SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE İŞLETME SERMAYESİ İLE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı il merkezi hastanelerinin işletme sermayeleri ile finansal performans göstergeleri analiz edilerek, işletme sermayesi ile finansal performans arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı il merkezindeki döner sermaye işletmesi bulunan hastanelerinin 2008-2012 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları oluşturmaktadır. Araştırmada örnek çekilmemiş, verilerine ulaşılan 118 hastane araştırma kapsamına alınmıştır. Hastanelerin genel finansal durumlarını belirlemek için oran analizi yapılmıştır. Daha sonra hastanelerin finansal performans ve işletme sermayesi durumu ortaya koyulmuş ve son olarak da işletme sermayesi ve finansal performans arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda hastanelerin genel finansal durumlarının kötü olduğu belirlenmiş, sorun yaşanılan konularda öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamındaki yılarda hastanelerinişletme sermayesi yönetimi ile finansal performansları arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi İle Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi

In this study, it is aimed to determine whether there is a relationship between the working capital and the financial performance by analyzing the working capitals and financial performance indicators of city center hospitals of the Ministry of Health. The population of the research constitutes the balance sheets and income statements of the Ministry of Health hospitals for the years of 2008-2012, which have circulating capitals in city centers. In the study, no sample is selected; however the data of 118 hospitals are included. The ratio analysis is conducted in order to determine the general financial situation of the hospitals. Then the financial performance of the hospitals and working capital situation are revealed; and finally the chi-square test of independence was used to determine the relationship between business capital and financial performance
Keywords:

-,

___

 • ACAR, M. (2003). Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20: 21-37.
 • AKSOY, A VE YALÇINER, K. (2008). İşletme Sermayesi Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • ATA, H. A. VE YAKUT, E. (2009). Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2): 80-100.
 • AYDIN, N., BAŞAR, M. VE COŞKUN, M. (2010). Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • CLEVERLEY, W. O. (1995). Understanding Your Hospital’s True Position and Changing It, Health Care Management Review, 20(2).
 • CLEVERLEY, W. O. (1992). Financial and Operating Performance Of Systems: Voluntary Versus Investor-owned, Topics in Health Care Financing, 18(4).
 • CLEVERLEY, W. O. (1990). Improving Financial Performance: A Study of 50 Hospitals, Hospital & Health Services Administration, 35(2).
 • ÇAKIR, M. H. VE KÜÇÜKKAPLAN, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000- 2009 Dönemi İçin Analizi, Muhasebe Finansman Dergisi, 53 (1): 69-86.
 • ÇETİN, A. C. VE BITIRAK, A. (2009). Antalya İli Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerinde Finansal Yönetim, İşletme Sermayesi Ve Yatırım Bütçelemesi Uygulamaları, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1: 119-137.
 • GÜRSOY, C. T. (2013). Finansal Yönetim İlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • KAVUNCUBAŞI, Ş VE YILDIRIM, S. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • KIYAK, M., BOZAYKUT, T. GÜNGÖR, P. VE AKTAŞ, E. (2011). Strategic Leadership Styles and Organizational Financial Performance: A Qualitative Study on Private Hospitals, 7th International Strategic Management Conference, 24: 1521-1529.
 • MANSOORİ, E. VE MUHAMMAD, J. (2012). The Effect Of Workıng Capıtal Management On Fırm’s Profıtabılıty: Evidence From Sıngapore, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Busıness, 4(5): 472-487.
 • ÖZGÜLBAŞ, N. (2009). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • ÖZGÜLBAŞ, N. VE KOYUNCUGİL, A. S. (2007). Sağlık Kurumlarında Finansal Performans Ölçümü: Kamu Hastanelerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 253: 18-30.
 • ÖZGÜLBAŞ, N. (2005). Örgütsel Büyüklük Değişkeni Olarak Yatak Kapasitesinin Hastane Finansal ve Teknik Performansına Etkisi, 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs, Antalya.
 • ÖZGÜLBAŞ, N. (2004). Hastanelerde Finansal Performans Standartlarının Belirlenmesi, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4: 18-22.
 • ÖZGÜLBAŞ N. VE BAYRAM, A. (2002). Hastanelerin Finansal Başarısızlığında Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolünün Tespiti: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16-19 Eylül, Eskişehir.

___

APA Alparslan,  . , Gençtürk, P. & Özgülbaş, P. (2015). SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE İŞLETME SERMAYESİ İLE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 317-338 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

KADIN YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE'DEKİ KADIN REKTÖRLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

  arş.gör.merve Nur Mert ŞENCAN, Prof.dr.hasan İBİCİOĞLU, Yrd.doç.dr.münire KARABEKİR

DÜZENLEMENİN ÜÇ HALİ: REFAH DEVLETİNDEN DÜZENLEYİCİ DEVLETE DÜZENLEME FAALİYETİNİN VAZGEÇİLEMEZLİĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Aziz TUNCER, Yrd.Doç.Dr.Özer KÖSEOĞLU

MİKRO-BÖLGE KALKINMA STRATEJİSİ: GÜNEYDOĞU ÇALIŞMASI

  Doç.Dr.Abdulkadir KÖKOCAK

ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

  resch.asst.esen KARA, Prof.dr.lale KARABIYIK

YÜKSEK GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  yrd.doç.dr.yüksel KÖKSAL, Arş.gör.selin PENEZ

TÜRKİYE’NİN 1990-2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ

  arş.gör.dr.canan ŞENTÜRK, Prof.dr.levent KÖSEKAHYAOĞLU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Doç.Dr.Lutfiye ÖZDEMİR

ANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE LOJİSTİK MALİYET UNSURLARI VE AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ

  yrd.doç.dr.ibrahim Emre KARAA, Dr.umut Burak GEYİKÇİ

GÜNEY KALİFORNİYA HÜKÜMETLER BİRLİĞİ KAYITLARINA GÖRE GÜNEY KALİFORNİYA MEGA-BÖLGESİ’NDE ULAŞIM PLANLAMASI

  Assoc.Prof.Dr.Elif ÇOLAKOĞLU

ANKARA METROPOLİTAN ALANDA BULUNAN HASTANELERİN İTİBAR VE İMAJ ALGISI AÇISINDAN KÜMELENMESİ

   arş.gör.uzm.songül ÇINAROĞLU