TERMAL TURİZM AÇISINDAN KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERİ (UŞAK)

Turizm, ülkelerin ekonomik gelişmesindeki önemli sektörlerden biridir. Özellikle bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin giderilmesinde turizm önemli bir ekonomik faaliyet olarak göze çarpmaktadır. Doğal ve beşeri çekiciliklerin imkân verdiği ölçüde kırsal ya da şehirsel alanlarda turizm etkinlikleri sürdürülebilmektedir. Araştırma kapsamında Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümünde yer alan Uşak İline bağlı bir kırsal yerleşme olan Kayaağıl Köyünde termal turizmin gelişimi incelenmiştir. Çalışmada Kayaağıl Köyünde sürdürülen turizmin beşeri ve doğal çevre özellikleri ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Araştırma sırasında sahada gözlemler yapılmış, bunun yanında yarı yapılandırılmış mülakat formaları aracılığıyla 2013 yılında kurulan Kayaağıl Termal Tesisleri idarecileri ile ve çalışanları ile mülakatlar yapılmıştır. Kırsal ekonominin devam ettirildiği araştırma sahasında turizmin etkileri her geçen gün artmaktadır. Gelen ziyaretçi ve konaklama yapan turist sayılarına bakıldığında termal tesislerin yakın çevresindeki en önemli tesislerden bir haline geldiği görülmektedir

Kayaağıl Thermal Spring as Thermal Tourism Centre (Uşak)

Tourism is one of the important sectors in the economic development of countries. Especially tourism draws attention as an important economic activity in the fulfilment of economic instability between regions. Tourism activities can be maintained in the rural and urban areas within the bounds of natural and human attractions possibilities. In the scope of research, the development of thermal tourism of Kayaağıl village that a rural settlement is studied in the bounds of Uşak province located in innerwest of Aegean Region. In the study the releationship with the human and natural environment characteristics of tourism maintaining in the Kayaağıl village is handled. In the course of research, observations made in the field also managers and workers of Kayaağıl thermal facility established in 2013 interviewed by means of semi-structured interview forms. Effects of tourism increase day by day in the research are that has a rural economy. When looking the number of visitors and in house guests it is seen that the facility have become important one like the ones near territory.

Kaynakça

Akgöz, R. (2011). Uşak Belediyesi 2011.64.02 Nolu Jeotermal Ruhsat İşletme Projesi (Uşak-Merkez-Kayaağıl Köyü-Kurşuntaşı Mevkii) Raporu. Uşak: Uşak Belediyesi.

Akkaş, B. (2009). Jeotermal Ön Etüt Raporu, 3. Bölge Müdürlüğü-İzmir, İller Bankası Genel Müdürlüğü.

Arınç, K. (2006). Türkiye'nin coğrafi bölgeleri kıyı bölgeleri, I. Cilt. Erzurum: Mega Ofset.

Atalay, İ. (2011). Uşak ilinin doğal ortam özellikleri. Öntuğ, M. & İnel Y. (Ed.) II. Uşak Sempozyumu 13-15 Ekim 2011 Cilt 1 (pp. 1-21) Uşak: Uşak İli Kalkınma Vakfı.

Baykara, T. (1978). Uşak hakkında. Uşak Halk Eğitimi Dergisi, II. Boniface, B. ve Cooper, C. (2005). Worldwide Destinations, The geography of travel and tourism (Fourth Edition) Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Bulut, İ. (1997). Turistik potansiyeli yönünden Yozgat ili kaplıcaları. Doğu Coğrafya Dergisi, 02, 69-114.

Bulut, İ. (1999). Kökeni termal kaynaklara dayanan bir yerleşme: Sivas-Sıcak Çermik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, 119, 187-208.

Bulut, İ. ve Girgin, M. (2001). Bingöl Kös kaplıcalarının coğrafi etüdü. Doğu Coğrafya Dergisi, 05, 59-80.

Ceylan, M. A. (1998). Urganlı termal kaynakları (Ahmetli-Manisa). Türk Coğrafya Dergisi, 33, 537-549.

