YUNANİSTAN’IN DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ YAPISI

Parlamenter hükümet ve üniter devlet yapılanmasına sahip olan Yunanistan, bağımsızlığını elde etmesinden bu yana merkezi yönetimin, yerel yönetimler karşısında daima güçlü olduğu bir devlet modeli ortaya koymaktadır. Üniter devlet yapısı içerisinde adem-i merkeziyetçi yönetim şemasının zayıf kaldığı ülkede bağımsızlıktan bu yana uygulanan Fransız idare ve hükümet sistemi varlığını devlet yapılanmasının her seviyesinde hissettirmektedir. 1975 yılında cumhuriyet rejimine geçen ülkede, 1986, 2001 ve 2008 yıllarında arasında anayasal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yerel yönetimlere ilişkin reform çabaları ise 1997 yılında Kapodistrias reformu ve 2011 yılında Kallikratis reformu ile ortaya konulmuştur. Yunanistan’da merkezi ve yerel yönetimler arasındaki güç dengesinin mevcut devlet ve kamu yönetimi yapısı dahilinde araştırılması bu çalışmanın sorunsalını teşkil etmektedir. Merkezi yönetimin yerel yönetimler karşısında oldukça güçlü bir şekilde konumlandırıldığı sonucuna varılan araştırmada, tarihsel ve betimsel yöntemler kullanılarak elde edilen bulgular niteliksel olarak işlenmiştir.

THE STRUCTURE OF STATE AND PUBLIC ADMINISTRATION OF GREECE

Greece has parliamentary goverment and unitary state structure which demonstrates a state model in which central administration has always been much more powerful than local administrations after its independence. As a country, in which decentralised goverment scheme remained weak, French administrative and government system which were adopted ever since the independence, shadow forth itself in every level of state structure. After its adopting rebuplican regime in 1975, 1986, 2001 and 2008 constitution amendments took place in the country. Reform efforts towards local goverments were demonstrated with the Kapodistrias Reform of 1997 and the Kallikratis Reform of 2011. Research of balance of power between central and local goverments in the context of current state and public administration structure constitutes the problematique of this work. In the research which concludes that central goverment is powerfully positioned in respect to local authorities, obtained findings were qualitatively processed by using historical and descriptive methods.

___

 • CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (2016). “Greece”, https://www.cia.gov/library/publicatio ns/the-world-factbook/geos/gr.html, 25.12.2016.
 • T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (2016). “Yunanistan’ın Siyasi Görünümü”, http://www.mfa.gov.tr/yunanistan- siyasi-gorunumu.tr.mfa, 26.12.2016.
 • EUROPEAN COUNCIL (2013). Structure and Operation of Local and Regional Democracy: Greece, Situation (2012), Strasbourg.
 • EUROPEAN PARLIAMENT (2011). Economic, Social and Territorial Situation of Greece, Brussels. HELLENIC PARLIAMENT (2008). The Constitution of Greece, Hellenic Parliament’s Publications Department, Athens.
 • KRISPIS, A. (2016). “The Local Government in Greece: A Descriptive Approach”, HAPSc, 2016(3): 1-57.
 • MARMARİS TİCARET ODASI (2016). “Yunanistan Ülke Raporu”, http://www.mto.org.tr/uploads/mto/con tentFile_702_2440544e31e2cd942.doc , 26.12.2016.
 • MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF GREECE (2016). “National Council on Foreign Policy”, http://www.mfa.gr/en/foreign- policy/national-council-on-foreign- policy/, 30.12.2016.
 • MINISTRY OF INTERIOR OF GREECE (2012). “The Division of Powers in Greece”, http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297 -f516-40ffa70eeca84e2ec9b9/ DIVISION_OF_POWERS_GREECE_ 10072012FINAL.pdf, 01.01.2017.
 • OECD (2014). “Regional Policy: Greece”, http://www.oecd.org/gov/regionalpolic y/Greece.pdf, 01.01.2017.
 • ONGARO, E. (2008). “Introduction: The Reform of Public Management in France, Greece, Italy, Portugal and Spain”, International Journal of Public Sector Management, 21(2): 102-107.
 • PANEZI, M. (2013). “Description of the Structure of the Hellenic Republic, the Greek Legal System and Legal Research, http://www.nyulawglobal.org/globalex /Greece1.html, 01.01.2017.
 • PRIME MINISTER OF GREECE (2017). “Our Government”, http://primeminister.gr/english/govern ment/, 01.01.2017. THE ECONOMIST (2016). “Greece: Analysis”, , http://country.eiu.com/Greece/ArticleL ist/Analysis/Economy, 26.12.2016.

___

APA Tunc, A. & Pak, E. B. (2017). YUNANİSTAN’IN DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ YAPISI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (4) , 1189-1201 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ: OTEL ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İsmail BAKAN, Bilge GÜLER, Ergün KARA

ANTALYA’DAKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Cerem İ. CENKER-ÖZEK

DESTİNASYON SLOGANLARINDA KULLANILAN TEMALARIN ANALİZİ

Sine ERDOĞAN MORÇİN, Didar BUYUKER İŞLER

HAVALİMANI KARBON AKREDİTASYONU SÜRECİ UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN KULLANILMASI

Pınar GÖKTAŞ, Cenk ÖZLER

MUHASEBE EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARI VE MUHASEBE BÖLÜMÜNÜ TERCİHLERİNİN İRDELENMESİ

Oğuzhan ÇARIKÇI

YUNANİSTAN’IN DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ YAPISI

Ahmet TUNC, Emre Baran PAK

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ GENÇ SEÇMENLER İÇİN ÖNEMİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Sonay AYDIN, Sunay GÜLSOY

BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK STRATEJİK PLANLAMA VE ÜNİVERSİTELERDE UYGULAMA: AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ FARKLI KUŞAKTAKİ ÜNİVERSİTELERİN MİSYON VE VİZYONLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Naif Fıratcan ÇINAR, Alper TÜTÜNSATAR

GELİŞMİŞ-GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE NÜFUS ARTIŞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: BİR IV(2SLS) YAKLAŞIMI

Taner GÜNEY

KENTLİ HAKLARI FARKINDALIĞININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Tolga GÜNGÖR, Nilüfer NEGİZ