ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİNDE REKABET ŞİDDETİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA

Çalışmanın amacı, örgüt kültürü ile yenilikçilik ilişkisini ve bu ilişkide rekabet şiddetinin düzenleyici etkilerinin olup olmadığını belirlemektedir. Bu kapsamda araştırma alanı olarak Türkiye’de son dönemde önemli ilerlemelerin kaydedildiği sektörlerden Türk Savunma Sanayi sektörü seçilmiştir. Araştırmanın hipotezleri Türkiye’de savunma sanayi sektöründe yönetim kadrolarında görevli 274 beyaz yakalı personelden oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak, örgüt kültürünün yenilikçilik üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, rekabet şiddetinin örgüt kültürü tiplerinden gelişimsel kültür ile yenilikçilik ilişkisinde düzenleyici etkisi saptanmıştır

Örgüt Kültürü İle Yenilikçilik İlişkisinde Rekabet Şiddetinin Düzenleyici Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Uygulama

This study inquires the moderating effect of competitive rivalry on organizational culture and organizational innovativeness relationship. In this context, the Turkish defence industry, that makes significant progress in recent years, was selected as the field of research. The results of the survey that was held with 274 management personnel, who work in the Turkish defence industry, support the effect of organizational culture on organizational innovativeness. Besides that, the survey also supports the moderating effect of competitive rivalry on development culture, a type of organizational culture, and organizational innovativeness relationship
Keywords:

-,

___

 • AIKEN, L.S. ve WEST, S.G. (1991). Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions, Sage, New York.
 • ALTUNTAŞ, G. ve DÖNMEZ, D. (2010). “Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1): 50-74.
 • ALTUNTUĞ, U.N. (2008). “İşletmelerin Sürdürülebilir başarılara Ulaşmalarında Yenilikçi Olmalarının Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2): 361-370.
 • AMABILE, T. (1988). “A Model of Creativity and Innovation in Organizations”, (Ed.) Cummings, L. ve Staw, B., Research in Organizational Behavior, JAI Press, Greenwich.
 • AMABILE, T. (1997). “Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do”, California Management Review, 40(1): 39-58.
 • ARMBRUSTER, H., BIKFALVIB, A., KINKELA, S. ve LAY, G. (2008). “Organizational Innovation: The Challenge of Measuring Non-Technical İnnovation in Large-Scale Surveys”, Technovation, 28: 644-657.
 • BARDAI, B. ve MOHAMMED, F.A. (2012). “The Role of Organizational Culture in Organizational Innovation in Higher Education Institutions - A Study of Libyan Public Universities”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(5): 175- 184.
 • BARNARD, C. (1994). The Functions of Executive, Harward University Press, Cambridge.
 • BARON, R.M., ve KENNY, D.A. (1986). “The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 51: 1173-1182.
 • BARZEL, Y. (1968). “Optimal Timing of Innovations”, Review of Economics and Statistics, 50: 348-355.
 • BEZANKO, D., DRANOVA, D. ve SHANLEY, M. (1996). The Economics of Strategy, John, Wiley & Sons, New York.
 • BURMAOĞLU, S., POLAT, M. ve MEYDAN, C.H. (2013). “Örgütsel Davranış Alanında İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1): 13-26.
 • BURNS, T. ve STALKER, G.M. (1961). The Management of Innovation, Tavistock, London.
 • BÜSCHGENS, T., BAUSCH, A. ve BALKIN D.B. (2013). “Organizational Culture and Innovation: A Meta-Analytic Review”, Journal of Product Innovation Management, 30(4): 763-781.
 • CAMERON, K.S. ve FREMANN S.J. (1991). “Cultural Congruence, Strength, and Type: Relationships to Effectiveness”, Research in Organizational Change and Development, 5: 23-58.
 • CAMPELL, J.P. (1977). “On the Nature of Organizational Effectiveness”, (Ed.) Goodman, P.S. ve Pennings, J.M., New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey - Bass Publishers, San Francisco.
 • COHEN, J. ve COHEN, P. (1983). Applied Multiple Regression /Correlation Analysis for the Behavioral Science, Erlbaum, Hillsdale.
 • COSH, A., FU, X. ve HUGHES, A. (2012). “Organisation Structure and Innovation Performance in Different Environments”, Small Business Economics, 39(2): 301- 317.
 • CUNLIFFE, A.L. (2008). Organization Theory, Sage Publications Inc.
 • DAMANPOUR, F. (1991). “Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators”, Academy of Management Journal, 34(3): 550-590.
 • DERTOUZOS, M. (1999). “Four pillars for innovation”, Technology Review, 102(6): 31.
 • DIBRELL, C., CRAIG, J. ve HANSEN, E. (2011). “Natural Environment, Market Orientation, and Firm Innovativeness: An Organizational Life Cycle Perspectiv”, Journal of Small Business Management, 49(3): 467-489.
 • DOUGHERTY, D., ve HELLER, T. (1994). “The Illegitimacy of Successful Product Innovation in Established Firms”, Organization Science, 5(2): 200-218.
 • EATON, D., R. AKBIYIKLI ve M. DICKINSON. (2006). “An Evaluation of the Stimulants and Impediments to Innovation Within PFI/PPP Projects”, Construction Innovation, 6(2): 63-77.
 • ELMACI, O. ve AKINCI, A. (2012). “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Maliyet Üstünlüğü Stratejisi Olarak İnovasyon ve Sofra Camı Üretim İşletmesinde Bir Araştırma Örneği”, MÖDAV, 4: 65-98.
 • ERBİL Y. ve AKINCITURK, N. (2010). “An Exploratory Study of Innovation Diffusion in Architecture Firms”, Scientific Research and Essays, 5(11): 1392-1401.
 • EREN, H. ve KILIÇ, A. (2013). “Örgütlerde Yenilikçilik Ortamı: Özellikle Bir Sektör Olarak Savunma Sanayinde Durum”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3): 221-244.
 • ERKUNT, G. ve ALBAYRAK, A.N. (2010). “Yenilikçilik - Rekabet Gücü İlişkisi: Otomotiv Sektörü Örneği”, İTÜDERGİSi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 9(1): 155-166.
 • FAGERBERG, J. M., DAVID, C. ve NELSON, R.R. (2006). “The Oxford Handbook of Innovation”, Oxford University Press, Oxford.
 • FEINSTEIN, J.S. (2006). “The Nature of Creative Development”, Stanford University Press, Stanford.
 • FETHKE, G.C. ve BIRCH, J.J. (1982). “Rivalry and The Timing of Innovation”, The Bell Journal of Economics, 13(1): 272-279.
 • FLYNN, F.J. ve CHATMAN, J. A.(2001). “Strong cultures and innovation: Oxymoron or opportunity?”, (Ed.) Cooper, L., Cartwright, S. ve Earley, P.C., International Handbook of Organizational Culture and Climate, John Wiley and Sons, West Sussex.
 • GIBB, J. ve HAAR, J.M. (2010). “Risk Taking, Innovativeness and Competitive Rivalry: A Three-Way Interaction Towards Firm Performance”, International Journal of Innovation Management, 14(5): 871-891.
 • GILBERT, D.H. (2007). “Firm innovativeness in SMES: lessons from Japan”, International Journal of Organisational Behaviour, 12 (1): 126-143.
 • GUMUSLUOGLU, L. ve ILSEV, A. (2009). “Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation”, Journal of Business Research, 62: 461-473.
 • GÜLOVA, A.A. ve DEMİRSOY Ö. (2012). “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma”, Business and Economics Research Journal, 3(3): 49-76.
 • HAGE, J.T. (1999). “Organizational Innovation and Organizational Change”, Annual Reviews Sociology, 25, 597-622.
 • HANNAN, M. ve FREEMAN, J. (1984). “Structural Inertia and Organizational Change”, American Sociological Review, 49: 149-164.