Costa C., Quintela, J. ve Mendes, J. (2015). Health and wellness tourism: a strategic plan for tourism and thermalism valorization of São Pedro do Sul (ss. 21-31). Marta Peris-Ortiz ve José Álvarez-García (Ed). Health and Wellness Tourism Emergence of a New Market Segment. Switzerland: Springer. Çetin, B. ve Özşahin, E. (2011). Turizm ve mekânsal değişime etkileri yönüyle Gönen (Balıkesir) termal kaynakları. Turkish StudiesInternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6 (2), 317-340.

Çetin, T. (2010). Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar. Ankara: Beyazkalem Yayıncılık.

Çetin, T. (2011). Termal turizm potansiyeli açısından Kozaklı (Nevşehir). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6 (1), 899-924.

Darkot, B. ve Tuncel, M. (1995). Ege Bölgesi coğrafyası. İstanbul: 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yay. No: 2365, Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 99.

Daştan, İ. (2014). Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (10), 143-163.

Deniz, M. (2015). " Analysis of Sustainable Tourism and Cittaslow Potential of Ulubey (Uşak)" (Ed. Mihaela Dinu, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Recep Efe, Abdullah Soykan) Tourism, Environment and Sustainability (ss. 219-238). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Doğanay, H. (1992). Kurşunlu termal turizm bölgesi. Turizm Yıllığı 1992, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası.

Doğanay H. (1988-1989). Erzurum'un Termal Turistik Potansiyeli. Turizm Yıllığı 1988-1989, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayınları: 156-173.

Doğanay, H. ve Deniz, M. (Baskıda) Alangüllü- Elengüllü (GermencikBozköy) Kaplıcası. Doğu Coğrafya Dergisi.

Doğanay, H. ve Soylu, H. (1999). Deliçermik Kaplıcası'nın turizm açısından önemi, Türk Coğrafya Dergisi, 34, 1-19.

Doğanay, H. ve Zaman, S. (2013). Türkiye turizm coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Doğaner, S. (1996). Türkiye turizm ulaştırması. Coğrafya Araştırmaları, 4, 19-45.

Doğaner, S. (2001). Türkiye turizm coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi. Elmastaş, N. (2002). Hasanabdal Kaplıcası (Erciş/Van). Marmara Coğrafya Dergisi, 6, 73-96.

Elmastaş, N. (2008). Bitlis ili jeotermal su kaynakları. Doğu Coğrafya Dergisi, 19, 89-104.

Gökgöz, A., Özkul, M., Kaya, A., Hançer, M., Baykara, O., Örü, Z., Akın, T., Minissale, A. ve Vaselli, O. (2010). Farklı Rezervuarlara Sahip Uşak İli Jeotermal Alanlarının Kavramsal Hidrojeokimyasal Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, 108Y016.

Gürbüz, M. ve Korkmaz, H. (2001). Ilıca Kasabası'nda sağlık (termal) turizm, Türk Coğrafya Dergisi, 36, 87-103.

Hall, C. M. ve Page S. (2006). The Geography of Tourism and Recreation Environment, Place and Space (3rd Ed.). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

İbret, Ü. (2007). Türkiye'de yeni gelişen bir termal turizm merkezi: Çavundur Kaplıcası. Doğu Coğrafya Dergisi, 18, 121-165.

İller Bankası Genel Müdürlüğü. (2009). Uşak (Merkez) Belediyesi Ar: 2009/11 ve 2009/12 Ruhsatları Jeotermal Etüt Raporu İLB-JTE/126

İller Bankası Genel Müdürlüğü Yeraltı Etütleri Dairesi Başkanlığı Jeotermal Sondaj Şube Müdürlüğü.

İller Bankası Genel Müdürlüğü. (2010a). Uşak (Merkez) Belediyesi JTE- 64/034 (İUJ-1) Numaralı Jeotermal Kuyusu Bitirme Raporu İller Bankası Genel Müdürlüğü Yeraltı Etütleri Dairesi Başkanlığı Jeotermal Sondaj Şube Müdürlüğü.

