rural Areas and Development, 7(740-2016- 50930), 213-223.
 • Ökten, S. (2016). Konya Havzasında Su Yönetimi ve Çevre Sorunları Üzerine Genel Çözüme Yönelik Çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3 (5): 124- 147.
 • Öztürk, N. (2001). Türkiye'de bölgesel kalkınma ve Güneydoğu Anadolu Projesi. Doktora Tezi.
 • Petrick, M., & Zier, P. (2009). Employment impacts of the Common Agricultural Policy in Eastern Germany–A regional panel data approach. In 2009 Conference, August 16-22, 2009.
 • Beijing, China (No. 50219). International Association of Agricultural Economists.
 • Rosenbaum, P.R., & Rubin, D.B. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects, Biometrika, 70(1), 41-55.
 • Sadoulet, E., De Janvry, A., & Davis, B. (2001). Cash Transfer Programs with Income Multipliers: PROCAMPO in Mexico. World Development, 29(6), 1043-1056.
 • Suryawanshi, S. D., & Kapase, P. M. (1985). Impact of Ghod Irrigation Project on Employment of Female Agricultural Labour. Indian Journal of Agricultural Economics, 40(902-2018-2387), 240-244.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2023a), http://www.kop.gov.tr/sayfalar/kop-eylem-plani- 2014-2018/67, Erişim: Nisan 2023 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2023b), http://www.kop.gov.tr/sayfalar/kop-illeri/63, Erişim: Nisan 2023
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2023c), Konya Ovası Projesi (Kop) Bölge Kalkınma Programı 2021-2023 Eylem Planı, https://kapadokyateknopark.com.tr/wp- content/uploads/pdf/kop-bolge-kalkinma-programi-2021-2023%20%281%29.pdf , Erişim: Nisan 2023
 • TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33778, Erişim: Ekim 2019.
 • TÜİK (2018), TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti. https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/PDF_Detay, Erişim: Ekim 2019.
 • Yıldız, Ö. (2008). GAP İllerinde Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm. Ege Akademik Bakış, 8(1), 287-300.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., & Dernek, Z. (2011). Türkiye Tarımında Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları (Isparta İli Üreticileri Açısından Bir Değerlendirme). Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 248-265.