 • HITE, J. M., WILLIAMS, E. J., HILTON, S.C. ve BAUGH, S.C. (2006). “The Role of Administrator Characteristics on Perceptions of Innovativeness Among Public School”, Administrators. Education and Urban Society, 38: 160-187.
 • HURLEY, R.F. ve HULT, G.T.M. (1998). “Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination”, Journal of Marketing, 62(3): 42-54.
 • HURT, H.T., JOSEPH, K. ve COOK, C.D. (1977). “Scales for the Measurement of Innovativeness”, Human Communication Research, 4: 58-65.
 • IŞIK, C. ve KESKİN, G. (2013). “Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından İnovasyonun Önemi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1): 41-57.
 • ISMAIL, M. (2005). “Creative Climate and Learning Organization Factors: Their Contribution Towards Innovation”, Leadership and Organization Development Journal, 26(8): 639-654.
 • JAWORSKI, B.J. ve KOHLI, A.K. (1993). “Market Orientation: Antecedents and Consequences”, Journal of Marketing, 57: 53-70.
 • JIMENEZ-ZARCO, A.I., TORRENT-SELLES, J. ve MARTINEZ-RUIZ, M.P. (2012). “Proactive Orientation Effects on Product Innovation Activities: Empirical Evidence”, Innovation: Management, Policy & Practice, 14(1): 90-106.
 • JOHNSON, E.J., ROSEN, C.C. ve CHANG, C.-H. (2011). “To Aggregate or not to Aggregate: Steps for Developing and Validating Higher-Order Multidimensional Constructs”, Journal of Business Psychology, 26: 241-248.
 • JUNG C. (1923). Psychological Types, Routledge and Kegan Paul, London.
 • KAMARUDDEEN, A.M., YUSOF, N.A., SAID, I. ve PAKIR A.H.K. (2012). “Organizational Factors and Innovativeness of Housing Developers”, American Journal of Applied Sciences, 9(12): 1953-1966.
 • KONDALKAR, V.G. (2007). Organizational Behaviour, New Age International Limited Publishers, New Delhi.
 • KRASULJA, N., RADOREJEVIC, I., RATKOVIC, M., TASIC, S. ve RADOSAVLJEVIC, D. (2013). “Adjustment of Corporate Culture to (on) the Serbian Market”, Metalurgia International, 18(6): 169-174.
 • KYRGIDOU, L.P. ve SPYROPOLOU, S. (2013). “Drivers and Performance Outcomes of Innovativeness: an Empirical Study”, British Journal of Management, 24: 281-298.
 • LAI, K.S. ve YUSOF, N. (2011). “Organizational Culture and Innovation Adoption/Generation: a Proposed Model”, World Academy of Science, Engineering and Technology, 58: 268-273.
 • LAM, A. (2005). “Organizational Innovation”, (Ed.) Fagerberg, J., Mowery, D.C. ve Nelson, R.R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • LAMORE, P.R., BERKOWITZ, D. ve FARRINGTON, P.A. (2013). “Proactive/ Responsive Market Orientation and Marketing-Research and Development Integration”, Journal of Product Innovation Management, 30(4): 695-711.
 • LEONARD-BARTON, D. (1992). “Core Capabilities and Core Rigidities: a Paradox in Managing New Product Development”, Strategic Management Journal, 13: 111- 125.
 • LI, T., ve CALANTONE, R. J. (1998). The Impact of Marketing Knowledge Competence on New Product Advantage: Conceptualization and Empirical Examination, Journal of Marketing, 62: 13-29.
 • LLOPIS, O., GARCIA-GRANERO, A., FERNÁNDEZ-MESA, A. ve ALEGRE, J. (2013). Managers’ Risk Taking Propensity and Innovation in Organizations: the Mediating Influence of Employees’ Perceived Risk Taking Climate, 2013 35th DRUID Celebration Conference, Barcelona, Spain, 17-19 June.
 • LUND, D. (2003). “Organizational Culture and Job Satisfaction”, Journal of Business and Industrial Marketing, 18(3): 219-236.
 • LYNCH, P., WALSH, M. ve HARRINGTON, D. (2010). Defining and Dimensionalizing Organizational Innovativeness, 2010 ICHRIE Annual Summer Conference & Marketplace, Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico, USA, 28-31 July.
 • MARTINS, E.C. ve TERBLANCHE, F. (2003). “Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and Innovation”, European Journal of Innovation Management, 6(1): 64-74.
 • MARCATI, A., GUIDO, G. ve PELUSO, A. (2008). “The Role of SME Entrepreneurs Innovativeness and Personality in The Adoption of Innovations”, Research Policy, 37: 1579-1590.
 • MARCH, J.G., ve SHAPIRA, Z. (1987). “Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking”, Management Science, 33(11): 1404-1418.
 • MARKIDES, C. (1998). “Strategic Innovation in Established Firms”, (Ed.) Mazzucatto, M., A Reader: Strategy for Business, Sage Publications Ltd, England.
 • MASON, R.O. ve MITROFF I.I. (1973). “A Program for Research in Management”, Management Science, 19: 475-487.
 • MINTZBERG, H. (1979). The Structuring of Organizations, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
 • MITROFF, I.I. ve KILMANN, R.H. (1975). “Stories Managers Tell: a New Tool for Organizational Problem Solving”, Management Review, 64: 18-28.
 • NACINOVIC, I., GALETIC, L. ve CAVLEK, N. (2010). “Corporate Culture and Innovation: Implications for Reward Systems”, International Journal of Social Sciences, 5(1): 32-37.
 • NEAGU, E.R. ve NICULA, V. (2012). “Influence of Organizational Culture on Company Performance”, Revista Academiei Fortelor Terestre, 17(4): 420-424.
 • NONAKA, I., TAKEUCHI, H. ve UMEMOTO, K. (1996). “A Theory of Organizational Knowledge Creation”, Internal Journal of Technology Management, 11: 833-845.
 • OBENDHAIN, A.M., JOHNSON, W.C. ve DION, P.A. (2004). “Institutional Types, Organizational Cultures, and Innovation in Christian Colleges and Universities”, Christian Higher Education, 3(1): 15-39.
 • OKPARA, F.O. (2007). “The Value of Creativity and Innovation in Entrepreneurship”. Journal of Asia, Entrepreneurship and Sustainability, 3(2).
 • PANUWATWANICH, K., STEWART, R.A. ve MOHAMED, S. (2008). “The Role of Climate for İnnovation in Enhancing Business Performance: the Case of Design Firms”, Engineering, Construction and Architectural Management, 15(5): 407-422.