İller Bankası Genel Müdürlüğü. (2010b). Uşak (Merkez) Belediyesi İUJ-2 Numaralı Jeotermal Kuyusu Test ve Ölçüm Raporu İLB-JTE/141 İller Bankası Genel Müdürlüğü Yeraltı Etütleri Dairesi Başkanlığı Jeotermal Test, Ölçüm ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü.

Kara, H. ve Arıbaş, K. (2008). Development of the Usak City and Advantages of Using GIS at the City Planning. Fatih University, Department of Geography, 5. International Conference On Geographic Information Systems (ICGIS 2-5 July 2008), Proceedings, Volume:2, p.789-794, İstanbul.

Kara, H. (2010). Banaz İlçesinin Coğrafyası. Konya: Çizgi Kitabevi.

Kara, H., Şahin Dönmez, M. ve Ay, Ş. (2010). İklim değişikliğinin Uşak'ta tarım ürünlerine etkisi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1), 39- 46.

Kılıçaslan, A. ve Aydınözü, D. (2000). Afyon ilinde kaplıca turizmi ve özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, 35, 247-259.

Koday, Z. (2002). Oylat Kaplıcaları. Doğaner, S. (Ed.) 19. Meslek Haftası (17-19 Mayıs 2001 Çanakkale) Güney Marmara Bölümü Mekansal Sorunlar ve Çözümler. (ss. 25-40) İstanbul: Türk Coğrafya Kurumu.

Lowenthal, D. (1962). Tourists and Thermalists. Geographical Review, 52(1), 124-127.

Meyer-Arendt, K. (2004). Tourism and the Natural Environment. Lew, A., Hall, C. M., Williams, A. M. (Ed.) A Companion to Tourism (ss. 425- 437). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

MTA (1980). 1:50.000 Ölçekli Uşak-K22-c Jeoloji Haritası (Derleyenler: Tuncay Ercan ve Ali Dinçel).

Özav, L. (1994). Gediz Ilıca termal turizm merkezi. Turizm Yıllığı 1994, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası.

Özav, L., Acar, D. ve Yılmaz H.H. (2011). Banaz Hamam Boğazı jeotermal kaynaklarının ulaşım coğrafyası açısında önemi, II. Uşak Sempozyumu 13-15 Ekim 2011

Özer, Ö. ve Sonğur, C. (2012). Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(7), 69-81.

Özgüç, N. (2003). Turizm coğrafyası (4. Baskı). İstanbul: Çantay Kitabevi.

Polat, S. ve Elmastaş, N. (2005). Tekman-Kiğı Hamzan (Çimenözü) termal su kaynakları (Erzurum), Doğu Coğrafya Dergisi, 14, 235-251.

Polat, S. (2014). Fransız Akçaağacı (Acer monspessulanum subsp. monspessulanum)'nın Türkiye'de Yeni Bir Yayılış Alanı, Marmara Coğrafya Dergisi, 30, 140-153.

Polat, S. ve Güney, Y. (2015). Türk Fındığı (Corylus Colurna)'nın Türkiye'deki Yeni Bir Yayılış Alanı, Asos Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), 18, 249-460.

Rapor 1: Rapor No: 1683, Uşak Belediyesi Başkanlığı İUJ-1 (Alparslan-1) kuyusuna ait numunenin 06.07.2010 tarihli Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası Laboratuvarı Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim dalında yapılan analiz raporu.

Rapor 2: Rapor No: 1731, Uşak Belediyesi Başkanlığı İUJ-2 Kuyusu (Alperen) kuyusuna ait numunenin 26.10.2010 tarihli Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası Laboratuvarı Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim dalında yapılan analiz raporu.

Rapor 3: TC sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İzmir Hıfzıssıhha Enstitü Müdürlüğü Laboratuvarının 11.03.2011 gün ve 01643 B.10.4.RSH.1.06.00.2014 protokol nolu analiz raporu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin 23.03.2011 gün ve SD11000672 IUJ-1 termal kaynak suyu analiz raporu.

Rapor 4: TC sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İzmir Hıfzıssıhha Enstitü Müdürlüğü Laboratuvarının 11.03.2011 gün ve 01644 B.10.4.RSH.1.06.00.2014 protokol nolu analiz raporu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin 23.03.2011 gün ve SD11000673 IUJ-2 termal kaynak suyu analiz raporu.

