Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi

Bu çal ış mada, doğ al koşullarda yeti şmiş tavuklar ı n körbarsak floras ı ndan izole edilen Lactobacillüs türleri tan ı mlanarak proteolitik aktiviteler' ve organik asit olu şturma özellikleri belirlenrneye çal ışı lm ışt ı r. Sonuç olarak, izole edilen bakteriler aras ı nda en çok Lactobacillus femı entum türünün oldu ğ u tespit edilmiştir, Ayr ı ca en yüksek proteolitik aktivite Lactobacillus salivanus 19'da, en yüksek laktik asit üretimi ise Lactobacillus plantarum S78'de gözlenmi ştir.

Determination of Proteolitic Activities and Organic Acid Production of Cecum Lactobacilli in Broiler Chickens

In this study proteolitic activities and lactic acid production properties of lactobaciili isolated from cecum flora of naturally grown broiler chickens were investigated. As a result, among investigated strains, L. fermentum was determined as the commonly found one, In addition to that, the highest proteolitic activity was shown by L. salivarıus 19 and the highest lactic acid producer strain was determined as L. plantarum S78

___

Harrigan, W.F. and M.E. McCance, 1966. Laboratory Methods in Microbiology. Academic Press, London and New York, 362 p.

Juven, B.J., F. Schved and P. Lindner, 1992. Antagonistic Compounds Produced by Chicken Intestinal Strain of Lactobacillus acidophilus. J. Food Protec., 55(3), 157-161.

Kandler, O., Weiss, 1986. Lactobacillus. In:Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. 9rn Ed. Volume 2, P.H. Sneath, N.S. Mair, M.E. Sharpe and J.G. Hold, (Eds.), p. 1209-1234. Williams and Wilkins Publishers, Baltimore, MD.

Karahan, A.G. 1992, Streptococcus diacefilactis'den Yüksek Düzeyde Diasetil Oluşturan Mutantlann Eldesi ve Bunlar ı n Doğal Suşa Oranla Faj Duyarl ı l ı klann ı n Belirlenmesi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, Ankara.

Larsen, G.J., A. Rolow and C. Nelson, 1993. Research Note. The Effect of Organic Acids on Salmonella Contamination Originating from Mouse Fecal Pellets. Poultry Sci., 72:1797- 1799.

Lessards, M. and G.J. Brisson, 1987. Effect of a Lactobacillus Fermentation Product on Growth, Immune Response and Fecal Enzyme Activity in Weaned Pigs. Can. J. Anim. Sci., 67:509-516.

Levy, S.B. 1987. Antibiotics Use for Growth Promotion in Animals :Ecologic and Public Health Consequences. J.Food Protect., 50 (7):616-620.

Modler, H., R. McKellar, M. Yaguchi, 1990. Bifidobacteria and Bifidogenic Factors. Can. Inst. Food Sci. Technol. Journal., 23 (1) :29-41.

Sakellaris, G. and P. Gikas, 1991. The Inductive Role of Casein on Proteinase Production from Lactobacilli. Biotechnology Letters, 13(3):217-222.

Tannock, G.W. 1990. The Microecology of Lactobacilli Inhabiting the Gastrointestinal Tract. Adv. Microb. Ecol,, 11:147-171.

Tunail, N. 1978. Starter Olarak Kullan ı lan Laktik Asit Bakterileri ile Beyaz Peynirlerimizden izole Edilen Baz ı Bakterilerin önemli Fizyolojik özellikleri Üzerinde Ara şt ı rmalar. Doçentlik Tezi, A.Ü.Z.F. Ziraat Mikrobiyolojisi Kürsüsü, Ankara.

Tunail, N., A. Gürsel, E. Ergül, A. Gürsoy, L.Y. Aydar, 1990. Fekal ve Laktik Streptokoklar ile Laktobasil Içeren Starter Kombinasyonlar ı nin Beyaz Peynir Üretiminde Kullan ı lmas ı . Ankara Üniv. Ara şt ı rma Fonu Proje No: 88-11-08-01. Ankara.