 • PETERSON, K.D. (1999). “Shaping School Culture: the Heart of Leadership”, JosseyBass, San Francisco.
 • PORTER, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • PORTER, M.E., (1985) Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • PORTER, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Macmillan, London.
 • PORTER, M.E. (1998). Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • RITCHIE, J.R.B. ve CROUCH, G.I. (2003). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing.
 • ROMERO-MARTINEZ, A. M., FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, Z. ve VÁZQUEZINCHAUSTI, E. (2010). “Exploring Corporate Entrepreneurship in Privatized Firms”, Journal of World Business, 45: 2-8.
 • ROSE, B., HOLMBECK, G., COAKLEY, R. ve ELIZABETH, F. (2004). “Mediator and Moderator Effects in Development and Pediatric Research”, Development and Behavioral Pediatrics, 25(1): 58-67.
 • ROY, D. (2011). Strategic Foresight and Porter's Five Forces: Towards a Synthesis, GRIN Verlag.
 • QUINN, R.E. (1988). Beyond Rational Management: Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High Performance, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • QUINN, R.E. ve MCGRATH, M.R. (1985). “Tranformation of Organizational Culture: a Competing Values Perspective”, (Ed.) Frost, P. vd., Organizational Culture, Sage Publications, Beverly Hills.
 • QUINN, R.E. ve ROHRBAUGH, J. (1983). “A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Toward a Competing Values Perspective”, Management Science, 29: 363-377.
 • QUINN, R. E., ve SPREITZER, G. E. (1991). “The Psychometrics of the Competing Values Culture Instrument and an Analysis of the impact of Organizational Culture on Quality of Life”, Research on Organizational Change and Development, 5: 115- 142.
 • SABIR, H. (2007). Küreselleşen Pazar Ekonomileri ve Rekabet Politikaları, Derin Yayınları.
 • SARROS, J.C., COOPER, B.K. ve SANTORA, J.C. (2008). “Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and Organizational Culture”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 15(2): 145-158.
 • SASAD. (2013). Sektör Raporu 2012, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği, Ankara.
 • SCHEIN, E.H. (1985). Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco.
 • SCHERHERMORN, J.R. (2010). Management, John Wiley & Sons.
 • SCHNEIDER, B. (Ed.). (1990). Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • SCHMOOKLER, J. (1966). Invention and Economic Growth, Harvard University Pres, Cambridge.
 • SCOTT, T. (Ed.), MANNION, R., DAVIES, H. ve MARSHALL, M. (2003). Health Care Performance and Organizational Culture, The Radcliffe Medical Press Ltd.
 • SEKARAN, U. (1992). Research Methods For Business, Canada: John Wiley ve Sons, Inc.
 • SHOHAM, A., VIGODA-GADOT E., RUVIO, A. ve SCHWABSKY, N. (2012). “Testing an Organizational Innovativeness Integrative Model Across Cultures”, Journal of Engineering and Technology Management, 29: 226-240.
 • SMIRCICH, L. (1983). Concepts of Cultures and Organizational Analysis, Administrative Science Quarterly, 28: 339-358.
 • SUNDBO, J., ORFILA-SINFES, F. ve SORENSEN, F. (2007). “The Innovative Behaviour of Tourism Firms - Comparative Studies in Denmark and Spain”, Research Policy, 36: 88-106.
 • ŞEŞEN, H. (2010). Öncülleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kara Harp Okulu, Ankara.
 • ŞİMŞEK, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Ekinoks Yayınları.
 • TAJEDDINI, K., TRUEMAN, M. ve LARSEN, G. (2006). “Examining the Effect of Market Orientation on Innovativeness”, Journal of Marketing Management, 22: 529-551.
 • TANG, H.K. (1998). An Integrative Model of Innovation in Organizations, Technovation, 18: 297-309.
 • TELLIS, G.J., YIN, E. ve BELL, S. (2007). “Global Consumer Innovativeness:Cross - Country Differences and Demographic Commonalities”, http://www.2. marshall..edu./emplibrary/Global_Consumer_Innovativeness_JMR_MSI_sub.pdf, 11.03.2012.
 • TİMUR, N. (Ed.) (2006). Stratejik Yönetim, T.C. Anadolu Üniversitesi.
 • TSAI, K.H. ve YANG, S.Y. (2013). “Firm Innovativeness and Business Performance: The Joint Moderating Effects of Market Turbulence And Competition”, Industrial Marketing Management, 42: 1279-1294.
 • TSENG, Y.F. ve LEE, T.Z. (2009). “Comparing Appropriate Decision Support of Human Resource Practices on Organizational Performance with DEA/AHP Model”, Expert Systems with Applications, 36: 6548-6558, Taiwan.
 • TÜRKKAN, E. (2009). Nasıl Bir Rekabet Vizyonu?, Rekabet Kurumu, Ankara.
 • ÜLGEN, H. ve MİRZE S.K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • VANDECASTEELE, B. ve GEUENS, M. (2009). “Revising the Myth of Gay Consumer Innovativeness”, Journal of Business Research, 62(1): 134-144.
 • WALSH, M., LYNCH, P., ve HARRINGTON, D. (2003). “A Proposed Model of FirmLevel Innovativeness: the Small Tourism Firm, The National Development Plan of Ireland 2007-2013”, Tourism policy Review, 2003.
 • WANG, D.S. ve SHYU, C.L. (2003). “The Impact of Organizational Culture and Knowledge Sharing Motivation on Knowledge Sharing”, Sun Yat-Sen Management Review, 11(3): 409-431.
 • WUYTS, S., DUTTA, S. ve STREMERSCH, S. (2004). “Portfolios of Inter-Firm Agreements in Technology-Intensive Markets: Consequences for Innovation and Profitability”, Journal of Marketing, 68: 88-100.
 • WILKINS, A. ve OUCHI, W.G. (1993). “Efficient Cultures: Exploring the Relationship Between Culture and Organizational Performance”, Administrative Science Quarterly, 28: 468-481.
 • ZAMMUTO, R.F. ve O’CONNER, E. (1992). “Gaining Advances Manufacturing Technologies Benefits, the Roles of Organizational Design and Culture”, Academy of Management Review, 17: 701-728.