Rapor 5: Alparslan 1 kuyusuna ait 18/2010 laboratuvar numaralı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Balneoloji laboratuvarı Fizko-kimyasal Su analizi Raporu.

Sandal, E. K. ve Gürbüz, M. (2003). Ekinözü İçmelerinde (Kahramanmaraş) sağlık turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, 41, 23-40.

Sandal, E. K. ve Karademir, N. (2015). Ilıca (Kahramanmaraş) kaplıcalarında termal turizm odaklı rekreasyon faaliyetleri, Türk Coğrafya Dergisi, 64, 39-50.

Smith, M. ve Puczkó, L. (2009). Health and wellness tourism Oxford; Burlington: Butterworth-Heinemann Elsevier Soykan, F. (1996). Ege Bölgesinde turizm ulaştırması. Ege Coğrafya Dergisi, 9, 71-88.

Taşlıgil, N. (1995). Manisa'nın termal turizm potansiyeli, Türk Coğrafya Dergisi, 30, 299-316.

Tıraş, M. (2004). Haruniye kaplıcası. Türk Coğrafya Dergisi, 43, 97-107.

Tuncel, M. ve Doğaner, S. (1992). Kütahya'da kaplıca turizmi, Ege Coğrafya Dergisi 6, 47-60.

Tutsak, S. (1994). Uşak Kazasında mülki taksimatın gelişimi, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: IX: 309-325.

Uşak İl Turizm Müdürlüğü. (1998). Uşak Turizm Envanteri.

Ülker, İ. (1994). Sağlık turizmi kaynaklar planlama tanıtım. Ankara: Turizm Bakanlığı

Ünal, Ç. (2003). Pasinler kaplıcalarının coğrafi etüdü. Doğu Coğrafya Dergisi, 10, 115-132.

Ünlü, M. (1998). Demirci-Hisar Kaplıcaları (Manisa), Türk Coğrafya Dergisi, 33, 559-579.

Williams, S. (1998). Tourism Geography. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, Routledge Contemporary Human Geography.

Yalçınlar, İ. (1955). Banaz Çayı havzası ve Uşak civarında bünye ve morfoloji araştırmaları. Türk Coğrafya Dergisi, 13-14, 57-89.

Yalçınlar, İ. (1970). Batı Anadolu'nun strüktür ve rölief şekilleri üzerine müşahedeler. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 17, 69-92

Yalçınlar, İ. (1976). Türkiye jeolojisine giriş (Paleozoik açısından). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın No: 2089 Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 87, Edebiyat Fakültesi Matbaası.

Yazıcı, H. (1997). Turistik potansiyeli yönünden Eskişehir Sakarı Ilıca Kaplıcaları. Türk Dünyası Araştırmaları, 110,19-32.

Yılmaz, A. (2012). Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri (Editör: Nazlı Gökçe). Turizm Coğrafyası (ss. 40-64). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2507, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1478.

Zaman, M. ve Birinci, S. (2011). Doğu Karadeniz'de termal turizminin geliştirilebileceği merkezlere yeni bir örnek: İkizdere Kaplıcası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1), 405-429.

Zaman, M., Polat, S. ve Özdemir, M. (2000). Diyadin kaplıcaları. Doğu Coğrafya Dergisi, 04, 349-378.

Resmi Gazete (1953). 09.07.1953 tarihinde kabul edilen 6129 sayılı kanun: 8458 Sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete (2004). 09.12.2004 tarihli ve 25665 sayılı Resmi Gazete kaplıca yönetmeliği

Bakanlar kurulu 22.10.2004 tarih ve 2004/8328 sayılı kararlar

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) bültenleri

Genel Nüfus Sayımları (1950-2000 arası)

Belediye İşletme Raporları

Kayaağıl Termal Tesisleri yetkilileri ile yapılan mülakatlar.

URL 1 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ (27.11.2015 tarihinde girildi.)

URL 2 http://www.kultur.gov.tr (10.07.2015 tarihinde erişildi.)

URL 3 http://www.kultur.gov.tr (08.02.2016 tarihinde erişildi.)

Kaynak Göster