Yorganc ı oğlu, A. 1986. Salamura, Beyaz Peynirlerinden N-Grup Streptokoklar ile D-Grup Fekal Streptokoklann izolasyonlan, identifikasyonlan ve Starter Olarak önemli özelliklerinin Araşt ı r ı lmas ı . A.Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

___

Bibtex @ { ankutbd860355, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1998}, volume = {04}, pages = {53 - 58}, doi = {}, title = {Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çakır, İbrahim and Çakmakçı, M.lütfü} }
APA Çakır, İ , Çakmakçı, M . (1998). Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi . Journal of Agricultural Sciences , 04 (03) , 53-58 .
MLA Çakır, İ , Çakmakçı, M . "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi" . Journal of Agricultural Sciences 04 (1998 ): 53-58 <
Chicago Çakır, İ , Çakmakçı, M . "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 04 (1998 ): 53-58
RIS TY - JOUR T1 - Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi AU - İbrahim Çakır , M.lütfü Çakmakçı Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 58 VL - 04 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi %A İbrahim Çakır , M.lütfü Çakmakçı %T Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi %D 1998 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 04 %N 03 %R %U
ISNAD Çakır, İbrahim , Çakmakçı, M.lütfü . "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 04 / 03 (Ağustos 1998): 53-58 .
AMA Çakır İ , Çakmakçı M . Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi. J Agr Sci-Tarim Bili. 1998; 04(03): 53-58.
Vancouver Çakır İ , Çakmakçı M . Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences. 1998; 04(03): 53-58.
IEEE İ. Çakır ve M. Çakmakçı , "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi", Journal of Agricultural Sciences, c. 04, sayı. 03, ss. 53-58, Ağu. 1998
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

30.9b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Glucono Delta Lactone GDL 'un Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılması . I.Starter Kültürü Katılmamış

Gönül YILDIRIM, Tumar URAZ

Nevşehir, Derinkuyu ve Kaymaklı Yöresinde Yağmurlama Sulama Uygulamaları

Abdullah KADAYIFÇI, Mehmet OĞUZ, Süleyman KODAL

Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Antepfıstığı Pistacia vere L. Çeş itlerinde Yağ Miktarı ve Yağ Asitlerinin Değişimi Üzerine Farklı Tozlayıcı Türlerin Etkileri

Mehmet KOROĞLU, A. İ Lhami KÖKSAL

Kebere Capparis ovata Desf. Çeliklerinin Köklenmesine Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkisi

Neşet ARSLAN, Durmuşali SOYLER

Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L. ' da Değişik Su ve Azot Uygulamalarının Tanede Protein Oranına Etkileri

Mustafa GÜLER, Günal AKBAY

Ankara Koşullarında Ayçiçeğinin Su Tüketimi

Abdullah KADAYIFÇI, Osman YILDIRIM

Farklı Mevsim ve Barınak Sistemlerinin Siyah Alaca Erkek Danaların Besi Gücü ve Kesim Özelliklerine Etkileri

Ahmet GÜRBÜZ, Numan AKMAN, A.hadi BAŞARAN, Durmuş ÖZTÜRK

Askorbik Asit ile Desteklenmiş Yumurta Tavuğu Rasyonlarının Bazı Verim ve Kan Parametrelerine Etkisi

Mevlüt GÜNAL, Muzaffer ÇORDÜK, Giti HESHMET, Şahibe ÇALIŞKANER

Kdkboya Rubia tinctorum L. 'dan Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Halı İplikleri Üzerindeki Işık ve Sürtünme Haslıkları

Nuran KAYABAŞI, Mustafa ARLI, Zeynep ERDOĞAN

Mercimekte Lens culinaris L. Bakteri Aşılama Yöntemleri ile Farklı Zamanlardaki Herbisit Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Semra ACER, Saime ÜNVER, Günal AKBAY