MARKA - MASKOT BÜTÜNLEŞMESİ TURKCELL ÖRNEĞİ

Tüketicilerin markaları hatırlamasında görsel tutundurma faaliyetlerinin etkisi büyüktür. Bu faaliyetler içerisinde marka ile bütünleşmiş maskotlar önemli bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğun rekabet ortamında firmaların öne çıkmaları, hedef kitlelerle doğrudan iletişim kurabilmeleri için markalarını iyi konumlandırmaları gerekmektedir. Dolayısıyla marka ile bütünleşmiş maskot markaya kişilik kazandırarak hedef kitlede aklında kalıcılığı sağlamaktadır. Bu makalede maskot kavramı ile maskotun kısa tarihi açıklanarak marka – maskot bütünleşmesi incelenmiştir. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesinin Lisans Öğrencilerine uygulanan anketten elde edilen veriler ile yapılan analizler sonucunda marka ile bütünleşmiş maskotun, ürünün reklam kampanyasının etkili destekleyicisi olduğu, doğru seçilmiş, iyi tasarlanmış ve üretilmiş bir maskotun, marka için büyük bir ilgi ve sempati kaynağı olduğu anlaşılmıştır.

Marka - Maskot Bütünleşmesi Turkcell Örneği

Visual promotion activities have a significant impact on consumers remembering the brands. Mascots in brands which integrated with brands emerge as an important communication tool. Companies prevail in a highly competitive environment and to communicate directly with the target groups, a good positioning of their brands is required. Therefore, with the brand personality by providing an integrated brand mascot provides persistence in mind of the target audience
Keywords:

-,

___

 • ATEġOĞLU, Ġ. (2003). Türkiye‟nin Ġhracatında Marka Ġmajının Etkisi, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • BĠNGHAM, J.R. ve RAFFĠELD F.B. (1990). Business to Business Marketing Management, Homewood, Richard D. Irwin.
 • COġKUN, M. ve ARSLAN, C.K. (2005). “Marka Değeri Kavramı, Değerleme Metotları ve Marka Değerinin Bazı Finansal Performans Göstergeleri Üzerine Etkisi”, Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın NO: E/2005/367, Gaziantep, 83- 89.
 • ÇEVĠKBAġ, E. (2007). “Marka Bilinirliğinin Tüketici Satın Alma DavranıĢı Üzerine Etkileri Ve Elektrikli Küçük Ev Aletleri Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul.
 • GEMCĠ, R., GÜLġEN, G. ve KABASAKAL, F.M. (2009). “Markalar ve MarkalaĢma ġartları”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1): 105-114.
 • http://hazirmaskot.com/maskotum.html, 15.03.2013.
 • http://www.ambalajsektoru.com/markalasma-ve-reklam/marka-maskotlari.html,20.03.2013.
 • http://www.grafikerler.net/reklamlarda-marka-maskot-iliskisi-t6050.html, 10.08.2011.
 • ĠLĠSULU, T.Ġ. ( 2012), “Reklamlarda Yükselen Değer: Marka Maskotları”, Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 20: 155-169.
 • KELLER, K.L. (1998). Strategic Brand Managemet, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey.
 • KOTLER, P. ve AMSTRONG, G. (1989). Priciples of Marketing, 4.ed., New York.
 • TEK, B.Ö. (2004). 'BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢiminde ve Markaların YerleĢiminde Maskotların Rolü ve Önemi', Pazarlama Dünyası Dergisi, 18(2004-4): 28-32.
 • WEBSTER, F.S. (1992). “The Changing Role of Marketing in The Corporation”, Journal of Marketing, 56: 1-17.
 • YILMAZ, N.F., ÇAKIR, M.V. ve GÜNEġ, M.H. (2005). “Makine Ġmalat Sanayinde MarkalaĢma ve Marka Tescili”, Marka Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın NO: E/2005/367, Gaziantep, 277-282.

___

APA Demireli,  . C. , Taşkın, D. & Çetinkasap, B. U. (2014). MARKA - MASKOT BÜTÜNLEŞMESİ TURKCELL ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 159-166 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b636

Sayıdaki Diğer Makaleler

KÜRESEL KAMUSAL BİR KÖTÜ OLARAK İŞSİZLİK VE MALİYE POLİTİKASININ ROLÜ

  doç.dr.zeliha GÖKER

İŞ MEMNUNİYETİ VE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN MEMURLARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: DİYARBAKIR ÖZEL HAREKAT POLİS BİRİMİ ÖRNEĞİ

Diyarbakır Özel Harekat Polis Birimi Örn DEMİRHAN, Yılmaz DEMİRHAN, Dr.sedat KULA, Gökçe KARAGÖZ

MARKA - MASKOT BÜTÜNLEŞMESİ TURKCELL ÖRNEĞİ

  yrd.doç.dr. Cemalettin DEMİRELİ, Doç.Dr.Ercan TAŞKIN, Bilim Uzm.merve ÇETİNKASAP

İŞ YAŞAMININ KALİTESİNİN PROAKTİF VE PROSOSYAL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 Organizational Behaviors: A Research On KANTEN, Pelin KANTEN

DENETİMDE BEKLENTİ FARKLILIĞI ve DENETİM EĞİTİMİNİN BEKLENTİ FARKLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  doç.dr.engin DİNÇ, Yrd.doç.dr.bilal GEREKAN

HİYERARŞİK YAPISI YÜKSEK OLAN KURUMLARDA LİDERLİK YAKLAŞIMLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

 Yrd.Doç.Dr.Metin ULUKÖY, Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ, Engin BOZKAYA

AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARINDA İNSAN HAKLARI VE AZINLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ BEKLENTİLER (1998-2012)

Azınlıkların Korunması Hakkındaki Beklen KAYGISIZ, Ümmühan KAYGISIZ, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN

GİRİŞİMSEL FIRSAT TİPLERİNİN FİRMA BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TR61 BÖLGESİNDE BİR İNCELEME

 Üzerindeki Etkisi: TR Bölgesinde Bir İn ÖZKUL, Gökhan ÖZKUL, Prof.dr.murat Ali DULUPÇU

TUR YÖNETİMİNDE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN DENEYİMSEL ROLÜ: ALMAN TURİSTLERİN KÜLTÜR TURU SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alm İŞLER, Didar BÜYÜKER İŞLER, Yrd.doç.dr.f. Özlem GÜZEL

FAYDA-MALİYET ANALİZİNDE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER: FAYDA VE MALİYETİN BELİRLENEBİLME SORUNU

Maliyetin Belirlenebilme Sorunu  yrd.doç ŞATAF, Ceyda ŞATAF