___

APA Özkan,  . & Turunç, D. (2015). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİNDE REKABET ŞİDDETİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 339-363 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.6b621

Sayıdaki Diğer Makaleler

ANKARA METROPOLİTAN ALANDA BULUNAN HASTANELERİN İTİBAR VE İMAJ ALGISI AÇISINDAN KÜMELENMESİ

   arş.gör.uzm.songül ÇINAROĞLU

HİYERARŞİK ELECTRE YÖNTEMİNİN TEKNOKENT SEÇİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  öğr.gör.dr.murat Kemal KELEŞ, Prof.dr.mustafa Zihni TUNCA

Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF’DE BİR ARAŞTIRMA

  arş.gör.murat SERÇEMELİ, Arş.gör.ersin KURNAZ, Arş.gör.muhammet ÖZCAN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SİYASAL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP VE ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.A. Vahap ULUÇ, Doç.Dr.Abdullah ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Abdullah TAŞTEKİN

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE STOK KONTROL FAALİYETLERİNİN ABC VE VED ANALİZLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

  özgür YEŞİLYURT, Yrd.doç.dr.harun SULAK, Yrd.doç.dr.mustafa BAYHAN

DÜZENLEMENİN ÜÇ HALİ: REFAH DEVLETİNDEN DÜZENLEYİCİ DEVLETE DÜZENLEME FAALİYETİNİN VAZGEÇİLEMEZLİĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Aziz TUNCER, Yrd.Doç.Dr.Özer KÖSEOĞLU

YÜKSEK GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  yrd.doç.dr.yüksel KÖKSAL, Arş.gör.selin PENEZ

HOLLANDA’DA MALİYE POLİTİKALARININ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  assist.prof.dr.umut ÜNAL

GÜNEY KALİFORNİYA HÜKÜMETLER BİRLİĞİ KAYITLARINA GÖRE GÜNEY KALİFORNİYA MEGA-BÖLGESİ’NDE ULAŞIM PLANLAMASI

  Assoc.Prof.Dr.Elif ÇOLAKOĞLU

MİKRO-BÖLGE KALKINMA STRATEJİSİ: GÜNEYDOĞU ÇALIŞMASI

  Doç.Dr.Abdulkadir KÖKOCAK